Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– De Hoge Kamp 11, 6991 CX Rheden: plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (21-11-2019/713452).
– Hellendaallaan 6, 6952 EH Dieren: plaatsen van een nieuwe dakkapel aan de voorzijde van de woning (23-11-2019/713691).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 47

– Binnenweg 2, 6955 AX Ellecom: legaliseren van een doorbraak in een dragende muur tussen 2 daken van dezelfde woning (zaaknr. 689437).
– Cornelis Dopperlaan 36, 6952 CC Dieren: intern verbouwen van de woning (doorbraak) / (zaaknr. 713232).
– Veerstraat 6, 6953 BH Dieren: vervangen van de dakbedekking van het pand (zaaknr. 699119).

Week 48

– Emmastraat 6, 6881 ST Velp: plaatsen van een dubbelzijdige lichtreclamebak (zaaknr. 709071).
– Jeruzalem 14, 6881 JM Velp: kappen van een fijnspar, met oplegging van een herplantplicht van een wilde appel (zaaknr. 709554).

Ingetrokken omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben ingetrokken:

Week 44

– Prinsenstraat 33, 6953 BS Dieren: plaatsen van zonnepanelen op een plat dak aan de achterzijde van een woning (zaaknr. 678182).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere procedure van toepassing is.

Zaaknr.: 713674
ODRA dossiernr.: 1952113957
Datum indiening: 22 november 2019
Omschrijving: Omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen
Adres: Beekhuizenseweg 72, 6881 AM Velp

Er is nog geen besluit genomen op de aanvraag. Het genomen besluit wordt te zijner tijd bekendgemaakt. Daarmee heeft de publicatie van deze aanvraag een informatief karakter. Indien u vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is [email protected]

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-712115.
Activiteit: Innemen standplaats voor loempia’s.
Datum: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Plaats: Dieren, parkeerterrein Praxis.

Vergunning: RHD-713392 Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom.
Activiteit: Concert met koor.
Datum: 5 januari 2020 van 15.00 uur tot 20.00 uur.
Plaats: Ellecom, De Friedhof 6 Dorpskerk.
Website: www.stbehouddorpskerk.nl

Vergunning: RHD-709193 Stichting Dickens Festival.
Activiteit: Dickens Festival.
Datum: 7 en 8 december 2019 van 12.00 uur – 17.00 uur.
Plaats: Velp, Emmastraat.
Website: www.dickensfestival.nl

Vergunning: RHD-708157 BIZ centrum Velp.
Activiteit: Ontmoetingsplein.
Datum: 7 en 8 december 2019 van 12.00 uur – 17.00 uur.
Plaats: Velp, de Overtuin.
Website: www.veelzijdigvelp.nl

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected]
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected]

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Besluit lozen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

– Parkweg 15a, 6994 CM De Steeg: het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem (zaaknr. 711380/ODRA dossiernr. 1952112829).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden