Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: gemeente Rheden

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Schonenbergsingel 52, Velp: plaatsen van een dakkapel (9-2-2024/Z2024-00000169).
– Van Pallandtstraat 1, Velp: vervangen van dakpannen en voegwerk van een monumentaal pand (8-2-2024/Z2024-00000166).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Arnhemsestraatweg 20, Velp: wijzigen en verduurzamen van een gemeentelijk monument (zaaknr. Z2023-00006892).
– Den Bruijl 35, Velp: verduurzamen en onderhouden van een woning en realiseren bijgebouw (zaaknr. Z2023-00006889).
– Arnhemsestraatweg 68, Rheden: bouwen van een fastfood restaurant (zaaknr. Z2023-00006899).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze besluiten geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 6

– Beekhuizenseweg 21, Velp: plaatsen van een dakkapel en nokverhoging op de woning (zaaknr. Z2023-00006492).
– Biesdelselaan 24a, Velp: veranderen van 2 kozijnopeningen t.p.v. de voorgevel (zaaknr. Z2023-00006912).
– Hoofdstraat 61, Velp: legaliseren dakkapel (voorzijde) en toevoegen appartement 2e verdieping (zaaknr. Z2023-00006428).
– Zilverakkerweg 76, Dieren: plaatsen van een NO verhogende dakkapel (zaaknr. Z2023-00006880).

Week 7

– Den Bruijl 35, Velp: verduurzamen en onderhouden van een woning en realiseren bijgebouw (zaaknr. Z2023-00006889).
– Pinkenbergseweg 46, Velp: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (zaaknr. Z2023-00006667).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 187,00 voor natuurlijke personen en € 371,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-889142 ESH Media.
Activiteit: plaatsen aankondigingsborden Open dag Astrum College.
Datum: van 7 maart 2024 tot en met 14 maart 2024.
Plaats: gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-889967 Landgoed Middachten.
Activiteit: ontheffing artikel 35 Alcoholwet.
Datum: 22 en 23 maart 2024.
Plaats: De Steeg.

Vergunning: RHD-878975 Jantje Beton.
Activiteit: collecte.
Datum: van 3 tot en met 9 maart 2024.
Plaats: gemeente Rheden.
Website: www.jantjebeton.nl/collecte

Vergunning: RHD-891220 De Inloopkast.
Activiteit: 2e hands kledingbeurs.
Datum: 2 maart 2024 van 10.30 uur tot 14.00 uur.
Plaats: Rheden, Dorpshuis, Mr. B. van Leeuwenplein 3.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Openbare Orde en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected].

Mededeling voornemen tot verkoop gemeenteperceel

Objectinformatie
Grondperceel gelegen nabij Iepenhof 31, 6951 ME Dieren, kadastraal bekend: gemeente Dieren, DRN00, sectie P, perceelnummer 5333, groot ca. 25 m2.

De gemeente Rheden is van plan om een koopovereenkomst te sluiten met de eigenaar van Iepenhof 31, 6951 ME Dieren (hierna: de betrokken partij) om het eigendom van het gemeenteperceel (gedeeltelijk) over te dragen.

Naar het oordeel van de gemeente Rheden is de betrokken partij aan te merken als enige serieuze gegadigde voor deze uitgifte. De gemeente Rheden komt tot deze conclusie op basis van het volgende:
– betrokken partij is eigenaar van het perceel naast het te verkopen gemeenteperceel;
– heden gebruikt betrokken partij het gemeenteperceel om van haar voordeur op de openbare weg te kunnen komen;
– in het geval een andere partij dan de betrokken partij het gemeenteperceel in eigendom zou verkrijgen, dan wordt het voor betrokken partij onmogelijk om toegang tot haar woning te krijgen. Het pad naar de voordeur van de woning van de betrokken partij kan dan niet worden aangesloten op de openbare weg. Het gemeenteperceel ligt immers boven de voortuin van betrokken partij. Door de verkoop van het gemeenteperceel aan betrokken partij, wordt het voor betrokken partij mogelijk om het pad vanaf haar voordeur aan te sluiten op de openbare weg.

Vervaltermijn
In het geval u van mening bent dat u ook in aanmerking behoort te komen tot de bovengenoemde uitgifte, dan dient u uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatie, dus uiterlijk 12 maart 2024 een gemotiveerd en onderbouwd e-mailbericht te richten aan [email protected], ter attentie van mevrouw J.E. Tieman, onder vermelding van ‘bekendmaking gegadigde Iepenhof 31 Dieren’. Indien de gemeente geen bericht ontvangt binnen de gestelde termijn van 20 kalenderdagen, dan vervalt het recht om tegen de voorgenomen uitgifte op te komen en aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding of vergoeding van kosten op welke wijze dan ook.

Met deze publicatie geeft de gemeente Rheden uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI: NL:HR: 2021:1778).

Velp, 21 februari 2024

Mededeling voornemen tot verkoop gemeenteperceel

Objectinformatie
De gemeente Rheden is voornemens om een recht van opstal te vestigen ten behoeve van Liander voor realisatie van 1 compact station. Het betreffende perceel grond is gelegen nabij Priesnitzlaan 19 te Laag-Soeren met de kadastrale gegevens: gemeente Dieren, sectie P, perceelnummer 3527.
Bij de uitgifte van gronden moet de gemeente een selectieprocedure doorlopen om serieuze gegadigden mee te laten dingen en zo gelijke kansen te creëren. Echter kan een selectieprocedure achterwege blijven indien bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria en gelet op beleidsdoelstellingen slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de koop. Het voornemen om het voorgenoemde perceel grond aan Liander uit te geven door middel van een recht van opstal, is gebaseerd op de hiernavolgende argumentatie.
Op grond van artikel 16 van de Elektriciteitswet 1998 hebben de netbeheerders in Nederland onder andere de verplichting om elektriciteitsnetten in werking te hebben, aan te leggen, te vernieuwen en uit te breiden. Liander is als netbeheerder actief binnen de gemeente Rheden. Ter uitoefening van de wettelijke taak kan het nodig zijn dat de gemeente grond verkoopt of in erfpacht uitgeeft aan Liander, bijvoorbeeld ten behoeve van de plaatsing van een transformatorhuisje. In die gevallen waarin de gemeente grond uitgeeft aan Liander ter uitvoering van de wettelijke taak zal geen openbare selectieprocedure worden toegepast. Omdat Liander in dat geval kan worden aangemerkt als enige serieuze gegadigde, gezien de uitoefening van de wettelijke taak, zal worden volstaan met publicatie van de één-op-één uitgifte.

Vervaltermijn
In het geval u van mening bent dat u ook in aanmerking behoort te komen tot de bovengenoemde uitgifte, dan dient u uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatie, dus uiterlijk 12 maart 2024 een gemotiveerd en onderbouwd e-mailbericht te richten aan [email protected], ter attentie van mevrouw J.E. Tieman, onder vermelding van ‘bekendmaking Priesnitzlaan Laag-Soeren’. Indien de gemeente geen bericht ontvangt binnen de gestelde termijn van 20 kalenderdagen, dan vervalt het recht om tegen de voorgenomen uitgifte op te komen en aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding of vergoeding van kosten op welke wijze dan ook.

Met deze publicatie geeft de gemeente Rheden uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI: NL:HR: 2021:1778).

Velp, 21 februari 2024

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen