Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Arnhemsestraatweg 18, 6881 NG Velp: restauratie- en onderhoudswerkzaamheden aan een gemeentelijk monument (14-5-2020/740302).
– Biesdelselaan 20, 6881 CH Velp: verbouwen en uitbreiden van de woning (26-6-2020/746802).
– Kraanvogelstraat 14, 6883 CK Velp: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (23-6-2020/746099).
– Larensteinselaan 26a, 6882 CT Velp: tijdelijk plaatsen van een tent op het achterterrein voor les-/examendoeleinden (23-6-2020/746091).
– Europalaan 77, 6991 DB Rheden: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (22-6-2020/745866).
– Willem Barentszstraat 55, 6991 BB Rheden: wijzigen van de gevel van de woning (24-6-2020/746280).
– Domeinlaan 168, 6952 HH Dieren: maken van een doorbraak in een dragende muur tussen woonkamer en keuken (23-6-2020/746093).
– Harderwijkerweg 144, 6952 AM Dieren: plaatsen van een airco-buitenunit aan de zijgevel van de woning (25-6-2020/746788).
– Semmelweisstraat 1, 6951 CS Dieren: plaatsen van 4 tijdelijke units t.b.v. de dokterspost aan de Wilhelminaweg 80aa (19-6-2020/745723).
– Wilhelminaweg 57, 6951 BN Dieren: vestigen van een cellowinkel en lespraktijk (30-6-2020/747269).
– Zutphensestraatweg 54, 6953 CN Dieren: plaatsen van betonnen keerwanden en trapelementen, vervangen van een berging en plaatsen van een overkapping (24-6-2020/746286).
– Dorpsweg 69, 6956 AN Spankeren: veranderen en vergroten van de woning (19-6-2020/745704).)

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Harderwijkerweg 59, 6952 AD Dieren: realiseren van 3 appartementen op de begane grond van het voormalige restaurant (zaaknr. 734086).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 26

– Noorderstraat 9, 6953 CD Dieren: intern verbouwen van een kinderdagverblijf (zaaknr. 736633).

Week 27

– Hoflaan 9, 6953 AL Dieren: verbouwen van de garage tot woonruimte (zaaknr. 739093).

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben geweigerd:

Week 27

– Ringallee 9, 6881 KE Velp: aanleggen van een inrit en het laten vervallen van een inrit (zaaknr. 731086).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-746541.
Activiteit: Buurtactiviteit met foodtruck.
Datum: 9 juli 2020 van 17.30 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Velp, Dr. Van der Feltzlaan (Speeltuin ’t Akkertje).
Website: www.buitenkeuken.nl

Vergunning: RHD-746801.
Activiteit: Innemen standplaats iedere zaterdag.
Datum: 1 juli 2020 tot en met 30 september 2020.
Plaats: De Steeg, Prinses Amaliaplein.

Vergunning: RHD-747007 Stuurwold Consultancy.
Activiteit: Innemen standplaats iedere woensdag.
Datum: 8 juli 2020 tot 1 oktober 2020 van 08.30 uur tot 21.00 uur.
Plaats: Rheden, Dorpsplein.
Website: www.broodensoepie.nl

Vergunning: RHD-746728.
Activiteit: Buurtfeest met barbecue.
Datum: 10 juli 2020 van 17.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Dieren, grasveld tussen Pr. Beatrixlaan en Pr. Bernhardlaan.

Vergunning: RHD-746074 SC Rheden.
Activiteit: Kleedjesbingo op het hoofdveld voor leden.
Datum: 18 juli 2020 van 19.00 uur tot 22.30 uur.
Plaats: Rheden, SC Rheden, IJsselsingel 91.
Website: www.scrheden.nl

Vergunning: RHD-746554 Domein Hof te Dieren.
Activiteit: LandgoedMarkten.
Datum: 12 juli 2020, 9 augustus 2020, 13 september 2020, 11 oktober 2020.
Plaats: Dieren, Arnhemsestraatweg 16.
Website: www.domeinhoftedieren.nl

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected]

1 Ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied, Landgoed Middachten: moestuin, appelschuur en bijenstal
2 Welstandsbeleid <kop>

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Landgoed Middachten: moestuin, appelschuur en bijenstal’ en de daarbij behorende stukken voor een ieder ter inzage is gelegd.
In samenhang daarmee worden ook het ontwerp van de aanpassing van het Welstandsbeleid voor deze locatie ter inzage gelegd.

1 Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan Landelijk gebied, Landgoed Middachten: moestuin, appelschuur en bijenstal

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Landgoed Middachten: moestuin, appelschuur en bijenstal’ en de daarbij behorende stukken voor een ieder ter inzage is gelegd.

Ligging plangebied
De locatie is globaal gelegen nabij Landgoed Middachten 6, Landgoed Middachten 7 en de voormalige appelschuur.

Inhoud
Het voornemen is om ter plaatse van een voormalige moestuin van Landgoed Middachten, de functie als moestuin (deels) te herstellen. Naast de moestuinfunctie komen op het perceel, ter plaatse van de huidige en te slopen bijgebouwen, een bijgebouw voor de moestuin en een bijgebouw voor de woning in de voormalige appelschuur. De huidige bijenstal wordt verplaatst richting het erf van Landgoed Middachten 7.

Inzage stukken
Vanaf donderdag 9 juli tot en met woensdag 19 augustus 2020 kan een ieder de stukken van het ontwerpbestemmingsplan inzien bij de Servicebalie in het Gemeentehuis te De Steeg.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPLG42-ON03.

Zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
U wordt verzocht in uw zienswijze duidelijk het zaaknummer 624270 te vermelden.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen.
Hiervoor moet u een afspraak maken met een bestemmingsplanjurist, via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911, of via [email protected]

2 Welstandsbeleid

Aanleiding
Het huidige welstandsbeleid, vervat in de Welstandsnota 2016, is niet toereikend voor de beoogde ontwikkeling op bovengenoemde locatie. Daarom wordt beoogd het welstandsbeleid voor deze locatie aan te passen.

Inzage van stukken
Het voorstel voor het (nieuwe) beeldkwaliteitskader is in te zien als bijlage bij het bestemmingsplan, te weten in de bijlage inrichtingsplan. Deze beoogde aanpassing van het welstandsbeleid voor deze locatie ligt donderdag 9 juli tot en met woensdag 19 augustus 2020 ter inzage bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg. Het is ook in te zien als bijlage bij het bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl, zie hierboven.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. U wordt verzocht in uw reactie duidelijk het zaaknummer 624270 te vermelden. Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor moet u een afspraak maken met een bestemmingsplanjurist, via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911, of via [email protected]

De Steeg, 8 juli 2020

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden