Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Den Bruijl 17, 6881 AN Velp: wijzigen van de voorgevel van de woning en het plaatsen van zonnepanelen (1-2-2017/568031).
– Emmastraat 25, 6881 SN Velp: veranderen en vergroten van een winkel met bovenwoning (27-1-2017/566772).
– Overbeeklaan 6, 6881 HG Velp: plaatsen van een lift aan de achtergevel (1-2-2017/567654).
– Prins Hendriklaan 2-a, 6881 HV Velp: plaatsen van een schuur annex veranda (28-1-2017/566928).
– Talingsingel 17, 6883 CS Velp: veranderen en vergroten van de woning (27-1-2017/566761).
– Van Galenlaan t.h.v. nr. 14 en Waterstraat t.h.v. nr. 92 te Velp: kappen van twee bomen (30-1-2017/567165).
– Zutphensestraatweg 3, 6881 WN Velp: wijzigen van de kleurstelling van het buitenschilderwerk van Boerderij Frankenhof (31-1-2017/567646).
– Arnhemsestraatweg 21, 6991 AE Rheden: vergroten van een garage (26-1-2017/565860).
– Heuvenseweg 6, 6991 JE Rheden: plaatsen van twee reclameborden (1-2-2017/568008).
– Ursula van Raesfeltlaan 38, 6994 BC De Steeg: plaatsen van een dakkapel op de woning (1-2-2017/568027).
– Breukinklaan 52, 6951 NB Dieren: isoleren van het dak van de woning (1-2-2017/568005).

Tegen deze aanvragen staan geen rechtsmiddelen open. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Zienswijzen
Een uitzondering op het vorenstaande is de volgende aanvraag. Hiertegen kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen, omdat de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan:

– Parkstraat 19-e, 6881 JB Velp: strijdig gebruik van het pand ten behoeve van het geven van personal training (27-12-2016/557427).

U kunt deze aanvraag inzien van 9 februari 2017 tot en met 22 februari 2017 (twee weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Parkstraat 19-e, 6881 JB Velp: strijdig gebruik van het pand ten behoeve van het geven van personal training (zaaknr. 557427).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 5

– Beekhuizenseweg te Velp; Heuvenseweg/Arnhemsestraatweg en Schietbergseweg te Rheden; Diepesteeg te De Steeg; Badhuislaan en Plaggenweg te Laag-Soeren: plaatsen van welkomstborden Natuurmonumenten op acht locaties (zaaknr. 560805).
– Daalhuizerweg, Arnhemsestraatweg en Nordlaan te Velp: kappen van 46 bomen in verband met rioolvervanging en wegreconstructie, met oplegging van een herplantplicht van 43 bomen (zaaknr. 565383).
– Nordlaan 9, 6881 RM Velp: plaatsen van een erker aan de voorgevel van de woning (zaaknr. 564560).
– Zaalboslaan 49, 6881 RG Velp: bouwen van een carport (zaaknr. 542333).
– Arnhemsestraatweg 225, 6991 AL Rheden: gevelaanpassing door isolatieverbetering (zaaknr. 556891).
– Mauritiusstraat 47, 6991 CA Rheden: intern verbouwen en het plaatsen van een opschrift op de linkerzuil van het kerkgebouw (zaaknr. 557001).
– Wilhelminaweg 15-d, 6951 BM Dieren: plaatsen van gevelreclame (zaaknr. 530111).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in
De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg (bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking). Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 168,00 voor natuurlijke personen en € 333,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV en Wet op de kansspelen

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Aanvraag: RHD-566920 SP afd. Rheden.
Activiteit: Plaatsen van 30 aankondigingsborden van 22 februari 2017 t/m 15 maart 2017.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.rheden.sp.nl

Aanvraag: RHD-565709 Ecotrigger.
Activiteit: Plaatsen van 30 borden en 2 bouwhekbanners in februari, maart, mei en augustus.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.ecotrigger.nl

Aanvraag: RHD-565894 Ministerie van Defensie.
Activiteit: Oefening op 3 en 17 februari 2017, 3 en 24 maart 2017.
Plaats: Valeplas.

Aanvraag: RHD-544683 AV Gelre.
Activiteit: Jutbergtrail 18 februari 2017 van 10.30 uur – 15.00 uur.
Plaats: Dieren, Kolonieweg.
Website: www.jutbergtrail.nl

Aanvraag: RHD-566848 Cv. De Heiknüüters Rheden.
Activiteit: Ridderslag 18 februari 2017 van 15.00 uur – 16.30 uur.
Plaats: Rheden, Meester B. van Leeuwenplein.
Website: www.cvdeheiknuuters.nl

Aanvraag: RHD-566851 Cv. De Heiknüüters Rheden.
Activiteit: Carnavalsoptocht 26 februari 2017 van 13.11 uur – 15.30 uur.
Plaats: Rheden.
Website: www.cvdeheiknuuters.nl

Aanvraag: RHD-565904 Stichting Karnaval Dieren e.o.
Activiteit: Carnavalsoptocht 26 februari 2017 van 13.11 uur – 15.30 uur.
Activiteit: Opening zaterdag 25 februari 2017 horecaplein van 10.30 uur – 12.00 uur.
Plaats: Dieren.
Website: www.denolersdieren.nl en www.deurdauwers.nl

Wet op de kansspelen (WOK)
Aanvraag: RHD-565025 Vof de Harmonie, Aanwezigheidsvergunning.
Locatie: Laag-Soeren, Harderwijkerweg 35.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor een ieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop),maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak), dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Integrale Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected].

Ontwerpbesluit opleggen maatwerkvoorschriften (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij een ontwerpbesluit tot het opleggen van maatwerkvoorschrift, op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer, hebben opgesteld:

– Overhagenseweg 26, 6883 GW Velp: maatwerkvoorschrift geluid (zaaknr. 567790).

Ter inzage en zienswijzen
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van donderdag 9 februari 2017 tot donderdag 23 maart 2017 (zes weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maken bekend dat de raad van de gemeente Rheden bij besluit van 24 januari 2017 heeft vastgesteld:

1 Beleidsnota evenementenbeleid Rheden 2017, besluit nr. 7.
2 Nota Integrale veiligheid 2017 – 2020, besluit nr. 10.

De Beleidsnota evenementenbeleid Rheden 2017 treedt in werking met ingang van de achtste dag na de datum van de bekendmaking.

De Nota Integrale veiligheid 2017 – 2020 treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking.

De besluiten liggen kosteloos ter inzage bij de Servicebalie in de hal van het gemeentehuis te De Steeg, bij het servicecentrum Velp en het servicecentrum Dieren. Eenieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift verkrijgen van het genoemde besluit.

De Steeg, 8 februari 2017

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen