Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: gemeente Rheden

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Arnhemsestraatweg 135, Rheden: vestigen van een fysiotherapiepraktijk (22-3-2024/Z2024-00000472).
– Diverse adressen in dorp Rheden: verduurzamen 79 woningen (fase 1) / (19-3-2024/Z2024-00000445).
– Binnenweg 31, Ellecom: spitsen en verduurzaming van de woning (22-3-2024/Z2024-00000469).
– Hogestraat 2, Dieren: plaatsen van zonnepanelen (24-3-2024/Z2024-00000478).
– Middelhovenstraat 9, Dieren: plaatsen van zonnepanelen (16-3-2024/Z2024-00000412).
– Zutphensestraatweg 35, Dieren: plaatsen van een buitendeel warmtepomp in de achtertuin (19-3-2024/Z2024-00000450).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Jeruzalem 23, Velp: isoleren van de westgevel en opwaarderen van kelder en uitbouw (zaaknr. Z2023-00006914).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Ontwerpbeschikkingen omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvragen een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe zijn ontwerpbeschikkingen opgesteld.

– Hoofdstraat 87a, Velp: legaliseren van 4 appartementen binnen een bestaand gebouw (zaaknr. Z2023-00006879).
– Oversteeg 37, De Steeg (perceel DRN00 T 740): bouwen van een woning (zaaknr. Z2023-00006925).

Ter inzage en zienswijzen
De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 4 april 2024 twee weken ter inzage in het gemeentehuis te Velp. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Eenieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over de ontwerpbesluiten indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 13

– Pijnboomhof 23, Dieren: plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning (zaaknr. Z2024-00000123).
– Zutphensestraatweg 77, Dieren: plaatsen van zonnepanelen op een woning (zaaknr. Z2023-00006644).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 187,00 voor natuurlijke personen en € 371,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Melding milieubelastende activiteit

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding milieubelastende activiteit (MBA) hebben ontvangen:

Zaaknummer: Z2024-00000493.
ODRA kenmerk: ODRA24MA0910.
Datum indiening: 22-03-2024.
Omschrijving: tijdelijk opslaan van grond of baggerspecie.
Locatie: Zutphensestraatweg (reconstructie van N348) te Spankeren.
Activiteit: opslaan van grond of baggerspecie.

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected].

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-880027 Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp.
Activiteit: collecte.
Datum: van 15 april 2024 tot en met 20 april 2024.
Plaats: gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-891254 Lidl.
Activiteit: tuinmarkt.
Datum: 10 april 2024 van 08.00 uur tot 20.00 uur.
Plaats: Dieren, parkeerplaats bij Lidl.

Vergunning: RHD-894187 Galerie Lijn 1.
Activiteit: aankondigingsborden opening expositie.
Datum: van 25 maart 2024 tot en met 8 april 2024.
Plaats: Velp.

Vergunning: RHD-894487 Nationale Bomenbank.
Activiteit: bestrijden van de eikenprocessierups.
Datum: 1 april 2024 tot 15 juni 2024.
Plaats: gemeente Rheden.
Website: www.nationalebomenbank.nl

Vergunning: RHD-894488 Stichting Avondvierdaagse Dieren.
Activiteit: avondvierdaagse.
Datum: maandag 13 mei 2024 tot en met donderdag 16 mei 2024.
Plaats: Dieren, start en finish MFC De Oase, Ericaplein 1.
Informatie: via Facebook, Avondvierdaagse Dieren.

Vergunning: RHD-893854 Oranjevereniging Ellecom.
Activiteit: zomerfeest op het dorpsplein.
Datum: 30 mei 2024 tot en met 2 juni 2024.
Plaats: Ellecom, dorpsplein bij de muziektent.
Website: www.oranjeverenigingellecom.nl

Vergunning: RHD-891408 Dierense Oranje Stichting.
Activiteit: festiviteiten rondom Koningsdag.
Datum: 24 april 2024 tot en met 28 april 2024.
Plaats: Dieren, Ericaplein met een feesttent.
Website: www.oranjefeestdieren.nl

Ontheffing: Z2024-00000470 Brabotech B.V.
Activiteit: vervangen voegconstructie Dupobrug.
Datum: nacht 13-14 april 2024.
Plaats: Spankeren (Kanaalweg/Van Rensselaerweg).

Ontheffing: Z2024-00000447 VolkerRail B.V.
Activiteit: aanpassen spoorwegovergang en aangrenzende weginfra.
Datum: vrijdag 31 mei 2024 01.00 uur t/m maandag 3 juni 2024 05.00 uur;
nacht van 13-14 juni 2024 ( nawerk als dit nodig is);
nacht van 20-21 december 2024 (nawerk als dit nodig is).
Plaats: Ellecom.
Website: https://www.prorail.nl/wonen/spoorwerk-in-de-buurt

Vergunning: RHD-886243 Sport in Rheden.
Activiteit: sportdag scholen i.h.k.v. Koningsdagspelen.
Datum: vrijdag 26 april 2024 van 08.30 uur – 16.00 uur.
Plaats: gemeente Rheden.
Website: www.sportinrheden.nl

Vergunning: Z2024-00000403 Organisatie Oranjefeest.
Activiteit: Koningsdag De Steeg.
Datum: zaterdag 27 april 2024 van 10.00 uur – 22.00 uur.
Plaats: De Steeg, Parkweg en Parkhuis.

Vergunning: RHD-894584 Parochie RK Emmaüskerk.
Activiteit: rommelmarkt.
Datum: 29 juni 2024 van 09.30 uur tot 15.00 uur.
Plaats: Dieren, Rode Kruislaan 2.

Vergunning: RHD-893108 Oranje Stichting Laag-Soeren.
Activiteit: Oranjefeesten.
Datum: 24-25 mei 2024.
Plaats: Laag-Soeren, weiland aan de Rozesteinweg e.o.
Website: www.oranjestichtinglaagsoeren.nl

Vergunning: Z2024-00000491 Down to Earth Dining.
Activiteit: Alcoholwet.
Plaats: Velp, Wilhelminastraat 30.
Website: www.downtoearth.nl

Vergunning: Z2024-00000492 Down to Earth Dining.
Activiteit: exploitatievergunning horecabedrijf.
Plaats: Velp, Wilhelminastraat 30.
Website: www.downtoearth.nl

Vergunning: RHD-886243 Sport in Rheden.
Activiteit: sportdag basisscholen.
Datum: 26 april 2024 van 08.30 uur – 16.00 uur.
Plaats: Rheden, IJsselsingel.
Website: www.sportinrheden.nl

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Openbare Orde en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected].

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen