Rhedense begroting gaat langzaam de goede kant op

Foto: .

GEMEENTE RHEDEN – Begin oktober is de begroting 2021 aangeboden aan de raad. Deze week is de actualiteitenrapportage hierbij gekomen. Dit is een aanvullend document waarin actuele ontwikkelingen en maatregelen staan, die leiden tot een sluitende meerjarenbegroting.

De meerjarenbegroting 2021 liet, zoals vlak de zomer al verwacht, flinke tekorten zien. Zoals in veel Nederlandse gemeenten, is de financiële situatie van de gemeente Rheden zorgelijk. Dit komt onder meer door de aanhoudende hoge kosten in het sociaal domein in de afgelopen jaren (Wmo, Participatiewet, Jeugdwet).

Voorzichtige positieve kentering

De actualiteitenrapportage geeft aan de ene kant een actueel beeld van de belangrijkste posten in de meerjarenbegroting en aan de andere kant de maatregelen die nodig zijn voor een gezonde financiële positie. De maatregelen die de gemeente al eerder heeft genomen, beginnen hun vruchten af te werpen. De actualiteitenrapportage laat een voorzichtige positieve kentering zien. De rapportage geeft inzicht en biedt kansen om de gemeentelijke financiën weer verder in balans te brengen. Wanneer de raad alle voorstellen uit deze rapportage overneemt, zijn de cijfers de komende 4 jaar naar verwachting positief, waarbij in 2021 een overschot van 1,5 miljoen wordt verwacht.

Actuele stand grote budgetten

Een aantal ontwikkelingen is van invloed op de gemeentelijke financiën. Vanuit het Rijk zijn naar aanleiding van Prinsjesdag extra middelen aan de gemeenten beschikbaar gesteld door een verhoging van de algemene uitkering. Dat geldt ook voor het bedrag dat de gemeente ontvangt als compensatie voor de verstrekte bijstandsuitkeringen. De leges voor de omgevingsvergunningen gaan echter minder opbrengen dan verwacht.

Van de bezuinigingsmaatregelen die vorig jaar zijn genomen, is 80% gehaald. Sommige bezuinigingen bleken niet helemaal haalbaar. Het gaat dan o.a. om het besparen op ruimtelijke projecten en het vereenvoudigen van processen. Ook de invoering van de omgevingswet brengt extra kosten met zich mee. Om de financiële situatie weer volledig gezond te krijgen, zijn nog eens extra maatregelen nodig. In de actualiteitenrapportage worden hier voorstellen voor gedaan.

Maatregelen om te zorgen voor evenwicht in begroting

Het college stelt een scala aan maatregelen voor om de begroting weer structureel in evenwicht te brengen. Een voorbeeld is het tijdelijk verlagen van het innovatiebudget Wmo. Dit budget is bedoeld om nieuwe initiatieven te stimuleren. Ook is er een voorstel om te bezuinigen op het re-integratiebudget. Dit geld wordt gebruikt om mensen met een bijstandsuitkering mee te laten doen naar vermogen. Door deze bezuiniging kunnen mogelijk minder re-integratietrajecten worden opgestart, maar het college verwacht nog steeds voldoende mensen te kunnen activeren. Bij de jeugdzorg gaat het college intensiever regie voeren op de jeugdigen met de hoogste uitgaven voor jeugdhulp. Dit moet leiden tot een snellere uitstroom.

Verder is er een voorstel om op een andere manier inwoners te benaderen bij het uitwerken van het gemeentelijke klimaatprogramma waardoor er minder kosten bij de uitvoering zijn. Daarnaast wordt een bedrag bezuinigd bij het sportbedrijf.

Aan de inkomstenkant van de begroting is gekozen voor een verhoging van de onroerend goed belasting (OZB) met 5%. De totale belastingaanslag voor huiseigenaren valt echter niet hoger uit want de tarieven voor afval en riool worden met ongeveer hetzelfde percentage verlaagd.

Andere benadering

Naast alle inhoudelijke maatregelen en voorstellen bevat de actualiteitenrapportage ook voorstellen voor een andere financieel-technische opzet van de begroting. Zo worden inflatiepercentages niet meer 4 jaarlijks vooruit begroot, maar jaarlijks. Daarnaast is onlangs wettelijk bepaald dat op alle bezittingen in de openbare ruimte (denk aan wegen, bruggen en groen) jaarlijks afgeschreven moet worden. Deze verandering wordt in deze begroting doorgevoerd. Beide financieel-technische aanpassingen hebben voor de komende periode een gunstig effect, waardoor het oorspronkelijke tekort lager wordt.

Hoe verder

Op dinsdagavond 20 oktober om 19.30 uur is er een raadsbijeenkomst over de Actualiteitenrapportage. Op donderdag 29 oktober om 19.30 uur vindt de voorbereidende raadsvergadering hierover plaats. Na aanmelding bij de griffie via [email protected] is het mogelijk in te spreken tijdens deze vergadering. Op dinsdag 10 november om 14.00 uur begint de begrotingsbehandeling en de besluitvormende raadsvergadering. Alle vergaderingen zijn online te volgen via een link op de website.

Dorus Klomberg: “

Met de actualiteitenrapportage hebben we een realistisch beeld van de begroting. Het geeft ons inzicht en nog belangrijker uitzicht op een financieel stabiel Rheden. We zijn er nog niet, maar als we de ingeslagen weg blijven volgen, zien we een positief toekomstbeeld.”

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden