Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: gemeente Rheden

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Broekstraat 9, 6882 GZ Velp: verlengen van het tijdelijk gebruik van het perceel met opstallen (21-11-2022/850029).
– Scheuterstraat 9, 6991 CE Rheden: plaatsen van een nokverhogende dakkapel op het achterdakvlak (17-11-2022/849641).
– Veerstraat 1a, 6953 BH Dieren: plaatsen van zonnepanelen (9-11-2022/848707).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Zutphensestraatweg 42, 6881 WS Velp: vervangen schuifdeur voor dubbele openslaande deuren bij een gemeentelijk monument (zaaknr. 842192).
– Massenweg 106a, 6991 CT Rheden: plaatsen van een erfafscheiding (zaaknr. 836210).
– Hoofdstraat 3, 6994 AB De Steeg: bouwen van gemeentehuis Rheden (zaaknr. 837285).
– Johanneshof 2, 6953 CR Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 844924).
– Kerkstraat 98, 6953 BP Dieren: plaatsen van rolluiken (zaaknr. 842026).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze besluiten geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 46

– IJsselsingel 98, 6991 ZT Rheden: vervangen van een carport (zaaknr. 845424).
– Industrielaan 41, 6951 KE Dieren: vergroten van de woning (zaaknr. 844608).
– Spankerenseweg 73, 6951 CE Dieren: renoveren van een bijgebouw en aanleggen van een inrit (zaaknr. 840061).

Week 47

– Boulevard 3, 6881 HN Velp: renoveren van het dak van een monumentaal pand (zaaknr. 839402).
– Egmondstraat 2, 6881 MK Velp: plaatsen van zonnepanelen op een bijgebouw (zaaknr. 845147).
– Scheuterstraat 9, 6991 CE Rheden: plaatsen van een nokverhogende dakkapel op het achterdakvlak (zaaknr. 849641).
– Diepesteeg 1a, 6994 CC De Steeg: aanbouwen van een berging (zaaknr. 845247).
– Catharina van Rennesplein 29, 6952 BP Dieren: aanleggen van een inrit (zaaknr. 847797).
– Hoflaan 36, 6953 AM Dieren: kappen van een valse acacia (Robinia pseudoacacia), met oplegging van een herplantplicht (zaaknr. 846734).
– Kerkstraat 5, 6953 BK Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 842592).

Ingetrokken omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben ingetrokken:

Week 47

– Arnhemsestraatweg 26, 6881 NG Velp: intrekken omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van de woning (zaaknr. 850227).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 184,00 voor natuurlijke personen en € 365,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-848632.
Activiteit: Kerstmarkt De Ulenpas .
Datum: 9 december 2022 van 18.30 uur – 21.00 uur.
Plaats: Velp, Korte Wal .

Vergunning: RHD-847224
Activiteit: Kerstmarkt protestantse kerk Rheden.
Datum: 17 december 2022 van 10.00 uur – 15.00 uur.
Plaats: Rheden, Dorpskerk.

Vergunning: RHD-845210 Landgoed Middachten.
Activiteit: Kerst op Middachten.
Datum: 14 december 2022 t/m 18 december 2022.
Plaats: De Steeg, Landgoed Middachten.
Website: www.middachten.nl

Vergunning: RHD-848573 Ministerie van Defensie.
Activiteit: Militaire oefening.
Datum: 6 december 2022 tot en met 9 december 2022.
Plaats: Gemeente Rheden

Vergunning: RHD-849637 VOF Jansen-Hachmang.
Activiteit: Plaatsen aankondigingsborden voor Oliebollen Drive-In.
Datum: 16 december 2022 tot en met 31 december 2022.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-846218 Dierendingen Esther’s Dierenpaleis.
Activiteit: Standplaats 2023.
Datum: iedere woensdag van 13.00 uur tot 18.00 uur.
Plaats: Rheden, Dorpsplein.
Website: www.esthersdierenpaleis.eu

Wet op de kansspelen

Vergunning: RHD-846740 De Zonnebloem afdeling Dieren.
Activiteit: Bingomiddagen 2023.
Datum: Iedere 2e woensdag van de maand behalve in juli en augustus.
Plaats: Dieren, De Oase, Ericaplein 1.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

Ontwerpbestemmingsplan ‘Rheden-Centrum 2022’

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Rheden-Centrum 2022’ en de daarbij behorende stukken voor eenieder ter inzage is gelegd.

Ligging plangebied
Het plan betreft het centrumgebied van Rheden. Onderdeel van het plangebied zijn onder meer de Groenestraat vanaf de omgeving van Koningsland tot en met het dorpsplein, en aansluitende bebouwing aan de Veerweg, de Schoolweg en de Dorpsstraat.

Inhoud
Het huidige bestemmingsplan ‘Rheden-Oost’ is ruim 10 jaar oud. Met een nieuw bestemmingsplan wil de gemeente een actueel beeld geven van de toegelaten bouw- en gebruiksmogelijkheden in dit gebied. Het plan is afgestemd op de laatste inzichten, beleid en regelgeving. Bestaand (legaal) gebruik blijft mogelijk. Er wordt geen nieuwe grootschalige bebouwing toegevoegd.
Het ontwerpbestemmingsplan wijkt in zijn vorm- en regelgeving af van het geldende bestemmingsplan.

Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft in het voorjaar van 2022 ter inzage gelegen met de mogelijkheid om hierop te reageren. Dat is door een aantal bewoners en bedrijven gedaan. Het bestemmingsplan is op bepaalde punten aangepast en wordt nu als ontwerp opnieuw ter inzage gelegd.

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan
Vanaf donderdag 1 december 2022 tot en met woensdag 11 januari 2023 kan eenieder de stukken van het ontwerpbestemmingsplan inzien bij de Servicebalie in het gemeentehuis op de tijdelijke locatie in Velp. U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken ook in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’ waar u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder locatie of naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPRC2019-ON01.

Zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kan eenieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor moet u een afspraak maken met de heer M. Peters via [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

De Steeg, 30 november 2022

Mededeling voornemen tot verkopen gemeenteperceel

Objectinformatie: grondperceel Brinkweg 24-26 te Rheden, kadastraal bekend: gemeente Rheden, sectie D, nummer 8019, groot ca. 5355 m2.

De gemeente Rheden is van plan om een koopovereenkomst te sluiten met de erfpacht- en opstalhouder van Brinkweg 24-26 te Rheden om het blooteigendom van het erfperceel over te dragen.

Naar het oordeel van de gemeente Rheden is deze (toekomstige) eigenaar de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt om het grondperceel te kopen en wel om de volgende reden:
-het grondperceel is bezwaard met een opstal- en erfpachtrecht voor onbepaalde tijd ten behoeve van deze erfpacht- en opstalhouder.

Reageren
Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen grondverkoop en merkt u zichzelf aan als belanghebbende, dan dient u dat kenbaar te maken binnen een termijn van 20 dagen na publicatie van deze bekendmaking. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn.

Reacties kunnen worden gestuurd naar:
Gemeente Rheden, ter attentie van de mevrouw M. Mathijsen via [email protected] onder vermelding van ‘bekendmaking gegadigde Brinkweg 24-26 te Rheden’.

Met deze publicatie geeft de gemeente Rheden uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI: NL:HR: 2021:1778).

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen