Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: gemeente Rheden

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Egmondstraat 7b, Velp: slopen van de bestaande dependance en bouw nieuwe dependance (2-2-2024/Z2024-00000125).
– Schaapsdrift Overbeek 33, Velp: plaatsen van een sleepdakkapel (25-1-2024/Z2024-00000093).
– Schaarweg 4, Rheden: lichtmasten plaatsen en verlichting aanpassen naar LED (6-2-2024/Z2024-00000135).
– Pijnboomhof 23, Dieren: plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning (2-2-2024/Z2024-00000123).
– Wilhelminaweg 96, Dieren: wijzigen van de brandcompartimentering (31-1-2024/Z2024-00000113).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Zuider Parallelweg 49, Velp: transformatie van één woning tot drie woningen (zaaknr. Z2023-00006372).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbeschikking opgesteld.

– Oranjeweg 232, Rheden: verbouwen en verduurzamen van een woning (zaaknr. Z2023-00006890).

Ter inzage en zienswijzen
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 15 februari 2024 twee weken ter inzage in het gemeentehuis te Velp. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 5

– Kerkstraat 5, Dieren: nieuwbouwen van een buitenliving in de achtertuin (zaaknr. Z2023-00006850).

Week 6

– Harderwijkerweg 35, Laag-Soeren (locatie De Harmonie, perceel DRN00 P 3187 en 3588): bouwen van 16 woningen (zaaknr. Z2023-00006874).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 187,00 voor natuurlijke personen en € 371,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Meldingen milieubelastende activiteiten

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende meldingen milieubelastende activiteiten (MBA) hebben ontvangen:

Zaaknummer: Z2024-00000150.
ODRA kenmerk: ODRA24MA0218.
Omschrijving: het aanleggen en gebruiken van een gesloten bodemenergiesysteem.
Locatie: Reinaldstraat 22, 6883 HN Velp.

Zaaknummer: Z2024-00000151.
ODRA kenmerk: ODRA24MA0352.
Omschrijving: toepassen van grond of baggerspecie 20240201 00750.
Locatie: Edyweg te Spankeren (X-204750 Y-452126).

Inlichtingen
De publicatie van deze meldingen heeft uitsluitend een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected].

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-887921 Fletcher Events.
Activiteit: Kennisgeving Incidentele Festiviteit.
Datum: 9 maart 2024 van 20.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Ellecom, Zutphensestraatweg 2.

Vergunning: RHD-890638 IKC De Holtbanck .
Activiteit: ANWB Streetwise.
Datum: 23 februari 2024 van 08.00 uur tot 15.00 uur.
Plaats: Rheden, Arnhemseweg tussen Massenweg en Mauritiusstraat.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Openbare Orde en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected].

Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregel bekend.

De aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op:
een van de parkeervakken voor het appartementengebouw Sophiastraat 34-64 in Velp. Het kenmerk van dit besluit is RHD2024-GPP-198 en het zaaknummer is 889875.

U kunt het besluit in zijn geheel raadplegen op de website https://www.officielebekendmakingen.nl.
U kunt in de zoekfunctie het kenmerk van het besluit intypen.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

Het besluit is ook zes weken te raadplegen bij de servicebalie van het gemeentehuis in Velp, President Kennedylaan 106 in Velp.

Velp, 12 februari 2024

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit. Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht. In het besluit leest u hoe u dit kunt doen.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen