Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Kruisstraat 4, 6953 CB Dieren: wijzigen van de voor- en achtergevel van de woning (6-2-2019/671810).
– Van Rhemenhof diverse huisnrs. te Spankeren: renoveren van het dak van 56 woningen (12-2-2019/673195).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Zeemanlaan 1, 6952 GL Dieren: realiseren van een bed en breakfast in een bestaande woning (zaaknr. 665948).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 6

– Pieperslaan 32, 6955 AR Ellecom: plaatsen van een veranda en legaliseren van een erfafscheiding (zaaknr. 665937).
– Ambachtstraat 40, 6951 CC Dieren: bouwen van een opslagloods (zaaknr. 667618).

Week 7

– Theodorus Dobbeweg 2, 6883 GN Velp: maken van een doorbraak in een dragende muur en het plaatsen van kozijnen (zaaknr. 664018).
– Groenestraat 77, 6991 GD Rheden: splitsen van een appartement in 2 appartementen en plaatsen van een trap tegen de achtergevel (zaaknr. 660587).
– Buitensingel 42, 6951 AZ Dieren: verbouwen van de woning (zaaknr. 665861).

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben geweigerd:

Week 7

– Schonenbergsingel 8a, 6881 NP Velp: wind en waterdicht maken van een opslagloods (zaaknr. 655848).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Aanvraag: RHD-658654 Café zaal Ons Huis.
Vergunning: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat.
Periode: 1 januari t/m 31 december 2019.
Plaats: Rheden, Meester B. van Leeuwenplein 7.

Aanvraag: RHD-671871 Cv De Heiknüüters.
Activiteit: Carnavalsoptocht.
Datum: 3 maart 2019 van 11.30 uur – 17.00 uur.
Plaats: Rheden, Meester B. van Leeuwenplein.
Website: www.cvdeheiknuuters.nl

Aanvraag: RHD-673099 Gemeente Rheden.
Activiteit: Plaatsen van 2 projectborden.
Datum: 18 februari 2019 tot en met 12 april 2019.
Plaats: Dieren, hoek Wilhelminaweg/Buitensingel.

Aanvraag: RHD-660321 Café t ’Pintje.
Vergunning: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat.
Periode: 1 januari t/m 31 december 2019.
Plaats: Velp, Wilhelminastraat 12.

Aanvraag: RHD-661286 Café ’t Pumpke.
Vergunning: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat.
Periode: 1 januari t/m 31 december 2019.
Plaats: Velp, Wilhelminastraat 12.

Aanvraag: RHD-661285 Café De Tapperij.
Vergunning: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat.
Periode: 1 januari t/m 31 december 2019.
Plaats: Dieren, Hogestraat 58.

Aanvraag: RHD-662007 Gino’s Place.
Vergunning: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat.
Periode: 1 januari t/m 31 december 2019.
Plaats: Dieren, Spoorstraat 1.

Aanvraag: RHD-664151 Matsers café Velp-Zuid.
Vergunning: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat.
Periode: 1 januari t/m 31 december 2019.
Plaats: Velp, Alexanderstraat 12.

Aanvraag: RHD-664159 V.O.F. De Harmonie.
Vergunning: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat.
Periode: 1 januari t/m 31 december 2019.
Plaats: Laag-Soeren, Harderwijkerweg 35.

Aanvraag: RHD-665176 Café De Sok
Vergunning: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat.
Periode: 1 januari t/m 31 december 2019.
Plaats: Velp, Overhagenseweg 26.

Aanvraag: RHD-646385 Bella Italia.
Vergunning: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat.
Periode: 1 januari t/m 31 december 2019.
Plaats: Rheden, Groenestraat 35.

Aanvraag: RHD-671513 Café the Globe.
Vergunning: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat.
Periode: 1 januari t/m 31 december 2019.
Plaats: Velp, President Kennedylaan 102.

Aanvraag: RHD-672408 café ’t Witte Huus.
Vergunning: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat.
Periode: 1 januari t/m 31 december 2019.
Plaats: Ellecom, Binnenweg 3.

Aanvraag: RHD-673097 Robin Best Outdoor Media B.V.
Activiteit: Plaatsen van 30 aankondigingsborden.
Datum: 26 februari 2019 tot en met 10 maart 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak),
dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected]

Meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende meldingen in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Gildestraat 17, 6883 DB Velp: oprichten van een autobedrijf (zaaknr. 664644/ODRA dossiernr. 195283685).
– Harderwijkerweg nabij nr. 4 te Laag-Soeren: verwijderen (sloop) van een gebouw en aardgasreduceerinstallatie inclusief af- en toevoerleidingen (zaaknr. 663760/ODRA dossiernr. 195283408).

Inlichtingen
De publicatie van deze meldingen heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Vooraankondiging bestemmingsplan voor de realisering van een dierenbegraafplaats op het perceel Bockhorstweg 8 te Spankeren

Burgemeester en wethouders van Rheden maken op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat voor de realisering van een dierenbegraafplaats op het perceel Bockhorstweg 8 te Spankeren een bestemmingsplan wordt opgesteld.

Het plan houdt de realisering in van een dierenbegraafplaats met een oppervlak van circa 1.250 m2. De begraafplaats is voorzien op de locatie van de reeds gesloopte varkensschuur.
Het college is voornemens om hiervoor een bestemmingsplan in procedure te brengen. Over dit voornemen om een bestemmingsplan op te stellen worden geen stukken ter inzage gelegd en wordt geen gelegenheid geboden om zienswijzen naar voren te brengen.

Het betreffende ontwerpbestemmingsplan zal te zijner tijd worden gepubliceerd. Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen dan desgewenst zienswijzen worden ingediend.

De Steeg, 20 februari 2019

Correctie advertentie ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, locatie Biljoen 6 Velp’ gemeente Rheden, het beeldkwaliteitplan ‘Overhagen Velp’ en de ontwerpomgevings-vergunning voor de realisatie van Kwekerij Overhagen

In de advertentie van 6 februari 2019 staat ten onrechte dat de termijn voor inzage en zienswijzen/reactie loopt tot en met 14 maart. Dit moet zijn 21 maart. De juiste tekst luidt als volgt:

Burgemeester en wethouders van Rheden maken ingevolge artikel 3:32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat voor de ontwikkeling en realisatie van Kwekerij Overhagen aan het Biljoen 6 te Velp met toepassing van de coördinatieregeling uit artikel 3:30 Wro de volgende samenhangende besluiten zijn genomen:
Het ter inzage leggen van de hieronder genoemde documenten en de mogelijkheid om zienswijzen en reacties daar op in te dienen:
1 het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, locatie Biljoen 6 Velp’;
2 het beeldkwaliteitplan Overhagen;
3 de ontwerpomgevingsvergunning met de activiteit bouwen en aanleggen ten behoeve van de realisering van de Kwekerij Overhagen.

Inzage stukken
Het ontwerpbestemmingsplan, het beeldkwaliteitplan, de ontwerpomgevingsvergunning en bijbehorende documenten kunnen vanaf 7 februari 2019 tot en met 21 maart 2019 worden ingezien bij de Servicebalie in de hal van het Gemeentehuis te De Steeg.
Voor wat betreft het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, locatie Biljoen 6 Velp’
Gedurende bovenvermelde termijn kan eenieder schriftelijk (geen e-mail) zijn zienswijze (onder vermelding van het nummer 592899) op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeente Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor moet u een afspraak maken met de heer J.W.M. Kroes, telefoonnummer
(026) 49 76 420.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPVZ18-ON01.
Voor wat betreft het beeldkwaliteitplan Overhagen
U kunt een inspraakreactie geven op de welstandscriteria, genoemd in het beeldkwaliteitplan, die voor bovengenoemde ontwikkeling zijn opgesteld. De criteria zijn overigens niet elektronisch raadpleegbaar. Uw inspraakreactie op de opgestelde criteria kunt u zenden aan de gemeente Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg (onder vermelding van nummer 592899).
Voor wat betreft de ontwerpomgevingsvergunning met de activiteit bouwen en aanleggen ten behoeve van de realisering van Kwekerij Overhagen
Gedurende bovenvermelde termijn kan eenieder schriftelijk (geen e-mail) zijn zienswijze (onder vermelding van het nummer 592899) op de ontwerpomgevingsvergunning naar voren brengen bij de gemeente Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

De Steeg, 20 februari 2019

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden