Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: gemeente Rheden

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Zutphensestraatweg 2f, 6955 AG Ellecom: plaatsen van een buitenunit hybride warmtepomp (13-11-2022/849071).
– Lagestraat 21, 6953 BB Dieren: realiseren van een appartement in een voormalige garage/berging (14-11-2022/849112).
– Dorpsweg 65a, 6956 AN Spankeren: plaatsen van zonnepanelen op het achterterrein van de Kerkhorst (11-11-2022/849030).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 45

– Valkenbergerweg 27, 6991 JB Rheden: verbouwen en verduurzamen van de woning (zaaknr. 843981).

Week 46

– Daalhuizerweg 54, 6881 PA Velp: plaatsen van een buitenberging (zaaknr. 844461).
– Onder de Beumkes 35, 6883 HC Velp: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 848578).
– Ringallee 1a, 6881 KE Velp: wijzigen van de voorgevel van de woning en een interne constructieve wijziging (zaaknr. 845110).
– Binnenweg 40, 6955 AX Ellecom: verbreden van een bestaande oprit (zaaknr. 846021).

Ingetrokken omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben ingetrokken:

Week 46

– Langs het spoor van Velp naar Arnhem (in het verlengde van de Zuider Parallelweg): intrekken omgevingsvergunning voor het aanleggen van een fietspad van Velp naar Arnhem (zaaknr. 814895).
– Arnhemsestraatweg 362, 6881 NK Velp: intrekken omgevingsvergunning voor het vervangen en aanbrengen van reclame (zaaknr. 824077).
– Markweg nabij nrs. 7 en 9 te Velp: intrekken omgevingsvergunning voor het aanleggen van 7 langsparkeerplaatsen (zaaknr. 820739).
– Buitensingel 77, 6951 AX Dieren: gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning voor het plaatsen van verlichte reclame aan een supermarkt (zaaknr. 814515).
– Vogelplantsoen 19, 6951 HT Dieren: intrekken omgevingsvergunning voor het dichtmaken van een balkon aan de achterzijde (noordzijde) van de woning (zaaknr. 711005).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 184,00 voor natuurlijke personen en € 365,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-828003 Leger des Heils.
Activiteit: Collecte.
Datum: 27 november 2022 tot en met 3 december 2022.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.legerdesheils.nl

Vergunning: RHD-846024 Rotary club Rheden-Rozendaal.
Activiteit: Posbank kerstwandeling.
Datum: 17 december 2022 van 10.00 uur tot 18.00 uur.
Plaats: Rheden, Posbank.
Website: www.deposbankkerstwandeling.nl

Vergunning: RHD-848011 Café Ons Huis Rheden.
Activiteit: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten.
Datum: 1 januari 2023 t/m 31 december 2023.
Plaats: Rheden.

Vergunning: RHD-848213 Café ’t Pintje Velp.
Activiteit: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten.
Datum: 1 januari 2023 t/m 31 december 2023.
Plaats: Velp.

Vergunning: RHD-847916 Team PA.
Activiteit: Verkoop kerstbomen.
Datum: 26 november t/m 20 december 2023.
Plaats: Rheden.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected]

Meldingen Besluit lozen buiten inrichtingen

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende meldingen in het kader van de Wet milieubeheer, Besluit lozen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

– Parkstraat 3 te Velp: het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem (zaaknr. 846224/kenmerk ODRA22MA3459).
– Hoflaan 42 te Dieren: het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem (zaaknr. 847145/kenmerk ODRA22MA3689).

Inlichtingen
De publicatie van deze meldingen heeft uitsluitend een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregel bekend:

Gehandicaptenparkeerplaatsen
De aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats Noorderstraat in Dieren voor huisnummer 69. Het kenmerk van dit besluit is RHD2022-GPP-180 en het zaaknummer is 847737.

U kunt het besluit in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website https://www.officielebekendmakingen.nl.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site worden gepubliceerd.

Het besluit is ook zes weken te raadplegen bij de servicebalie van het gemeentehuis in Velp, President Kennedylaan 104-106 in Velp.

De Steeg, 21 november 2022

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter.
Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt.
Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 50,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 184,00 voor anderen en € 365,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen