Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Herhaalde advertentie

1 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen herontwikkeling van een kantoorgebouw naar 60 wooneenheden aan de Waterstraat 11 te Velp; gemeente Rheden en
2 Ontwerpbeschikking Hogere grenswaarden Wet geluidhinder 

1 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen herontwikkeling van een kantoorgebouw naar 60 wooneenheden aan de Waterstraat 11 te Velp
Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning, met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad, voor de omgevingsvergunning aan de Waterstraat 11 te Velp en de daarbij behorende stukken voor een ieder ter inzage is gelegd.
Dit plan maakt het planologisch mogelijk om het kantoorgebouw aan de Waterstraat 11 in Velp te herontwikkelen en daar 60 wooneenheden te realiseren.

Inzage stukken
Vanaf donderdag 16 juli tot en met woensdag 26 augustus 2020 kan een ieder de stukken van het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning, met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad inzien bij de Servicebalie in het Gemeentehuis te De Steeg.
U kunt het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning, met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPVZ23-ON01.

Zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
U wordt verzocht in uw zienswijze duidelijk het zaaknummer 694524 te vermelden.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling (telefonisch) een zienswijze naar voren te brengen. Onderstaand zijn de contactgegevens weergegeven.

Maatregelen Corona
Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is. De behandelend ambtenaar is niet aanwezig in het gemeentehuis om eventueel vragen te beantwoorden. Heeft u vragen omtrent dit bestemmingsplan of wilt u een mondelinge zienswijze indienen dan kunt u contact opnemen met mevrouw K. Aaldering via [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

2 Ontwerpbeschikking Hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Het college van burgemeester en wethouders heeft een ontwerpbeschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor de ten hoogste toegelaten geluidsbelasting opgesteld, in het kader van de herontwikkeling van een kantoorgebouw naar 60 wooneenheden aan de Waterstraat 11 te Velp.
Uit akoestisch onderzoek blijkt, dat de geluidbelasting van het wegverkeer van de Waterstraat en Rijksweg A12 op de gevels van het gebouw niet op alle waarneempunten voldoet aan de voorkeurswaarde van 48 dB. Om het plan te kunnen realiseren moet een hogere waarde worden vastgesteld van maximaal 59 dB ten gevolge van de Waterstraat en maximaal 49 dB ten gevolge van de A12. In verband met de overschrijding van de voorkeurswaarde kunnen burgemeester en wethouders zogenaamde hogere grenswaarden vaststellen. Het college is voornemens om deze hogere waarden vast te stellen.

Inzage stukken
Vanaf donderdag 16 juli tot en met woensdag 26 augustus 2020 kan een ieder de stukken van de ontwerpbeschikking inzien bij de Servicebalie in het Gemeentehuis te De Steeg.

Zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
U wordt verzocht in uw zienswijze duidelijk het zaaknummer 694524 te vermelden.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling (telefonisch) een zienswijze naar voren te brengen. Onderstaand zijn de contactgegevens weergegeven.

Maatregelen Corona
Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is. De behandelend ambtenaar is niet aanwezig in het gemeentehuis om eventueel vragen te beantwoorden. Heeft u vragen omtrent dit bestemmingsplan of wilt u een mondelinge zienswijze indienen dan kunt u contact opnemen met mevrouw K. Aaldering via [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

De Steeg, 12 augustus 2020

Herhaalde advertentie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het gebruik van een aanbouw voor een logiesfunctie voor stalknechten Zutphensestraatweg 1a te Velp

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad, voor de omgevingsvergunning aan de Zutphensestraatweg 1a te Velp en de daarbij behorende stukken voor een ieder ter inzage is gelegd.

Dit plan maakt het planologisch mogelijk om een logiesfunctie binnen de aan te bouwen bedrijfsruimte te realiseren. Het aanbouwen van de bedrijfsruimte is passend binnen de regels van het bestemmingsplan.

Inzage stukken
Vanaf donderdag 16 juli tot en met woensdag 26 augustus 2020 kan een ieder de stukken van het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning, met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad inzien bij de Servicebalie in het Gemeentehuis te De Steeg.
U kunt het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning, met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het plan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPLG48-ON01.

Zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
U wordt verzocht in uw zienswijze duidelijk het zaaknummer 604630 te vermelden.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling (telefonisch) een zienswijze naar voren te brengen. Onderstaand zijn de contactgegevens weergegeven.

Maatregelen Corona
Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is. De behandelend ambtenaar is niet aanwezig in het gemeentehuis om eventueel vragen te beantwoorden. Heeft u vragen omtrent dit plan of wilt u een mondelinge zienswijze indienen dan kunt u contact opnemen met mevrouw K. Aaldering of een andere planjurist via [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden