Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Broekstraat 9, 6882 GZ Velp: tijdelijk gebruiken van het pand t.b.v. huisvesting studenten (23-12-2016/557006).
– Parkstraat 19-e, 6881 JB Velp: strijdig gebruik van het pand t.b.v. het geven van personal training (27-12-2016/557427).
– Mauritiusstraat 47, 6991 CA Rheden: intern verbouwen en het plaatsen van een opschrift op de linkerzuil van het kerkgebouw (21-12-2016/557001).
– Schaarweg 2, 6991 GV Rheden: verplaatsen van de ingang van het kantoorgedeelte (22-12-2016/556937).
– Fazantlaan 73, 6951 JK Dieren: plaatsen van een dakopbouw op de woning (3-1-2017/558707).
– Zutphensestraatweg 51, 6953 CJ Dieren: plaatsen van een hobbykas (4-1-2017/559386).

Tegen deze aanvragen staan geen rechtsmiddelen open. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 1

– Hertogstraat 31, 6881 ML Velp: creëren van een vluchttrap t.b.v. de kelder (zaaknr. 543440).
– Larensteinselaan 33, 6882 CV Velp: aanbouwen aan de voorzijde van de woning en vergroten van de berging (zaaknr. 493255).
– Harderwijkerweg 27, 6957 AB Laag-Soeren: plaatsen van een tijdelijke woningunit (2 jaar) (zaaknr. 520547).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg (bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking). Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 168,00 voor natuurlijke personen en € 334,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV, Drank- en Horecawet en Wet op de kansspelen

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Aanvraag: RHD-557162 D66 Rheden.
Activiteit: Plaatsen van 20 aankondigingsborden van 22 januari t/m 5 februari 2017.
Locatie: Dieren, De Steeg, Rheden en Velp.

Aanvraag: RHD-556671 Mevrouw C.M.B. Dielen.
Activiteit: Snuffelmarkt op 5 februari 2017 van 10.00 uur tot 16.30 uur.
Locatie: Sporthal De Dumpel, Gruttostraat 14, Velp.

Aanvraag: RHD-555762 Driehoekbuitenreclame Benelux.
Activiteit: Plaatsen van 25 aankondigingsborden van 6 t/m 19 februari 2017.
Locatie: Dieren, De Steeg, Rheden en Velp.

Aanvraag: RHD-553639 C.V. De Deurdauwers.
Activiteit: Plaatsen van 30 aankondigingsborden van 15 februari t/m 1 maart 2017.
Locatie: Rheden, Dieren, De Steeg, Ellecom, Spankeren, Laag-Soeren.

Aanvraag: RHD-556888 Stichting Doorgaan met CVID.
Activiteit: Collecte van 1 mei t/m 6 mei 2017 en plaatsen aankondigingsborden van 24 april t/m 6 mei 2017.
Locatie: Gemeente Rheden.
Website: www.cvid.nu

Aanvraag: RHD-554843 KNV Eerste Hulp Bij Ongelukken, afd. Velp/Rozendaal.
Activiteit: Collecte van 24 april t/m 29 april 2017.
Locatie: Velp en Rozendaal.

Aanvraag: RHD-555373 Longfonds.
Activiteit: Collecte van 8 mei 2017 tot en met 13 mei 2017.
Locatie: Gemeente Rheden.
Website www.longfonds.nl

Aanvraag: RHD-555372 Reef Infra.
Activiteit: Werkzaamheden bouw Passarelle station Dieren.
Locatie: Dieren, Burg. De Bruinstraat.

Drank- en Horecawet

Aanvraag: RHD-501455 Emté Dieren.
Activiteit: Bijschrijven leidinggevenden.
Locatie: Dieren, Diderna 44.

Wet op de kansspelen (WOK)

Aanvraag: RHD-558351 St. Inloophuis Velp.
Activiteit: Bingoavond op 21 januari 2017.
Locatie: ’t Trefpunt, Willemstraat 38 te Velp.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor een ieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak), dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Integrale Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected].

Ontwerpbestemmingsplan Dieren-Zuid, locatie Zutphensestraatweg 40 te Dieren

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan ‘Dieren-Zuid, locatie Zutphensestraatweg 40 te Dieren’ en de daarbij behorende stukken voor eenieder ter inzage is gelegd. Dit plan maakt het mogelijk om een pand te realiseren voor 24 zorgappartementen aan de Zutphensestraatweg 40 te Dieren (Johanneshof).

Het ontwerpbesluit, ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende documenten kunnen van 12 januari 2017 tot en met 22 februari 2017 worden ingezien bij de Servicebalie in het Gemeentehuis te De Steeg.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPDZ3-ON01.

Gedurende bovenvermelde termijn kan eenieder schriftelijk (geen e-mail) zijn zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor moet u een afspraak maken met de heer I. Slager, telefoonnummer (026) 49 76 420.

De Steeg, 11 januari 2017

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen