Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: gemeente Rheden

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Hoofdstraat 184, Velp: bovenwoning verbouwen in 2 appartementen (8-4-2024/Z2024-00000573).
– Lathumse Veerweg 2, Velp: plaatsing van een terreinafscheiding bij het Gemaal Velperwaarden (9-4-2024/Z2024-00000574).
– Haviklaan 2, Dieren: plaatsen van een dakopbouw (9-4-2024/Z2024-00000575).
– Johanneshof 5, Dieren: uitbouw bij woning A Johanneshof (wijziging vergunning Z2023-00000075) / (8-4-2024/Z2024-00000560).
– Stationsplein 5, Dieren: conserveren van de perronkap van station Dieren (8-4-2024/Z2024-00000561).
– Zutphensestraatweg 18, Dieren: plaatsen van zonnepanelen op de schuur en op platte dak van de tuinoverkapping (9-4-2024/Z2024-00000565).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Zilverakkerweg 41, Dieren: plaatsen van een nokverhogende dakopbouw op de woning (zaaknr. Z2024-00000231).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 15

– Schonenbergsingel 52, Velp: plaatsen van een dakkapel (zaaknr. Z2024-00000169).
– Zuider Parallelweg 49, Velp: verbouwen van het pand en het toevoegen van twee woningen (zaaknr. Z2023-00006372).
– Middelhovenstraat 9, Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. Z2024-00000412).
– Zutphensestraatweg 17, Dieren: renoveren van het dak van de woning (zaaknr. Z2024-00000390).
– Landweg, tussen nrs. 2 en 4, Spankeren: bouwen van een vrijstaande woning (zaaknr. Z2023-00006665).
– Cruyshoevelaan 36, Laag-Soeren: aanpassen van de zijgevel (zaaknr. Z2023-00006838).

Week 16

– Arnhemsestraatweg 17, Velp: herontwikkelen en uitbreiden van een kantoorgebouw naar 30 wooneenheden. Burgemeester en wethouders hebben tevens een besluit hogere waarden Wet geluidhinder verleend (zaaknr. Z2023-00000615).
– Rembrandtlaan 35, Velp: realiseren van een erker aan de voorzijde van de woning (zaaknr. Z2024-00000227).
– Wilhelminaweg 96, Dieren: wijzigen van de brandcompartimentering (zaaknr. Z2024-00000113).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 187,00 voor natuurlijke personen en € 371,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Besluit opleggen maatwerkvoorschriften

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij een besluit hebben genomen tot het opleggen van maatwerkvoorschriften, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is.

– Wilhelminaweg 8 te Dieren: maatwerk externe veiligheid (zaaknr. Z2024-00000045/kenmerk ODRA23AB1440).

Ter inzage
Het besluit ligt van donderdag 25 april 2024 tot donderdag 6 juni 2024 ter inzage in het (tijdelijke) gemeentehuis te Velp. Wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis via tel.nr. (026) 49 76 911 voor het maken van een afspraak.
Voor meer informatie over het besluit kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur-12.00 uur en 13.00 uur-17.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected].

Beroep
Indien u een belanghebbende bent en het met het besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken t/m 6 juni 2024, in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Beroep kan worden aangetekend door (a) belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking, (b) belanghebbenden die willen ageren tegen eventuele wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpbeschikking in het definitieve besluit zijn aangebracht en (c) belanghebbenden die kunnen aantonen dat het hen niet kan worden verweten dat zij eerder geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Door het indienen van een beroepschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt er ook voor kiezen het beroep- en/of verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 187,00 voor natuurlijke personen en € 371,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Melding milieubelastende activiteit

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding milieubelastende activiteit (MBA) hebben ontvangen:

Zaaknummer: Z2024-00000633.
ODRA kenmerk: ODRA24MA1144.
Datum indiening: 09-04-2024.
Omschrijving: toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem.
Locatie: Zutphensestraatweg ong. (X-205328 Y-452677) te Spankeren.
Activiteit: toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem.

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected].

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-889237 KersVers Fruit.
Activiteit: standplaats 2024 voor de verkoop van seizoensfruit.
Datum: van 1 mei 2024 tot 1 oktober 2024.
Plaats: gemeente Rheden, wisselende locaties en tijden.

Vergunning: RHD-890630 Gemeente Rheden.
Activiteit: plaatsen bordbuster verkiezingsborden voor de verkiezingen van het Europees Parlement.
Datum: van 6 mei 2024 tot en met 15 juni 2024.
Plaats: gemeente Rheden.

Melding: RHD-891235 Toerclub Voorthuizen/De Veluwerenners.
Activiteit: doorkomst Veluwe Krachttoer.
Datum: 4 mei 2024.
Plaats: Laag-Soeren, Dieren, Ellecom De Steeg, Rheden (Posbank) en Velp.
Website: www.veluwerenners.nl

Melding: RHD-891364 Central Events.
Activiteit: doorkomst Freedom Ride.
Datum: 5 mei 2024.
Plaats: Laag-Soeren, Dieren, Ellecom De Steeg, Rheden (Posbank) en Velp.
Website: www.freedom-ride.nl

Vergunning: RHD-896149 Stichting Vrienden van de Oranjerie.
Activiteit: concerten in het Carolinapark.
Datum: 12 mei, 9 juni, 14 juli, 11 augustus, 8 september, 13 oktober van 15.00 uur tot 17.00 uur
Plaats: Dieren, Hogestraat 9.
Website: https://www.oranjerie-dieren.nl/

Vergunning: RHD-896152 Coöperatieve Wijkvereniging Dieren-West.
Activiteit: ontmoetingsmarkt met diverse partijen en deelnemers.
Datum: zaterdag 25 mei van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Plaats: Dieren, Ontmoetingskerk, Admiraal Helfrichlaan 54.
Website: www.dieren-west.nl

Vergunning: RHD-863096 Oranjestichting Laag-Soeren.
Activiteit: collecte.
Datum: van 6 mei 2024 tot en met 22 mei 2024.
Plaats: Laag-Soeren.

Vergunning: RHD-890532 Playtime Netherlands Limited B.V.
Activiteit: Halloween kermis in samenwerking met de winkeliersvereniging Calluna.
Datum: 25-26-27 oktober 2024.
Plaats: Dieren, Ericaplein.

Vergunning: RHD-895652.
Activiteit: bruiloftsstoet met muziek en dans.
Datum: 27 april 2024 van 15.00 uur tot 16.00 uur.
Plaats: Velp, Haverland t.h.v. huisnummer 8.

Vergunning: RHD-896225 RTC Veluwerijders.
Activiteit: toerfietstocht Vael Ouwe.
Datum: 1 juni 2024 van 07.00 uur tot 16.00 uur.
Plaats: Dieren, start en finish vv Dierensche Boys.
Website: www.veluwerijders.nl

Vergunning: RHD-895892 Kersten Hulpmiddelenspecialist B.V.
Activiteit: standplaats voor onderhoud en reparatie aan Wmo hulpmiddelen.
Datum: van 1 maart 2024 tot en met 31 oktober 2024.
Plaats: Velp, terrein Buurthuis de Poort, Heeckerensstraat 201
iedere 2e dinsdag van de maand van 09.30 uur tot 11.30 uur.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Openbare Orde en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected].

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen