Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Arnhemsestraatweg 18, 6881 NG Velp: verplaatsen van een inrit en aanpassen van een hekwerk (14-5-2020/740337).
– Arnhemsestraatweg 18, 6881 NG Velp: vervangen voorzetramen en glas (1-7-2020/747281).
– Arnhemsestraatweg 147, 6991 AL Rheden: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (25-6-2020/746782).
– Beverodelaan 12, 6952 JJ Dieren: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (1-7-2020/747458).
– Lagestraat 43, 6953 BC Dieren: plaatsen van zonnepanelen (1-7-2020/747435).
– Lagestraat 96, 6953 BE Dieren: plaatsen van zonnepanelen op de berging (2-7-2020/747652).
– Veerstraat te Dieren: vervangen van het riool en herinrichting straat (4-7-2020/747891).
– Zutphensestraatweg 39, 6953 CH Dieren: vervangen van de vloer (verduurzamen) van een gemeentelijk monument (24-6-2020/746212).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Zienswijzen
Een uitzondering op het vorenstaande is de volgende aanvraag. Hiertegen kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen, omdat de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan:

– Zutphensestraatweg 46b, 6953 CM Dieren: tijdelijk plaatsen van een stacaravan voor de duur van maximaal 2 jaar (5-7-2020/747893).

U kunt deze aanvraag inzien van 16 juli 2020 tot en met 29 juli 2020 (2 weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Kerkstraat 22c, 6953 BM Dieren: vervangen van kozijnen (zaaknr. 737640).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 27

– Arnhemsestraatweg 18, 6881 NG Velp: restauratie- en onderhoudswerkzaamheden aan een gemeentelijk monument (zaaknr. 740302).
– Kerkallee 84, 6882 AX Velp: vergroten van de woning (zaaknr. 736866).
– Veerweg 38, 6991 GP Rheden: renoveren voorgevel van de woning (zaaknr. 742930).
– Domeinlaan 168, 6952 HH Dieren: maken van een doorbraak in een dragende muur tussen woonkamer en keuken (zaaknr. 746093).
– Van Zwietenlaan 11, 6957 AJ Laag-Soeren: dak isoleren en het aanbrengen van nieuwe dakpannen (zaaknr. 744964).

Week 28

– Pinksterbloemstraat 16, 6991 VJ Rheden: plaatsen van een verhoogde nok op de woning (zaaknr. 744676).
– Willem Barentszstraat 55, 6991 BB Rheden: wijzigen van de gevel van de woning (zaaknr. 746280).
– Prof. Huetlaan 12, 6957 AR Laag-Soeren: wijzigen van de kozijnindeling in de voorgevel van de woning (zaaknr. 744970).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

1 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen herontwikkeling van een kantoorgebouw naar 60 wooneenheden aan de Waterstraat 11 te Velp; gemeente Rheden en
2 Ontwerpbeschikking Hogere grenswaarden Wet geluidhinder

1 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen herontwikkeling van een kantoorgebouw naar 60 wooneenheden aan de Waterstraat 11 te Velp
Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning, met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad, voor de omgevingsvergunning aan de Waterstraat 11 te Velp en de daarbij behorende stukken voor een ieder ter inzage is gelegd.
Dit plan maakt het planologisch mogelijk om het kantoorgebouw aan de Waterstraat 11 in Velp te herontwikkelen en daar 60 wooneenheden te realiseren.

Inzage stukken
Vanaf donderdag 16 juli tot en met woensdag 26 augustus 2020 kan een ieder de stukken van het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning, met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad inzien bij de Servicebalie in het Gemeentehuis te De Steeg.
U kunt het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning, met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het plan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPVZ23-ON01.

Zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
U wordt verzocht in uw zienswijze duidelijk het zaaknummer 694524 te vermelden.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling (telefonisch) een zienswijze naar voren te brengen. Onderstaand zijn de contactgegevens weergegeven.

Maatregelen corona
Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is. De behandelend ambtenaar is niet aanwezig in het gemeentehuis om eventueel vragen te beantwoorden. Heeft u vragen omtrent dit plan of wilt u een mondelinge zienswijze indienen dan kunt u contact opnemen met mevrouw K. Aaldering of een andere planjurist via [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

2 Ontwerpbeschikking Hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Het college van burgemeester en wethouders heeft een ontwerpbeschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor de ten hoogste toegelaten geluidsbelasting opgesteld, in het kader van de herontwikkeling van een kantoorgebouw naar 60 wooneenheden aan de Waterstraat 11 te Velp.

Uit akoestisch onderzoek blijkt, dat de geluidbelasting van het wegverkeer van de Waterstraat en Rijksweg A12 op de gevels van het gebouw niet op alle waarneempunten voldoet aan de voorkeurswaarde van 48 dB. Om het plan te kunnen realiseren moet een hogere waarde worden vastgesteld van maximaal 59 dB ten gevolge van de Waterstraat en maximaal 49 dB ten gevolge van de A12. In verband met de overschrijding van de voorkeurswaarde kunnen burgemeester en wethouders zogenaamde hogere grenswaarden vaststellen. Het college is voornemens om deze hogere waarden vast te stellen.

Inzage stukken
Vanaf donderdag 16 juli tot en met woensdag 26 augustus 2020 kan een ieder de stukken van de ontwerpbeschikking inzien bij de Servicebalie in het Gemeentehuis te De Steeg.

Zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110,
6994 ZJ De Steeg.
U wordt verzocht in uw zienswijze duidelijk het zaaknummer 694524 te vermelden.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling (telefonisch) een zienswijze naar voren te brengen. Onderstaand zijn de contactgegevens weergegeven.

Maatregelen corona
Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is. De behandelend ambtenaar is niet aanwezig in het gemeentehuis om eventueel vragen te beantwoorden. Heeft u vragen omtrent dit bestemmingsplan of wilt u een mondelinge zienswijze indienen dan kunt u contact opnemen met mevrouw K. Aaldering of een andere planjurist via [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

De Steeg, 15 juli 2020

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het gebruik van een aanbouw voor een logiesfunctie voor stalknechten Zutphensestraatweg 1a te Velp

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad, voor de omgevingsvergunning aan de Zutphensestraatweg 1a te Velp en de daarbij behorende stukken voor een ieder ter inzage is gelegd.

Dit plan maakt het planologisch mogelijk om een logiesfunctie binnen de aan te bouwen bedrijfsruimte te realiseren. Het aanbouwen van de bedrijfsruimte is passend binnen de regels van het bestemmingsplan.

Inzage stukken
Vanaf donderdag 16 juli tot en met woensdag 26 augustus 2020 kan een ieder de stukken van het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning, met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad inzien bij de Servicebalie in het Gemeentehuis te De Steeg.
U kunt het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning, met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het plan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPLG48-ON01.

Zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
U wordt verzocht in uw zienswijze duidelijk het zaaknummer 604630 te vermelden.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling (telefonisch) een zienswijze naar voren te brengen. Onderstaand zijn de contactgegevens weergegeven.

Maatregelen corona
Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is. De behandelend ambtenaar is niet aanwezig in het gemeentehuis om eventueel vragen te beantwoorden. Heeft u vragen omtrent dit plan of wilt u een mondelinge zienswijze indienen dan kunt u contact opnemen met mevrouw K. Aaldering of een andere planjurist via [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

De Steeg, 15 juli 2020

VERKEERSBESLUITEN

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregelen bekend.

SPOORWEGOVERGANGEN
Op 22 september 2015 heeft de gemeenteraad besloten tot maatregelen om de verkeersveiligheid bij de spoorwegovergangen in de gemeente Rheden te verbeteren.
Voor de uitvoering hiervan zijn de volgende verkeersbesluiten nodig.
I De spoorwegovergang Biljoen in Velp wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar blijft open voor landbouwverkeer, (brom)fietsen en voetgangers.
Het wegvak tussen de Van Spaenallee en de Zutphensestraatweg wordt fysiek afgesloten met landbouwsluizen. De aanliggende percelen blijven bereikbaar.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2020-VKB-148. Het zaaknummer is 748238.
II De spoorwegovergang Pinkelseweg in Rheden wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De overweg blijft open voor (brom)fietsers en voetgangers.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2020-VKB-149. Het zaaknummer is 748240.
III De spoorwegovergang Schaarweg in Rheden wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
De overweg blijft open voor (brom)fietsers en voetgangers. Op de Schaarweg begint het (brom)fietspad ten noordoosten van de Steegse Haven.
De aanliggende percelen blijven bereikbaar.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2020-VKB-150. Het zaaknummer is 748241.
IV De spoorwegovergang Groenestraat wordt heringericht en minder goed bereikbaar voor vrachtverkeer. Wij stellen een lengtebeperking voor vrachtverkeer van 10 meter in tussen Steenslag en de Groenestraat. Vrachtverkeer mag de Dr. Langemeijerweg inrijden, maar niet via de kruising Groenestraat verlaten.
De alternatieve route is Pinkelseweg-Veerweg-Havelandseweg-Apollostraat.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2020-VKB-151. Het zaaknummer is 748243.

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN
Burgemeester en wethouders van Rheden wijzen onderstaande locaties aan als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen:
I Beltjeshofstraat in Velp, op de parkeervakken achter de woning Hertog Arnoudstraat 4.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2020-GPP-129. Het zaaknummer is 743979.
II Oversteeg in De Steeg, in de parkeervakken van de Prinses Amaliahoek.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2020-GPP-130. Het zaaknummer is 744862.
III Louisestraat 19 in Velp.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2020-GPP-131. Het zaaknummer is 744876.
IV Ambtsjonkerstraat 3 in Rheden. Tegenover huisnummer 3.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2020-GPP-132. Het zaaknummer is 746489.
V President Kennedylaan 218, naast ingang flat Kraaiemaat.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2020-GPP-133. Het zaaknummer is 747511.
VI President Kennedylaan 233. Eerste parkeervak op de Zwanensingel.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2020-GPP-134. Het zaaknummer is 745592.
VII Emmaweg 43 in Rheden.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2020-GPP-135. Het zaaknummer is 746331.
VIII Huygenslaan 3 in Dieren.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2020-GPP-136 en het zaaknummer is 742052.

ELEKTRISCH OPLAADPUNT
Burgemeester en wethouders van Rheden wijzen onderstaande locatie aan als voor de aanleg van een elektrisch oplaadpunt:
I Annastraat in Velp, ter hoogte van huisnummer 55.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2020-GPP-136 en het zaaknummer is 742052.

U kunt alle besluiten in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

De besluiten zijn zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 15 juli 2020

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 48,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 178,00 voor anderen en € 354,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden