Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Broekveldseweg 32, 6991 XW Rheden: vervangen van een schutting (10-5-2019/686963).
– Groenestraat 7, 6991 GA Rheden: veranderen en vergroten van een garagebedrijf (9-5-2019/686917).
– Cornelis Dopperlaan 50, 6952 CC Dieren: vergroten van een raam in de zijgevel van de woning (12-5-2019/686939).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 19

– Mezenlaan 155, 6951 HL Dieren: legaliseren van een schutting (zaaknr. 684285).
– Prins Bernhardlaan 4, 6951 AC Dieren: vergroten van een dakkapel (zaaknr. 681617).

Week 20

– Buitensingel 5, 6955 BK Ellecom: plaatsen van een poort en legaliseren van een schutting en houthok (zaaknr. 680738).
– De Marke 12, 6951 KM Dieren: plaatsen van 3 vlaggenmasten en een verlicht logo (zaaknr. 683551).
– Mezenlaan 54, 6951 HN Dieren: vervangen van een bestaande overkapping door een dichte overkapping (zaaknr. 681644).
– Zilverakkerweg 63, 6952 DR Dieren: legaliseren van een nokverhogende dakkapel aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 681650).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Verleende omgevingsvergunning onderdeel milieu (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een besluit hebben genomen inzake een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is.

Verleend
Zaaknr.: 680963
ODRA dossiernr.: 195294724
Omschrijving: milieuneutrale verandering van de inrichting (het hernieuwd toevoegen van een Euralcode)
Adres: Havikerwaard 8a, De Steeg
Activiteit: Omgevingsvergunning onderdeel milieu artikel 2.1, lid 1 onder e Wabo
Besluit: Verlenen
Datum ondertekening: 10 mei 2019
Datum verzending: 10 mei 2019

Bezwaar
Belanghebbenden, die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener; dagtekening (datum); omschrijving van het besluit waartegen het besluit gericht is en de gronden (motivering) van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Voor het opschorten van een besluit, moet u naast een bezwaarschrift ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen naar: de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Deze rechter kan, in spoedeisende gevallen, een dergelijke voorziening treffen. Voor meer informatie over de voorlopige voorziening zie: www.rechtspraak.nl.
Voor meer informatie over bovengenoemde beschikking kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Bekendmakingen APV en Wet op de kansspelen

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-686925 Vineyard Dieren.
Evenement/Activiteit: Zomerpleinfeest.
Datum: 1 juni 2019.
Plaats: Dieren, Molenweg 14.
Website: www.vineyarddieren.nl

Vergunning: RHD-686974 Tennisvereniging Beekhuizen.
Evenement/Activiteit: Kennisgeving incidentele festiviteit.
Datum: 1 juni 2019 van 17.00 tot 22.00 uur en 21 juni 2019 van 20.00 tot 01.00 uur.
Plaats: Velp, Beekhuizenseweg 99.
Website: www.tvbeekhuizen.nl

Vergunning: RHD-686975 Verjaardagsfeest.
Evenement/Activiteit: Verjaardagsfeest.
Datum: 8 juni 2019 van 15.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Dieren, grasveld ter hoogte van Fazantlaan 87.

Vergunning: RHD-686055 Buurtbarbecue.
Evenement/Activiteit: Buurtfeest met barbecue.
Datum: 15 juni 2019 van 10.00 uur tot 23.30 uur.
Plaats: Dieren, grasveld Vogelplantsoen bij de bankjes.

Vergunning: RHD-687206 Sportcombinatie Rheden.
Evenement/Activiteit: Ontheffing Schenktijden en Kennisgeving incidentele festiviteit.
Datum: 8 juni 2019 van 19.00 uur tot 00.30 uur.
Plaats: Rheden, IJsselsingel 91.
Website: www.scrheden.nl

Vergunning: RHD-678523 St. Endurance Zuid Veluwe.
Evenement/Activiteit: Endurancewedstrijd.
Datum: 15 en 16 juni 2019.
Plaats: Laag-Soeren, Priesnitzlaan 4 (Camping Boszicht).
Website: www.endurancezuidveluwe.jouwweb.nl

Vergunning: RHD-682678 ESH Media.
Evenement/Activiteit: Plaatsen van 15 aankondigingsborden.
Datum: 17 juni 2019 tot en met 24 juni 2019.
Plaats: Spankeren, Dieren, Rheden, Velp.
Website: www.eshmedia.nl

Vergunning: RHD-680653 Intercamp e.V.
Evenement/Activiteit: Scoutingkamp op landgoed Middachten.
Datum: 7-10 juni 2019.
Plaats: De Steeg.
Website: www.intercamp.info

Wet op de Kansspelen

Vergunning: RHD-686893 Ladies Night.
Evenement/Activiteit: Bingoavond.
Datum: 14 juni 2019.
Plaats: Dieren, Theothorne.
Website: www.theothorne.nl

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected]
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected]

Herinneringsbijeenkomst op begraafplaats en gedenkpark Heiderust te Rheden

Op zaterdag 8 juni 2019 om 15.30 uur organiseren IRIS & De Mol Uitvaartverzorging en het team Begraafplaatsen Rheden-Dieren een herinneringsbijeenkomst.
De bijeenkomst wordt gehouden op de Buitenplaats van het gedeelte voor natuurbegraven op de algemene begraafplaats en gedenkpark Heiderust, Lentsesteeg 21 in Rheden.
De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die een dierbare wil herdenken.
Deelname is kosteloos. U bent welkom vanaf 15.00 uur.

Deze middag wordt begeleid door Jan-Martin Berghuis en Marchabelle verleend haar muzikale medewerking. U krijgt tijdens de bijeenkomst de gelegenheid om uw dierbare te herdenken.
De organisatie zorgt voor een variëteit aan bloemen waaruit u een bloem kunt kiezen die het meest bij uw dierbare past. Tijdens deze bijeenkomst worden de namen genoemd, dan is er gelegenheid om de bloem naar voren te brengen. Er wordt op deze manier samen een bloemstuk gevormd. Na afloop is er gelegenheid om na te praten en herinneringen te delen.
Restaurant De Roskam zorgt voor een hapje en een drankje.
Deze bijeenkomst kan worden bezocht door iedereen die een dierbare wil herdenken.
Ongeacht waar de begrafenis of de crematie heeft plaatsgevonden, u bent allemaal welkom.
Stelt u prijs op het noemen van de naam van uw dierbare, dan kunt u dat via één van de volgende e-mailadressen doorgeven: [email protected] of [email protected]
Er is ook gelegenheid om dat op de dag zelf aan te geven.

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregelen bekend.

De herinrichting van de noordzijde van het treinstation in Dieren is bijna voltooid.
Om de stationsomgeving optimaal te kunnen gebruiken hebben wij het volgende besloten:
I Het instellen van een parkeerverbodszone op de Noorder Parallelweg in Dieren tussen de Koningin Julianalaan en de Koningin Mariastraat.
II Een klein gedeelte binnen deze zone aan de noordzijde van de rijbaan duiden wij aan een Kiss and Ride-strook. Deze ruimte mag als wachtruimte gebruikt worden voor het in- en uitstappen van treinreizigers.
Let op! Parkeren (auto verlaten en afsluiten) is ook op deze strook verboden.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-VKB-118 en het zaaknummer is 687236.

U kunt het besluit in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

Het besluit is zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 20 mei 2019

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 47,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 174,00 voor anderen en € 345,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Gewijzigde opening balies publiekslocaties op vrijdag 24 mei 2019

Op vrijdag 24 mei 2019 is het gemeentelijk servicecentrum van Velp gesloten in verband met de opmaak van de uitslagen van de verkiezing van het Europees Parlement.
De balies in het gemeentehuis in De Steeg zijn op deze dag normaal geopend.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden