Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Mozartlaan 13, 6881 PJ Velp: plaatsen van een nokverhogende dakkapel aan de achterzijde van de woning (4-3-2019/676588).
– Wethouder Winterinkstraat 25, 6991 BJ Rheden: wijzigen van een aanbouw aan de voorzijde van de woning (4-3-2019/676441).
– Kerkstraat 94, 6953 BP Dieren: plaatsen van zonnepanelen (2-3-2019/676232).
– Badhuislaan 1a, 6957 DB Laag-Soeren: gewijzigde aanvraag voor het legaliseren van een carport en erfafscheiding, het plaatsen van een nieuwe erfafscheiding en poort en het verwijderen van 3 bomen en planten van 6 bomen (De wijziging betreft het toevoegen van het verwijderen en planten van de bomen aan de aanvraag) / (14-2-2019/673553).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Broekstraat 9, 6882 GZ Velp: tijdelijk gebruiken van het perceel met opstallen voor studentenhuisvesting voor de duur van 24 maanden (zaaknr. 668088).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 10

– Kerkallee 21 en IJsselstraat 4 en 6 te Velp: bouwen van 32 woningen op het voormalig Record terrein (zaaknr. 643894).
– Hoofdstraat 14, 6994 AE De Steeg: legaliseren van een reclamezuil (zaaknr. 674130).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV en Wet op de kansspelen

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-673357 Stichting Rhedense schaapskudde.
Evenement/Activiteit: Lammetjesdag.
Datum: 31 maart 2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Plaats: Rheden, Heuvenseweg.
Website: https://schaapskudde.nl/

Vergunning: RHD-662988 Fonds Gehandicaptensport.
Evenement/Activiteit: Collecte.
Datum: 31 maart tot en met 6 april 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-670346 TrailXperience Veluwezoom.
Evenement/Activiteit: Natte Neuzen Trail.
Datum: 31 maart 2019 van 08.30 uur tot 13.00 uur.
Plaats: De Steeg, parkeerplaats Lappendeken, Diepesteeg.
Website: www.trailxperience.nl

Vergunning: RHD-677210 BIZ centrum Velp .
Evenement/Activiteit: Promotie en demonstratie AED.
Datum: 23 maart 2019 van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Plaats: Velp, De Overtuin.
Website: www.veelzijdigvelp.nl

Vergunning: RHD-677459 Gemeente Rheden.
Evenement/Activiteit: Plaatsen van 30 aankondigingsborden.
Datum: 15 maart tot en met 24 mei 2019.
Plaats: Diverse straten in Velp-Zuid.

Melding: RHD-677730 Toerclub Wageningen.
Activiteit: Veluvia toertocht.
Datum: 23 maart 2019.
Plaats: Laag-Soeren, De Steeg, Rheden (Posbank).

Melding: RHD-672919 De Kroeseboom.
Activiteit: Rommelmarkt.
Datum: 12 april 2019.
Plaats: Rheden, W. Barentszstraat.

Vergunning: RHD-676357 BAM Infra regio Civiel.
Activiteit: Inschuiven onderdoorgang Kanaalweg.
Datum: 23 maart 2019 van 15.00 uur tot 17.30 uur.
Plaats: Dieren, Zuider Parallelweg/Burg. Willemsestraat.

Vergunning: RHD-677806 Dierense Oranje Stichting.
Activiteit: Kermis, Callunagames Kids en Koningsdag Dieren.
Datum: 24-28 april 2019.
Plaats: Ericaplein en centrum Dieren.
Website en info: www.oranjefeestdieren.nl

Vergunning: RHD-677986 Bevolkingsonderzoek Oost.
Activiteit: Plaatsen unit bevolkingsonderzoek.
Datum: 28 maart 2019 tot 1 januari 2020.
Plaats: Oranjeplein Velp.
Website en info: www.bevolkingsonderzoekoost.nl

Wet op de kansspelen

Melding: RHD-677573 De Zonnebloem afdeling Dieren.
Evenement/Activiteit: Bingomiddag.
Datum: 17 april, 8 mei, 12 juni, 14 augustus, 11 september, 9 oktober,
13 november en 18 december 2019.
Plaats: Dieren, Ericaplein 1 (De Oase).

Melding: RHD-677802 De Zonnebloem afd Rheden-De Steeg.
Evenement/Activiteit: Bingomiddag.
Datum: 20 maart en 11 september 2019.
Plaats: Rheden, Worth Rhedenseweg 45 (Rhederhof).

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected]
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected]

Meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende meldingen in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Hoofdstraat 33, 6881 TB Velp: het starten van een kleinschalig ijs- en paninibedrijf (zaaknr. 657508/ODRA dossiernr. 195278785).
– Havelandseweg 8g, 6991 GS Rheden: het starten van een bedrijf t.b.v. uitvoering van reparatie en onderhoud voor eigen gebruik van machines die worden ingezet bij projecten (zaaknr. 661635/ODRA dossiernr. 195281583).

Inlichtingen
De publicatie van deze meldingen heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rheden maken het volgende bekend.

De aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de volgende locatie:
I ter hoogte van de Zwanensingel 30 in Velp. Het kenmerk van dit besluit is
RHD2019-GPP-108. Het zaaknummer is 677022.

U kunt het besluit in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

Het besluit is zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 18 maart 2019

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 47,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 174,00 voor anderen en € 345,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Gewijzigde opening balies publiekslocaties op donderdag 21 maart 2019

Op donderdag 21 maart 2019 is het gemeentelijk servicecentrum van Velp gesloten in verband met de opmaak van de uitslagen van de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen.
De balies in het gemeentehuis in De Steeg zijn op deze dag normaal geopend.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden