Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: Rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Prins Hendriklaan 14, 6881 HW Velp: plaatsen van een luifel boven de voordeur (26-10-2018/6580290.
– Wilhelminastraat 3c, 6881 LH Velp: plaatsen van schuifpanelen van glas op een balkon (23-10-2018/657446).
– Arnhemsestraatweg 12, 6991 AM Rheden: kappen van een dode beuk aan de oprijlaan van landgoed de Valkenberg (26-10-2018/657863).
– Mauritiusstraat 46, 6991 CC Rheden: slopen van een aanbouw (op last van de gemeente) en bouwen om in overeenstemming te brengen met eerdere omgevingsvergunning (28-10-2018/658498).
– Schaterland 4, 6, 12 en 14, 6955 AB Ellecom: aanleggen van uitritten van de tuinen naar een fietspad bij 4 woningen (29-10-2018/658152).
– Harderwijkerweg 93, 6952 AE Dieren: plaatsen van een erfafscheiding (29-10-2018/658235).
– Henri Viottastraat 6, 6952 BJ Dieren: vervangen van voorgevelkozijnen en de voordeur (24-10-2018/657650).
– Spankerenseweg 42, 6951 CH Dieren: legaliseren van reclame-uitingen (22-10-2018/657524).
– Wilhelminaweg 15, 6951 BM Dieren: vervangen en plaatsen van 2 kozijnen in een bedrijfspand (27-10-2018/658051).
– Zutphensestraatweg 52, 6953 CN Dieren: plaatsen van 2 dakramen, vervangen van 2 dakramen en plaatsen van een trap in een monumentale woning (18-10-2018/656807).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 43

– Meidoornlaan 143, 6951 LS Dieren: plaatsen van een kachelpijp op de woning (zaaknr. 655631).

Week 44

– Wilhelminaweg 78, 6951 BR Dieren: plaatsen van een reclamedoek in een frame en aanbrengen van een logo aan een winkelpand (zaaknr. 653850).
– Zilverakkerweg 63, 6952 DR Dieren: plaatsen van een nokverhogende dakkapel op de woning (zaaknr. 645757).
– Zuider Parallelweg 59, 6953 DD Dieren: vestigen van een kringloopwinkel (zaaknr. 638900).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 170,00 voor natuurlijke personen en € 338,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Verleend: RHD-657864 Arnhemsche Hockey Club Velp
Activiteit: Ontheffing schenktijden en melding muziek i.v.m. seniorenavond.
Datum: Vrijdag 16 november 2018 van 20.00 uur tot 01.00 uur.
Plaats: Beekhuizenseweg 95, 6881 AH in Velp.
Website: www.ahcvelp.nl

Verleend: RHD-648174 Landgoed Rhederoord.
Activiteit: Bedrijfsfeest met feesttent.
Datum: 17 november 2018 van 17.00 uur – 01.00 uur.
Plaats: De Steeg, Parkweg.
Website: www.rhederoord.nl

Verleend: RHD-655120 Circus Bolalou.
Activiteit: Circusvoorstellingen.
Datum: Donderdag 22 t/m zondag 25 november 2018 van 16.00 uur – 18.00 uur.
Plaats: Dieren, Ericaplein.

Verleend: RHD-655114 Rhedens Dorpsbelang.
Activiteit: Intocht Sinterklaas.
Datum: 17 november 2018 van 11.30 uur – 14.00 uur.
Plaats: Rheden.
Website: www.rhedensdorpsbelang.nl

Verleend: RHD-657709 Rhedense vogelvrienden.
Activiteit: Vogeltentoonstelling.
Datum: 15, 16, 17 en 18 november van 11.00 uur – 18.00 uur.
Plaats: Rheden, Mauritiussstraat.

Verleend: RHD-655121 De Boecop.
Activiteit: Muzikale reis door de jaren.
Datum: 22 december 2018 van 20.00 uur – 23 december 01.00 uur.
Plaats: De Steeg, Hoofdstraat 15.
Website: www.deboecop.nl

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak),
dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected]

Besluit opleggen maatwerkvoorschrift

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij een besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschrift hebben genomen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Het betreft een maatwerkvoorschrift op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

– Groenestraat 56, 6991 GG Rheden: maatwerk (gelijkwaardige) vetafscheider (zaaknr. 658571/dossiernr. ODRA 195273173; verzenddatum besluit: 30 oktober 2018).

Bezwaar
Belanghebbenden, die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener; dagtekening (datum); omschrijving van het besluit waartegen het besluit gericht is en de gronden (motivering) van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Voor het opschorten van een besluit, moet u naast een bezwaarschrift ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen naar: de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Deze rechter kan, in spoedeisende gevallen, een dergelijke voorziening treffen. Voor meer informatie over de voorlopige voorziening zie: www.rechtspraak.nl.
Voor meer informatie over bovengenoemde beschikking kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Churchillplein 40, 6883 EW Velp: veranderen van een supermarkt (zaaknr. 656269/ODRA dossiernr. 195278164).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

BEKENDMAKING op grond van artikel 6, lid 3 van de Verordening Burgerinitiatief Rheden 2005

De raad van Rheden heeft op 30 oktober 2018 besloten niet in te stemmen met het burgerinitiatief van de heer R. Elferink e.a. om te onderzoeken waarom de Doesburgsedijk ook niet afgesloten kan worden voor autoverkeer.
N.a.v. het burgerinitiatief en alle reacties op dit onderwerp heeft de raad twee raadsbrede moties aangenomen. De raad heeft hiermee het college opdracht gegeven om:
• inzicht te geven in de gevolgen van openhouden of afsluiting van de Doesburgsedijk;
• onderzoek te doen naar de gevolgen van de verkeersafwikkeling via de Ellecomsedijk.
De volledige tekst van deze moties is te lezen op www.rheden.nl/gemeenteraad, bij ‘agenda’s en stukken’.
Het besluit en de moties liggen kosteloos ter inzage bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg, bij het servicecentrum Velp en het servicecentrum Dieren. Eenieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift verkrijgen van het genoemde besluit.

VERKEERSBESLUIT gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders van Rheden maken het volgende bekend.
Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op de Pasteurstraat in Dieren ter hoogte van huisnummer 17.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2018-GPP-099 en zaaknummer 655589.

U kunt het besluit in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

Het besluit is zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 7 november 2018

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om Voorlopige Voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 46,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 170,00 voor anderen en € 338,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden