Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Admiraal Helfrichlaan t.h.v. nr. 54 te Dieren: kappen van 2 berken; en Arnhemseweg t.h.v. nr. 65 te Rheden: kappen van een linde (19-11-2019/712928).
– Talingsingel 56, 6883 CX Velp: vervangen van kozijnen en gevelbeplating van de woning (17-11-2019/712645).
– Vijverlaan 17, 6881 HK Velp: reconstrueren van de balkonbalustrade aan de voorzijde van de woning (9-11-2019/711630).
– Piersonstraat 3, 6951 BD Dieren: plaatsen van reclame/belettering aan de voorzijde van het pand boven de entree (12-11-2019/712266).
– Spoorstraat 12a, 6953 BX Dieren: vervangen van kozijnen (13-11-2019/712253).
– Cornelis Dopperlaan 36, 6952 CC Dieren: intern verbouwen van de woning (doorbraak)
(20-11-2019/713232).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 46

– Zwanensingel 188, 6883 GH Velp: plaatsen van een luifel boven het balkon (zaaknr. 710695).
– IJsselsingel 99, 6991 ZR Rheden: legaliseren van een woonwagen, berging en erfafscheiding (zaaknr. 710573).
– IJsselsingel 103, 6991 ZR Rheden: legaliseren van een overkapping (zaaknr. 711449).

Week 47

– Hendrikus Avelinghstraat 154, 6881 VW Velp: vervangen van gevelreclame door verlichte gevelreclame (zaaknr. 708820).
– Talingsingel 56, 6883 CX Velp: vervangen van kozijnen en gevelbeplating van de woning (zaaknr. 712645).
– Oranjeweg-Arnhemsestraatweg te Rheden: plaatsen van reclamebordjes op een rotonde (zaaknr. 707429).
– Zutphensestraatweg 26, 6953 CL Dieren: vervangen van de bijkeuken (zaaknr. 701598).
– Veerstraat 4, 6953 BH Dieren: plaatsen van zonnepanelen op het hoofd- en bijgebouw (zaaknr. 710171).
– Kappersweg 4, 6956 CC Spankeren: legaliseren van 2 poeren (zaaknr. 711430).
– Priesnitzlaan te Laag-Soeren: aanleggen van een poel (zaaknr. 705800).
– Rozesteinweg 1, 6957 BG Laag Soeren: legaliseren van de uitbreiding van een schuur/bijgebouw (zaaknr. 709344).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-698005.
Activiteit: Standplaats oliebollen.
Datum: 27 december 2019 tot en met 31 december 2019.
Plaats: Rheden, Groenestraat hoek Dorpsstraat.

Vergunning: RHD-712655 Young & Connected.
Activiteit: Kennisgeving incidentele festiviteit.
Datum: 30 november 2019 van 20.00 uur tot 23.00 uur.
Plaats: Velp, Nordlaan 29a.

Vergunning: RHD-711256 Wolter’s IJstruck.
Activiteit: Standplaats ijsverkoop.
Datum: 1 april 2020 tot en met 31 oktober 2020.
Plaats: Laag-Soeren, Jan Ligthartlaan (muziektent).

Vergunning: RHD-712176 Kaashandel Jackie van Rijswijk.
Activiteit: Standplaats kaas.
Datum: Op de dinsdagen van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Plaats: Dieren-Ericaplein, Rheden–Dorpsplein en Velp–Den Heuvel.

Vergunning: RHD-705929 Landgoed Middachten.
Activiteit: Kerst op Middachten.
Datum: 11 t/m 14 december van 12.00 uur – 20.00 uur.
15 december van 12.00 uur – 19.00 uur.
Plaats: De Steeg, Landgoed Middachten.
Website: www.middachten.nl

Vergunning: RHD-707744.
Activiteit: Verkoop consumentenvuurwerk.
Datum: 28, 30 en 31 december 2019.
Plaats: Dieren, Spankerenseweg

Vergunning: RHD-712326 Hoa Viet V.O.F. Visspecialist Sebastiaan Giesbeek.
Activiteit: Standplaats Vis.
Datum: Op alle vrijdagen en zaterdagen van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Plaats: Dieren, Cederlaan parkeerplaats Spar.

Vergunning: RHD-713010.
Activiteit: Vuurwerkdemo.
Datum: 21 december 2019 van 20.00 uur tot 21.00 uur.
Plaats: Dieren, Spankerenseweg 36.
Website: www.geldersevuurwerkhal.nl

Vergunning: RHD-705183 Stichting Dorpskerk Spankeren.
Activiteit: Kerstmarkt.
Datum: 14 december 2019 van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Plaats: Spankeren, Petruskerk.
Website: www.stichtingdorpskerkspankeren.nl

Vergunning: RHD-703832 Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO) 3FM.
Activiteit: Checkpoint Serious Request The Life Line.
Datum: 21 december 2019 van 18.00 uur tot 21.00 uur.
Plaats: Callunaplein, Dieren.
Website: www.npo3fm.nl/seriousrequest

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected]
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected]

VERKEERSBESLUITEN

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregel bekend.
I Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats in de Louisestraat in Velp nabij huisnummer 22.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-GPP-118 en het zaaknummer is 712952.

II Het opheffen van het betaald parkeren op de parkeerplaats Vlashofstraat in Velp en het tegelijkertijd instellen van een blauwe parkeerschijfzone. De max. parkeerduur op de Vlashof wordt 2 uur. De blauwe zone is van kracht van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 uur en 18.00 uur en op vrijdag ook van 18.00 uur tot 21.00 uur.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-VKB-133 en het zaaknummer is 712340.

III Het instellen van een gedeeltelijke blauwe parkeerschijfzone in de Ommershofselaan aan de zijde van de Hoofdstraat. 4 vakken aan de zuidoostzijde en 7 vakken aan de noordwestzijde van de Ommershofselaan. De max. parkeerduur wordt 2 uur. De blauwe zone is van kracht van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 uur en 18.00 uur en op vrijdag ook van 18.00 uur tot 21.00 uur.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-VKB-134 en het zaaknummer is 712945.

U kunt de besluiten in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

De besluiten zijn zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 25 november 2019

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 47,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 174,00 voor anderen en € 345,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden