Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Bankertlaan 12, 6881 EE Velp: vergroten van de woning (5-11-2020/764079).
– Gasthuislaan 65, 6883 JA Velp: plaatsen van een nokverhogende dakopbouw op het achterdakvlak (8-11-2020/764278).
– Markweg ter hoogte van nr. 10 te Velp: kappen van een populier i.v.m. verleggen gasleiding (10-11-2020/764743).
– Oranjestraat 74, 6881 SG Velp: wijzigen van de voorgevel van het pand (27-10-2020/762825).
– Vijverlaan 5, 6881 HJ Velp: legaliseren van zonnepanelen (29-10-2020/763101).
– Arnhemseweg 130, 6991 DT Rheden: plaatsen van een erker aan de voorgevel van de woning (26-10-2020/762524).
– Middachterallee te De Steeg: kappen van 3 beuken (2-10-2020/759474).
– Hoflaan 10, 6953 AM Dieren: plaatsen van een airco-unit in de achtertuin (28-10-2020/762926).
– Julius Röntgenlaan 14, 6952 CT Dieren: dichtzetten van een inpandig balkon (1-11-2020/763391).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 45

– De Marke (kavel N) te Dieren: aanleggen van 2 inritten (zaaknr. 757204).

Week 46

– Sophiastraat 23, 6882 NH Velp: verbreden van een inrit (zaaknr. 763588).
– Jan Pieterszoon Coenstraat 1, 6991 BX Rheden: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 762468).
– Scheuterstraat 5, 6991 CE Rheden: plaatsen van kunststof kozijnen (zaaknr. 759826).
– Scheuterstraat 35, 6991 CE Rheden: plaatsen van een dakopbouw op de woning (zaaknr. 758501).
– Parkweg 19a, 6994 CM De Steeg: splitsen van het pand en verbouwen tot 2 woningen (zaaknr. 760374).
– Wilhelminaweg 8, 6951 BP Dieren: bouwen van een experience center en aanleggen van een inrit (zaaknr. 751894).
– Zutphensestraatweg 52, 6953 CN Dieren: plaatsen van een keerwand met een trap (zaaknr. 747875).
– Dorpsweg 69, 6956 AN Spankeren: maken van een constructieve wijziging en het isoleren van de gevel (zaaknr. 759138).

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben geweigerd:

Week 46

– Prof. Pellaan 4, 6957 DC Laag-Soeren: tijdelijk plaatsen van een stacaravan voor de duur van 2 jaar (zaaknr. 758518).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-743634 Leger des Heils.
Activiteit: Collecte.
Datum: 22 november 2020 tot en met 28 november 2020.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.legerdesheils.nl

Vergunning: RHD-741325 Kerk in Actie.
Activiteit: Collecte.
Datum: 29 november 2020 tot en met 5 december 2020.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.kerkinactie.nl

Vergunning: RHD-762450 Centercom Buitenreclame.
Activiteit: Aankondigingsborden campagne fietsverlichting Aan.
Datum: 16 t/m 29 november 2020.
Plaats: Dieren, De Steeg, Rheden en Velp.
Website: www.centercom.nl

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Bockhorstweg 8, 6956 CA Spankeren: het starten van een dierenbegraafplaats (zaaknr. 737284/ODRA dossiernr. 1952128912).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregelen bekend.

De aanleg van een elektrisch oplaadpunt in de Lepelaarstraat in Velp, ter hoogte van de Churchillflat, President Kennedylaan 327-389 in Velp.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2020-VKB-157 en het zaaknummer is 764853.

U kunt het besluit in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

Het besluit is zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 16 november 2020

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 48,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 178,00 voor anderen en € 354,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden