Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Admiraal van Kinsbergenweg 13, 6881 GD Velp: verduurzamen van de woning (22-11-2020/766113).
– Talingsingel 17, 6883 CS Velp: verbreden van een bestaande inrit (24-11-2020/766418).
– IJsselstraat 1, 6882 LA Velp: verbouwen/renoveren van een pand in studio’s (11-11-2020/764772).
– Esdoornhof 2, 6951 LM Dieren: plaatsen van een airco buitenunit aan de zijgevel van de woning (25-11-2020/766412).
– Zutphensestraatweg 57, 6953 CJ Dieren: plaatsen van zonnepanelen (15-11-2020/765335).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Hogestraat 29, 6953 AR Dieren: verbouwen van een rijksmonument (zaaknr. 760654).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 48

– Vianenstraat 32 t/m 62 (even) en Sophiastraat 66 en 68 te Velp: uitvoeren van energiebesparende maatregelen bij 18 woningen (zaaknr. 758548).
– Zutphensestraatweg 57, 6953 CJ Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 765335).
– Eikenstraat 3a, 6955 JB Ellecom: aanleggen van glasvezel van telefoonmast naar bestaande netwerk (zaaknr. 756212).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Melding: RHD-766684.
Activiteit: Plaatsen kerstboom.
Datum: 12 december 2020.
Plaats: Rheden, Gasthuisbouwing.

Vergunning: RHD-764780 Wolters IJstruck.
Activiteit: Standplaats 2021.
Datum: Van 1 maart 2021 tot 1 november 2021 op wisselende dagen, afhankelijk van weersomstandigheden.
Plaats: Laag-Soeren, Jan Ligthartlaan (bij de Muziektent).

Vergunning: RHD-766326 Centercom Buitenreclame.
Activiteit: Plaatsen aankondigingsborden verkeersveiligheidscampagne ‘Ben je bob, zeg het hardop’.
Datum: van 22 december 2020 tot en met 4 januari 2021.
Plaats: Velp, Rheden, De Steeg en Dieren.

Vergunning: RHD-764029 Ministerie van Defensie.
Activiteit: Militaire oefening.
Datum: Van 4 januari tot en met 15 januari 2021.
Plaats: Gebied tussen Apeldoorn, Hengelo, Rijssen en Zutphen.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Zuider Parallelweg 50, 6882 AH Velp: het oprichten van een motorfietsbedrijf voor onderhoud en reparatie (zaaknr. 767157/ODRA dossiernr. 1952137939).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders van Rheden heeft bij besluit van 17 november 2020 het Draagvlakreglement BIZ Centrum Dieren 2021-2025 vastgesteld.
De Raad heeft op 24 november 2020 ingestemd met het voorstel inzake de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage. Dit besluit is genomen onder opschortende voorwaarde. De wet bepaalt dat na vaststelling van de verordening en vóór het van kracht worden van de verordening een draagvlakmeting moet worden uitgevoerd.
Het college van burgemeester en wethouders heeft ervoor gekozen om een reglement vast te stellen dat zorgt voor een objectieve en transparante draagvlakmeting.

Ter inzage
Het besluit ligt ter inzage bij de Servicebalie in de hal van het gemeentehuis. Eenieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift verkrijgen van het genoemde besluit.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden