Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: gemeente Rheden

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Rozendaalselaan 69, Velp: aanleggen van een inrit (12-8-2023/Z2023-00006313).
– Kerkstraat 8, Dieren: realiseren van een loggia met terras op de zolderetage van de woning (8-8-2023/Z2023-00006295).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbeschikking opgesteld.

– Hoofdstraat 3, De Steeg: inrichten van het terrein rondom het nieuw te bouwen gemeentehuis (zaaknr. Z2023-00000568).

Ter inzage en zienswijzen
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 augustus 2023 twee weken ter inzage in het gemeentehuis te Velp. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 32

– De Del 16, Rheden: verbouwen van de woning (zaaknr. Z2023-00006142).

Week 33

– Alteveerselaan 24, Velp: plaatsen van zonnepanelen op een rijksmonument (zaaknr. 856595).
– Harderwijkerweg 15, Laag-Soeren: kappen van een berk (noodkap), met oplegging van een herplantplicht (zaaknr. Z2023-00006208).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 184,00 voor natuurlijke personen en € 365,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Wilhelminaweg 8, Dieren: veranderen van een fietsenfabrikant (opslag van fietsaccu’s) / (zaaknr. Z2023-00000020/kenmerk ODRA23MA1209).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00-12:00 uur en 13:00-17:00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected].

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-870514 KWF Kankerbestrijding
Activiteit: collecte
Datum: van 3 september 2023 tot en met 9 september 2023
Plaats: gemeente Rheden
Website: www.kwf.nl

Vergunning: RHD-869741
Activiteit: buurtbarbecue
Datum: 23 september 2023 van 15:00 uur tot 22:30 uur
Plaats: Dieren, Akerstraat.

Vergunning: RHD-872142 Buurthuis de Poort
Activiteit: presentatie buurthuis, Dag van de Poort
Datum: 17 september 2023 van 10:00 uur tot 18:00 uur
Plaats: Velp, Heeckerenstraat 201 voor het buurthuis.

Vergunning: RHD-872990 Buurtvereniging Alteveer
Activiteit: buurtfeest
Datum: 23 september van 15:30 uur tot 00:30 uur
Plaats: Velp, Alteveer tussen huisnummers 12/14 en 23.

Vergunning: RHD-872987
Activiteit: buurtborrel
Datum: 23 september 2023 van 11:00 uur tot 24:00 uur
Plaats: Dieren, speelveld Peter van Anrooylaan.

Vergunning: RHD-873888
Activiteit: buurtfeest
Datum: 23 september 2023 van 12:00 uur tot 24:00 uur
Plaats: Velp, Dr. W. Portheinenstraat.

Kennisgeving: RHD-874986 incidentele festiviteit sportcafé de Hangmat
Activiteit: DJ tgv feestavond PFC Posbanktoernooi
Datum: 25 en 26 augustus 2023 van 20:00 uur – 01:00 uur
Plaats: Rheden, IJsselsingel

Ontheffing: RHD-874986 sportcafé de Hangmat ontheffing sluitingsuur
Activiteit: feestavond PFC Posbanktoernooi
Datum: 25 en 26 augustus 2023 van 20:00 uur – 01:00 uur
Plaats: Rheden, IJsselsingel

Vergunning: RHD-870662 Hogeschool Van Hall Larenstein
Activiteit: introductieweek met tijdelijk kampeerterrein
Datum: 28 augustus t/m 1 september
Plaats: Velp, Larensteinselaan 26-a
Website: www.hvhl.

Vergunning: RHD-874085 pcbo De Arnhorst
Activiteit: Zomerfestival
Datum: 8 september 2023 van 17:30 uur – 21:00 uur
Plaats: Velp, Dillenburglaan

Vergunning: RHD-875076 Biz centrum Velp
Activiteit: Aankondiging dorpsfeest Velp ihkv 450 jaar Rheden
Datum: zaterdag 9 september 2023 van 11:00 uur – 16:00 uur
Plaats: Velp, De Overtuin
Website: www.veelzijdigvelp.nl

Vergunning: RHD-874965
Activiteit: flat barbecue
Datum: 9 september 2023 van 15:00 uur – 24:00 uur
Plaats: Velp, parkeerplaats achter flatgebouw Sophiastraat.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Openbare Orde en Veiligheid: 026-4976 911 of [email protected]

 

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen