Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: gemeente Rheden

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Middellaan 5a, Velp: plaatsen van dakkapellen (18-8-2023/Z2023-00006346).
– Prins Hendriklaan 6, Velp: wijzigen van een gemeentelijk monument (22-8-2023/Z2023-00006374).
– Brinkweg 3, Rheden: uitvoeren van diverse werken en werkzaamheden (10-8-2023/Z2023-00006308).
– Brinkweg 3, Rheden: aanleggen van een parkeerterrein (10-8-2023/Z2023-00006312).
– Hogestraat 51, Dieren: plaatsen van zonnepanelen (22-8-2023/Z2023-00006354).
– Zutphensestraatweg 41, Dieren: wijzigen van een gemeentelijk monument (1-8-2023/Z2023-00006258).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Diverse locaties in Velp, Rheden, De Steeg, Dieren, Laag-Soeren en Spankeren: kappen van in totaal 16 bomen (kapplan 2023-02 gemeente Rheden) / (zaaknr. Z2023-00000482).
– Pinkelseweg hoek Dr. Langemeijerweg, perceel D 6555, Rheden: FASE 1 nieuwbouwen van 2 bedrijfspanden en aanleggen inrit (zaaknr. 859064).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze besluiten geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 34

– Broekstraat 9, Velp: verlengen van het tijdelijke gebruik van het perceel met opstallen (zaaknr. Z2023-00006135).
– Middelhovenstraat 12, Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. Z2023-00000476).

Week 35

– Rozenhagelaan 23, Velp: wijzigen raam voorgevel en verwijderen dragende muur (zaaknr. Z2023-00000715).
– Hogestraat 51, Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. Z2023-00006354).
– Zuider Parallelweg 46, Dieren: revitaliseren en verduurzamen van een bedrijfspand (wijzigen vergunning) / (zaaknr. Z2023-00006278).
– Zutphensestraatweg 10a, Dieren: veranderen en vergroten van de woning (zaaknr. Z2023-00000626).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 184,00 voor natuurlijke personen en € 365,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-863098 Scheffer oliebollenverkoop.
Activiteit: standplaats 2023.
Datum: van 1 november 2023 tot en met 31 december 2023.
Plaats: Dieren, parkeerplaats Roodborstlaan.

Vergunning: RHD-874195 Classic Gelderlandrit.
Activiteit: toerrit klassieke auto’s.
Datum: 23 september 2023 van 12.00 uur – 14.00 uur.
Plaats: Dieren, Spankeren en Laag-Soeren.
Website: www.autohistorica.nl

Vergunning: RHD-875936 Dierense Speeltuin Vereniging.
Activiteit: halloween met optocht en spookspeeltuin.
Datum: vrijdag 20 oktober 2023 van 18.45 uur tot 21.45 uur.
Plaats: Dieren, Rode Kruislaan 1, 6951 BL.
Website: www.dierensespeeltuin.nl

Vergunning: RHD-876055 Kies je mode.
Activiteit: marktstandplaats weekmarkt Velp.
Datum: iedere donderdag vanaf 1 augustus 2023.
Plaats: Velp, Den Heuvel.

Vergunning: RHD-874974 SetStation.
Activiteit: filmopnamen commercial.
Datum: 7 september 2023 tussen 07.00 uur en 20.00 uur.
Plaats: Rheden, openbare wegen in Nationaal Park Veluwezoom – Posbank.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Openbare Orde en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected].

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen