Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: gemeente Rheden

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Diepesteeg 2a, De Steeg: vernieuwing van overkapping, luiken, hanenkammen, balkon en vervangen van glas (23-6-2024/Z2024-00003172).
– Kanaalweg 20, Dieren: renoveren van het dak nr. 20 en 20a en Geitenbergweg 17 (28-6-2024/Z2024-00003202).
– Rijnenberghof 13, Dieren: veranderen en vergroten van een woning (25-6-2024/Z2024-00003191).
– Spankerenseweg 48, Dieren: vergroten van een bedrijfsloods (1-7-2024/Z2024-00003270).
– Van der Waalslaan 4, Dieren: veranderen en vervangen van de kozijnen in de voorgevel (20-6-2024/Z2024-00003165).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Larensteinselaan 26b, Velp: bouwen van een nieuwe kapschuur (zaaknr. Z2023-00006894).
– Zuider Parallelweg naast nr. 8, Dieren (perceel DRN00 U 5961): bouwen van een bedrijfspand (zaaknr. Z2023-00006921).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze besluiten geen bezwaar mogelijk.

Ontwerpbeschikkingen omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvragen een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe zijn ontwerpbeschikkingen opgesteld.

– Larensteinselaan 26b, Velp: bouwen van een nieuwe kapschuur (zaaknr. Z2023-00006894).
– Zuider Parallelweg naast nr. 8, Dieren (perceel DRN00 U 5961): bouwen van een bedrijfspand (zaaknr. Z2023-00006921).

Ter inzage en zienswijzen
De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 11 juli 2024 2 weken ter inzage in het gemeentehuis te Velp. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Eenieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 26

– Imboslaan 70, Dieren: plaatsen van een dakopbouw (zaaknr. Z2024-00000707).

Week 27

– Alteveerselaan 30, Velp: aanleggen van een in-/uitrit (zaaknr. Z2024-00003160).
– Rietganssingel 53, Velp: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (zaaknr. Z2024-00003159).
– Arnhemsestraatweg 135a, Rheden: aanleggen van een in-/uitrit (zaaknr. Z2024-00003147).
– Buitensingel 23, Dieren: aanleggen van een in-/uitrit (zaaknr. Z2024-00002827).
– Haviklaan 2, Dieren: plaatsen van een dakopbouw (zaaknr. Z2024-00000575).
– Noorderstraat 38, Dieren: plaatsen van een warmtepomp (zaaknr. Z2024-00002775).
– Spoorstraat 31, Dieren: legaliseren van een dakterras en trap bij de woning (zaaknr. Z2023-00006521).

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben geweigerd:

Week 27

– Esdoornhof 34, Dieren: aanleggen van een uitrit (zaaknr. Z2024-00002798).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 187,00 voor natuurlijke personen en € 371,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Melding milieubelastende activiteit

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding milieubelastende activiteit (MBA) hebben ontvangen:

Zaaknummer : Z2024-00003293.
ODRA kenmerk : ODRA24MA1954.
Datum indiening : 26 juni 2024.
Omschrijving : het aanleggen en gebruiken van een gesloten bodemenergiesysteem.
Locatie : Gruttostraat 52 te Velp.
Activiteit : gesloten bodemenergiesysteem.

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected].

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Melding: RHD-893123.
Activiteit: buurtbarbecue.
Datum: 24 augustus 2024 van 17.00 uur tot 23.00 uur.
Plaats: Dieren, grasveld einde Bernard Zweerslaan.

Vergunning: Z2024-0003189 Stichting Omroep Gelderland.
Activiteit: Zomer in Gelderland in Dieren.
Datum: donderdag 8 augustus 2024 van 15.00 uur tot 19.00 uur.
Plaats: Dieren, Admiraal Helfrichlaan 54, parkeerplaats Ontmoetingskerk.
Website: www.omroepgld.nl

Vergunning: Z2024-00003188 Vereniging Madierodam.
Activiteit: Kindervakantiedorp met hutten bouwen en spelactiviteiten.
Datum: 12-16 augustus 2024, iedere dag van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Plaats: Dieren, sportveld Dierensche Boys.
Website: www.madierodam.net

Vergunning: Z2024-00003190 PG Zuidoost Veluwezoom Bazaarcommissie.
Activiteit: bazaar in de Ontmoetingskerk en op de parkeerplaats.
Datum: 11-12 oktober 2024.
Plaats: Dieren, Admiraal Helfrichlaan 54.
Website: https://pgzuidoost-veluwezoom.nl/anbi/

Vergunning: Z2024-00003186 Stichting Carolina Festival.
Activiteit: Carolina Festival.
Datum: 30-31 augustus 2024.
Plaats: Dieren, Carolinapark.
Website: www.carolinafestival.nl

Vergunning: Z2024-00003026 Stichting Evenementen Dieren e.o.
Activiteit: Kadefestival.
Datum: 16-17 augustus 2024.
Plaats: Dieren, Veerstoep.
Website: www.dierenskadefestival.nl

Vergunning: Z2024-00003203 RTC De Laak.
Activiteit: ontheffing schenktijden feestavond i.v.m. clubkampioenschap.
Datum: 6 september 2024.
Plaats: Rheden, IJsselsingel 1.
Website: www.rtcdelaakrheden.nl

Vergunning: Z2024-00003268 Vereniging De Steeg en Havikerwaard voor Oranje.
Activiteit: Dorpsfeest.
Datum: 21 september 2024.
Plaats: De Steeg, Parkweg 5 en omgeving.

Melding: RHD-902615.
Activiteit: kinderverjaardag met springkussen.
Datum: 28 juli 2024 van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Plaats: Velp, Koning Willem-Alexanderplein.

Vergunning: RHD-902463 Protestantse Gemeente Velp.
Activiteit: aankondigingsborden voor diverse activiteiten.
Datum: diverse periodes tussen 18 juli 2024 en 31 december 2024.
Plaats: Velp.

Melding: RHD-902509.
Activiteit: buurtbarbecue
Datum: 24 augustus 2024 van 15.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Dieren, parkeerplaats Pijnboomhof t.h.v. huisnummers 11-15.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Openbare Orde en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected].

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen