Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Hazepad 12, 6882 EJ Velp: plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (20-9-2019/705052).
– Reinaldstraat 51, 6883 HK Velp: aanleggen van een inrit (25-9-2019/705421).
– Zwanensingel 170, 6883 GG Velp: plaatsen van een carport/veranda en een erker (25-9-2019/705347).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 38

– Callunaplein 77 en 79, 6951 CN Dieren: wijzigen van een gevel en het realiseren van een winkelunit (zaaknr. 695750).

Week 39

– Gildestraat naast nr. 17 te Velp: strijdig gebruik t.b.v. het tijdelijk houden van een drive-inn bioscoop (zaaknr. 700924).
– IJsselsingel 188, 6991 ZX Rheden: plaatsen van een dakkapel met nokverhoging aan de achterzijde en een dakkapel zonder nokverhoging aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 698390).
– Parkweg 19, 6994 CM De Steeg: vervangen van een schapenschuilgelegenheid op landgoed Rhederoord (zaaknr. 700150).
– Het Bastion 2, 6953 BG Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 704170).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-703287.
Activiteit: Nacht van de Nacht, spelactiviteit voor jeugd.
Datum: 26 oktober 2019 van 18.00 uur tot 21.00 uur.
Plaats: Dieren, Carolinapark.

Ontheffing: RHD-705040 Ars Hebra.
Activiteit: Feestavond MHC Dieren.
Datum: 11 oktober 2019 van 17.30 uur – 12 oktober 2019 01.00 uur.
Plaats: Dieren, Imboslaan.

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected].
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected].

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden