Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Arnhemsestraatweg 12, 6881 NG Velp: legaliseren van een poort (23-11-2020/766176).
– De Ruijterlaan 27, 6881 GS Velp: plaatsen van zonnepanelen (26-11-2020/766578).
– Gasthuislaan 65, 6883 JA Velp: maken van een doorbraak in een constructieve wand (4-12-2020/767681).
– Kievitstraat 1, 6883 EV Velp: plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (27-11-2020/766794).
– Groenestraat 69, 6991 GD Rheden: wijzigen van lichtreclame (3-12-2020/767761).
– Oversteeg 45, 6994 AS De Steeg: slopen van een ligboxenstal en kapschuur (7-12-2020/767781).
– Kruisstraat 3b, 6953 CA Dieren: slopen van een voormalige slachterij (1-12-2012/767042).
– Nijverheidslaan 7, 6951 KN Dieren: plaatsen van 2 zeecontainers (20-11-2020/766098).
– Prof. Pellaan 4, 6957 DC Laag-Soeren: bouwen van een dienstwoning met bedrijfsgebouwen (3-12-2020/767568).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– De Marke (kavel N) te Dieren: bouwen van een bedrijfshal met kantoren (zaaknr. 757197).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 49

– Schonenbergsingel 8a, 6881 NP Velp: aanpassen van een muur (zaaknr. 767355).
– Talingsingel 17, 6883 CS Velp: verbreden van een bestaande inrit (zaaknr. 766418).

Week 50

– Mauritsstraat 32, 6882 CC Velp: bouwen van een berging (zaaknr. 763601).
– Sophiastraat 88, 6882 NM Velp: ombouwen van een werkplaats in een levensloop bestendige woning (zaaknr. 752356).
– Industrielaan 29, 6951 HD Dieren: plaatsen van een dakopbouw (zaaknr. 758047).
– Harderwijkerweg 79, 6957 AX Laag-Soeren: plaatsen van zonnepanelen op het dak van een schuur (zaaknr. 753741).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-763820 Ministerie van Defensie.
Activiteit: Militaire oefening.
Datum: 28 januari 16.00 uur tot 29 januari 2021 02.00 uur.
Plaats: Apeldoorns kanaal; kanaal langs ‘Kanaal Zuid’ (Loenen) en ‘Apeldoornseweg’ (Eerbeek, Laag-Soeren).

Vergunning: RHD-767036 Ministerie van Defensie.
Activiteit: Militaire oefening.
Datum: 18 februari 16.00 uur tot 19 februari 2021 02.00 uur.
Plaats: Apeldoorns kanaal; kanaal langs ‘Kanaal Zuid’ (Loenen) en ‘Apeldoornseweg’ (Eerbeek, Laag-Soeren).

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Gruttostraat 3, 6883 CN Velp: het oprichten van een sportbedrijf (zaaknr. 768109/ODRA dossiernr. 1952140479).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregelen bekend.

Tijdelijk parkeerverbod wegens werkzaamheden op de Gasthuislaan langs de rijbaan ter hoogte van de huisnummer 59 tot en met 69 en tijdelijke verplaatsing van de gehandicaptenparkeerplaats. Dit is een doodlopende weg.
Het werk staat gepland voor de periode van 11 tot en met 31 januari 2021. Die termijn kan verlengd worden, als dat wegens weersomstandigheden of calamiteiten noodzakelijk is.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2020-VKB-159 en het zaaknummer is 766561.

U kunt de besluiten in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

Dit besluit is zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 14 december 2020

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 48,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 178,00 voor anderen en € 354,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden