Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

OMGEVINGSVERGUNNING

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Brinkweg t.o. 30-a te Rheden: aanplanten van 90 bomen waarvan 82 knotbomen (8-1-2015/156871).
– Havikerwaard t.o. 51 te De Steeg: verplaatsen van een haag op landgoed Middachten (9-1-2015/157362).
– Hoflaan 1, 6953 AL Dieren: plaatsen van een theehuis (9-1-2015/156966).
– Kerkweg 4-a, 6956 CG Spankeren: aanplanten van een fruitboomgaard (8-1-2015/156877).

Tegen deze aanvragen staan geen rechtsmiddelen open. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wij werken op afspraak van maandag tot en met donderdag van 12.00 tot 15.00 uur en dinsdagavond van 17.30 tot 20.00 uur. Op werkdagen van 08.30 uur tot 12.00 uur kunt u zonder afspraak het gemeentehuis in De Steeg binnenlopen.
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Binnenweg 47, 6955 AW Ellecom: bouwen van een appartementenvilla (zaaknr. 121010).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 3

– Bankertlaan 15, 6881 ED Velp: plaatsen van een nokverhogende dakkapel (zaaknr. 121890).
– Zuider Parallelweg 15, 6882 AD Velp: wonen in de zone bijgebouwen (planologisch strijdig gebruik) / (zaaknr. 123668).
– Ambachtstraat 18, 6951 CC Dieren: plaatsen van een reclamedoek op frame (zaaknr. 127025).

Ter inzage en bezwaar
De genoemde besluiten kunnen worden ingezien bij de afdeling Inwonerszaken in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911.
Wij werken op afspraak van maandag tot en met donderdag van 12.00 uur tot 15.00 uur en dinsdagavond van 17.30 uur tot 20.00 uur. Op werkdagen van 08.30 uur tot 12.00 uur kunt u zonder afspraak het gemeentehuis in De Steeg binnenlopen.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg (bij de afdeling Inwonerszaken kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking). Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 165,00 voor natuurlijke personen en € 328,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Week 3

– Arnhemsestraatweg 7, 6881 NA Velp: brandveilig in gebruik nemen van het Arnicahuis (zaaknr. 116693).

Ter inzage en beroep
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 22 januari 2015 zes weken ter inzage bij de afdeling Inwonerszaken in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wij werken op afspraak van maandag tot en met donderdag van 12.00 uur tot 15.00 uur en dinsdagavond van 17.30 uur tot 20.00 uur. Op werkdagen van 08.30 uur tot 12.00 uur kunt u zonder afspraak het gemeentehuis in De Steeg binnenlopen.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, binnen zes weken in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Beroep kan worden aangetekend door (a) belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking, (b) belanghebbenden die willen ageren tegen eventuele wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpbeschikking in het definitieve besluit zijn aangebracht en (c) belanghebbenden die kunnen aantonen dat het hen niet kan worden verweten dat zij eerder geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Door het indienen van een beroepschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt er ook voor kiezen het beroep- en/of verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 165,00 voor natuurlijke personen en € 328,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Onherroepelijk bestemmingsplan Rheden-West, locatie Worth Rhedenseweg 6a

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat tegen het bestemmingsplan ‘Rheden-West, locatie Worth Rhedenseweg 6a’ geen beroep is ingesteld. Het plan is op 30 december 2014 geheel in werking getreden en onherroepelijk.
Het plan is in elektronische vorm te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Op deze website selecteert u het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘bestemmingsplannen’ waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder locatie of naam de gevraagde gegevens in te vullen.
U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPRW6-VA01.
Het plan ligt ook ter inzage in het gemeentehuis bij de balie van de afdeling Inwonerszaken te
De Steeg.

De Steeg, 21 januari 2015

Onherroepelijk bestemmingsplan Velp-Zuid, locatie Zuider Parallelweg 35

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat tegen het bestemmingsplan ‘Velp-Zuid, locatie Zuider Parallelweg 35′ geen beroep is ingesteld. Het plan is op 30 december 2014 geheel in werking getreden en onherroepelijk.

Het plan is in elektronische vorm te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Op deze website selecteert u het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘bestemmingsplannen’ waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder locatie of naam de gevraagde gegevens in te vullen.
U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPVZ13-VA01.
Het plan ligt ook ter inzage in het gemeentehuis bij de balie van de afdeling Inwonerszaken te De Steeg.

De Steeg, 21 januari 2015

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden