Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: gemeente Rheden

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Van Tienhovenlaan 3, 6881 AZ Velp: kappen van een fijnspar (22-1-2023/855591).
– Vijverlaan 15, 6881 HK Velp: plaatsen van zonnepanelen (16-1-2023/854946).
– Zuider Parallelweg 2, 6882 AC Velp: splitsen van de woning in 2 appartementen (24-1-2023/855919)
– Vingerhoed 11, 6953 BZ Dieren: plaatsen van zonnepanelen (18-1-2023/855318).
– Harderwijkerweg 84, 6957 AG Laag Soeren: veranderen en vergroten van een woning (6-1-2023/854158).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Biljoen 7, 6883 JH Velp: regulier bewonen van een dienstwoning (zaaknr. 851001).
– IJsselsingel 162, 6991 ZW Rheden: plaatsen van een opbouw op een bestaande uitbouw (zaaknr. 846404).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze besluiten geen bezwaar mogelijk.

Ontwerpbeschikkingen omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvragen een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe zijn ontwerpbeschikkingen opgesteld.

– Kanaalweg 19-19a, 6951 KK Dieren: bouwen van een bedrijfspand en aanleggen van een inrit (zaaknr. 840351).
– Prof. Talmaweg 6, 6957 AL Laag-Soeren: plaatsen van een schuilstal voor pony’s (zaaknr. 842993)

Ter inzage en zienswijzen
De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en bijbehorende stukken liggen met ingang van 2 februari 2023 twee weken ter inzage in het gemeentehuis te Velp. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 2

– Bergelinkweg 5, 6953 CX Dieren: veranderen en vergroten van een woning (dakopbouw), (zaaknr. 847043).

Week 3

– Arnhemsestraatweg 18, 6881 NG Velp: plaatsen zonnepanelen op garagedak (zaaknr. 850783).
– Lagestraat 21, 6953 BB Dieren: realiseren van een appartement in een voormalige garage/berging (zaaknr. 849112).
– Noorderstraat 39, 6953 CD Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 847646).
– Badhuislaan, perceel P 399 te Laag-Soeren: kappen van 3 bomen (noodkap), (zaaknr. 848148).

Week 4

– Groenestraat 53, 6991 GC Rheden: plaatsen van reclame op winkelruiten en aanpassen bestaand reclamebord (zaaknr. 850856).
– Hoofdstraat 3, 6994 AB De Steeg: bouwen van gemeentehuis Rheden (zaaknr. 837285).
– Oversteeg en Godard van Reedelaan te De Steeg: realiseren van inritten voor nieuw te bouwen woningen op Landgoed Middachten (zaaknr. 847860).
– Mezenlaan 142, 6951 HR Dieren: plaatsen van een nokverhogende dakkapel (zaaknr. 844908).
– Vlierhof 15, 6951 MJ Dieren: plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (zaaknr. 851684).
– Harderwijkerweg 87, 6957 AX Laag-Soeren: plaatsen van zonnepanelen op het dak van een ligboxenstal en een jongveestal (zaaknr. 851878).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 184,00 voor natuurlijke personen en € 365,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-854645 Stichting Karnaval Dieren.
Activiteit: Opening Carnaval 2023 en Carnavalsoptocht.
Datum: zaterdag 18 februari 2023 van 11.11 uur tot 12.11 uur
– opening bij Grandcafé DBVD met hijsen van Jan Zwier
zondag 19 februari 2023 Carnavalsoptocht om 13.11 uur.
Plaats: Dieren.
Website: www.deurdauwers.nl en www.denolers.nl

Vergunning: RHD-852769 vv Dieren.
Activiteit: Carnavalsactiviteiten in het clubgebouw voor leden en vrijwilligers.
Datum: vrijdag 17 februari 2023 van 20.00 uur tot 23.45 uur
zaterdag 18 februari 2023 van 14.00 uur tot 19.00 uur (kindercarnaval jeugdleden)
zondag 19 februari 2023 van 14.00 uur tot 20.00 uur.
Plaats: Dieren, Kolonieweg 7.
Website: www.vvdieren.nl

Vergunning: RHD-851534 CV De Narrenkap.
Activiteit:` Carnavalsactiviteiten en optocht.
Datum: zaterdag 18 februari 2023 van 13.00 uur – 19 februari 2023 01.00 uur
zondag 19 februari 2023 van 12.30 uur – 20.00 uur.
Plaats: Velp, De Beemd 3.
Website: www.cvdenarrenkap.nl

Vergunning: RHD-852768 CV De Heiknüüters.
Activiteit: Ridderslag.
Datum: 11 februari 2023 van 15.00 uur – 17.00 uur.
Plaats:` Rheden, Meester B. van Leeuwenplein.
Website: www.cvdeheiknuuters.nl

Vergunning: RHD-853131 CV De Heiknüüters.
Activiteit: Carnavalsoptocht.
Datum: 19 februari van 11.00 uur – 17.00 uur.
Plaats: Rheden.
Website: www.cvdeheiknuuters.nl

Vergunning: RHD-854608 Café Le Baron.
Activiteit: Ontheffing sluitingsuur en melding van live-muziek met een DJ.
Datum: vrijdag 27 januari 2023.
Activiteit: Melding van een live-muziek met een DJ.
Datum: Zaterdag 18 februari 2023.
Plaats: Dieren, Hogestraat 58.
Website: www.cafelebaron.nl

Vergunning: RHD-855431 Grandcafé DBVD.
Activiteit: Live-muziek met een coverband.
Datum: Vrijdag 3 februari 2023.
Plaats: Dieren, Zutphensestraatweg 1.
Website: www.dbvd.nl

Vergunning: RHD-854342 Gemeente Rheden.
Activiteit: Sleuteloverdracht Carnaval 2023.
Datum: Woensdag 15 februari 2023.
Plaats: Dieren, Domeinlaan 2 in de Ontmoetingskerk.
Website: www.rheden.nl

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Groenestraat 61 te Rheden: het starten van een fitness studio (zaaknr. 837270/kenmerk ODRA22MA2469).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregelen bekend:

De aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats in de Pasteurstraat op de parkeervakken tegenover het appartementencomplex van huisnummer 1-47.
Het kenmerk van het besluit is RHD2023-GPP-185 en het zaaknummer is 855070.

U kunt het besluit in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website https://www.officielebekendmakingen.nl.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

Het besluit is ook zes weken te raadplegen bij de servicebalie van het gemeentehuis in Velp, President Kennedylaan 106 in Velp.

De Steeg, 30 januari 2023

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter.
Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt.
Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 50,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 184,00 voor anderen en € 365,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen