Voorlopig geen Snelle Fiets-Route Arnhem – Dieren door Velp

Foto: rheden.nieuws.nl

VELP – Het college van B&W stelt de raad voor te blijven inzetten op een Snelle Fiets-Route tussen Arnhem en Dieren. De Hoofdstraat in Velp blijft een bestaande fietsroute maar maakt vanwege de voorgenomen herinrichting, geen onderdeel uit van de Snelle Fiets-Route.

Na onderzoek en het raadplegen van de omgeving blijkt in Velp niet een voldoende geschikt tracé voorhanden. De Zuider Parallelweg is bij het college niet meer in beeld. Verder stelt het college voor de huidige fietsroute op de Hoofdstraat in overleg met de bewoners, gebruikers en ondernemers te verbeteren. De raad bespreekt deze voorstellen op 10 maart en neemt een besluit op 24 maart.

Dit voorstel is het resultaat van de bewonersavonden die in januari zijn gehouden, de schriftelijke reacties die bij de gemeente zijn binnen gekomen en de raadsmotie Vrije Keus Tracé.

Bewonersavonden

Tijdens de drie bewonersavonden zijn inwoners geïnformeerd over de plannen voor de Snelle Fiets-Route van Arnhem naar Dieren en heeft de gemeente geluisterd naar hun inbreng.

Uit onderzoek blijkt dat de effectiviteit van de Snelle Fiets-Route voor het gedeelte Dieren – Velp beperkt is. De groei van het aantal forenzen dat de auto laat staan en op de fiets stapt, is ongeveer 2%. Dit ligt anders op het tracégedeelte tussen Velp en Arnhem. Hier wordt een groei van 4% fietsers per dag verwacht die zich verdelen over de bestaande fietsverbindingen tussen Velp en Arnhem. De grootste winst van de Snelle Fiets-Route zit in de verbetering van de fietsverbinding en het oplossen van een aantal knelpunten zoals bijvoorbeeld grote knikken in het fietspad of de beperkte breedte van de weg.

Tracés

  • De Zuider Parallelweg was in eerste instantie het voorkeurstracé vanuit de Provincie, de Fietsersbond, gemeente Arnhem en de gemeente Rheden. Gelet op de technische beperkingen, bedenkingen bij de mogelijkheden om de Zuider Parallelweg veilig in te richten en het ontbreken van draagvlak, wordt daar nu vanaf gezien.
  • Vanwege de ligging in het centrum van Velp, kan de Hoofdstraat niet worden ingericht als Snelle Fiets-Route. De Hoofdstraat blijft echter een hoofdfietsroute. Daarmee kan de Hoofdstraat wel een schakel zijn tussen de delen van de Snelle Fiets-Route in Arnhem en buiten Velp, richting Dieren. Bovendien staat de gemeente aan het begin van een project om de Hoofdstraat opnieuw in te richten. Dit biedt ook kansen voor het verbeteren van de kwaliteit van de fietsvoorziening.
  • Voor het tracégedeelte van de Snelle Fiets-Route door Rheden stelt het college voor om samen met aanwonenden te onderzoeken welke oplossingen daar mogelijk zijn.
  • Het gedeelte De Steeg – Dieren voldoet grotendeels aan Snelle Fiets-Route kwaliteit en daarvoor zijn geen aanpassingen nodig.

Besluit

De gevolgen van het door de raad van de gemeente Rheden te nemen besluit worden besproken in de stuurgroep Snelle Fiets-Route (provincie Gelderland, gemeente Arnhem, gemeente Rheden en Fietsersbond). De stuurgroep zal uiteindelijk ook besluiten over het vervolg van dit project.

Snelle Fiets-Route

De provincie Gelderland werkt samen met onder andere de Gelderse gemeenten aan een snelfietsnetwerk. De noodzaak om een Snelle Fiets-Route aan te leggen heeft als doel om vlotte en veilige fietsverbindingen door de hele provincie te maken. Daarnaast is het bedoeld mensen verleiden om de auto te laten staan en op de fiets te gaan. Dit is ook nodig om de klimaatdoelstellingen te halen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

Het realiseren van een Snelle Fiets-Route betekent niet dat de snelheid van de fietsers omhoog gaat. Het gaat om een rechtstreekse verbindingen met weinig stopmomenten; een vlotte en veilige fietsverbinding.

Besluit gemeenteraad

De gemeenteraad van Rheden neemt op 24 maart een besluit over een Snelle Fiets-Route Arnhem-Dieren. Op 10 maart hebben inwoners de gelegenheid om tijdens de voorbereidende vergadering in te spreken.

Kijk voor meer informatie over het inspreken op www.rheden.nl/gemeenteraad/Gemeente_raad/Invloed_en_inspraak. Het raadsvoorstel en meer informatie over de Snelle Fiets-Route zijn te vinden op www.rheden.nl/snelfietsroute.

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden