Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Reinaldstraat 20a, 6883 HN Velp: het langer tijdelijk huisvesten van een sportschool t/m 31-12-2022 (15-3-2021/781511).
– Willemstraat 15, 6882 KA Velp: realiseren van een trimsalon aan huis (19-3-2021/781874).
– Zutphensestraatweg 42, 6881 WS Velp: renoveren en vergroten van een tuinschuur (22-3-2021/782476).
– Apollostraat 26, 6991 GX Rheden: plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (18-3-2021/781854).
– Harderwijkerweg 81, 6957 AX Laag-Soeren: plaatsen van zonnepanelen (18-3-2021/781808).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Prof. Winternitzlaan 4, 6957 DM Laag-Soeren: bouwen van een machineberging (zaaknr. 775663).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 11

– Broekstraat 9, 6882 GZ Velp: omgevingsvergunning voor het verlengd tijdelijk gebruiken van het perceel met opstallen voor studentenhuisvesting voor 2 jaar (zaaknr. 769910).

Week 12

– Dr. Schaepmanstraat 11 en 13, 6882 HL Velp: verduurzamen en opwaarderen van 2 woningen (zaaknr. 780103).
– Enkweg 14, 6881 MA Velp: vervangen en vergroten van de dakkapel op het voordakvlak (zaaknr. 777741).
– Kastanjelaan 15, 6883 HZ Velp: splitsen van een pand in 2 woningen (zaaknr. 774019).
– De Marke 15, 6951 KM Dieren: realiseren van een verdiepingsvloer in een bedrijfshal (zaaknr. 774802).
– Hogestraat 44, 6953 AW Dieren: verbouwen van een bestaand pand naar 2 appartementen (zaaknr. 764419).
– Zilverakkerweg 27, 6952 DP Dieren: plaatsen van een dakopbouw op de woning (zaaknr. 771258).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 181,00 voor natuurlijke personen en € 360,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Hoofdstraat 73-75, 6881 TD Velp: starten van een restaurant, kleinschalige bierbrouwerij en B&B (zaaknr. 766100/ODRA dossiernr. 1952142460).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Ontwerpbestemmingsplan Spankeren 2021

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan ‘Spankeren 2021′ en de daarbij behorende stukken voor eenieder ter inzage is gelegd.

In 2017 heeft het voorontwerpbestemmingsplan Spankeren 2017 voor inspraak ter inzage gelegen. Vervolgens is per 1 januari 2018 de actualiseringsplicht uit de WRO voor bestemmingsplannen vervallen. Daarom is de actualisatie van het bestemmingsplan tijdelijk uitgesteld in verband met andere planologische verzoeken, welke een hogere prioritering hadden. Met de komst van de Omgevingswet worden alle vigerende bestemmingsplannen opgenomen in het tijdelijke Omgevingsplan. Daarom is het van belang om zoveel mogelijk bestemmingsplannen te actualiseren, zo ook voor de dorpskern van Spankeren. Daarom zal de procedure worden vervolgd met het ontwerpbestemmingsplan voor het dorp Spankeren. Gezien de verstreken tijd is de naam van het plan gewijzigd in ‘Spankeren 2021’.

Plangebied
Het bestemmingsplan betreft een actualisatieplan van het globale plangebied: de dorpskern van Spankeren; de gronden gelegen tussen en aan de Landweg, Bockhorstweg en Overweg; gronden gelegen tussen en aan de Zutphensestraatweg, Kanaaldijk en de spoorlijn. Het plan wil een actueel beeld geven van de toegelaten bouw- en gebruiksmogelijkheden. Het plan is afgestemd op de laatste inzichten en beleid en regelgeving. Bestaand (legaal) gebruik blijft mogelijk.

Inspraak voorontwerp afgerond
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 14 september tot en met 11 oktober 2017 ter inzage gelegen met de mogelijkheid om een inspraakreactie in te dienen. Ook is het plan aan verschillende instanties aangeboden in het kader van het vooroverleg. Er zijn 6 inspraakreacties en 4 overlegreacties ontvangen. Naar aanleiding van inspraak- en overleg reacties en ambtshalve is het bestemmingsplan aangepast. De aanpassingen zijn weergegeven in de inspraaknota en de Nota van wijzigingen.

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan
Vanaf donderdag 1 april 2021 tot en met woensdag 12 mei 2021 kan eenieder de stukken van het ontwerpbestemmingsplan inzien bij de Servicebalie in het Gemeentehuis in De Steeg. U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken ook in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’ waar u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder locatie of naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPSP2021-ON01.

Zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kan eenieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor moet u een afspraak maken met de heer D. van Dun via [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

De Steeg, 31 maart 2021

Inzameling oud papier

In ieder geval tot en met april wordt het oud papier opgehaald door afvalpartner Suez. De ophaaldagen en routes zijn tijdelijk gewijzigd. De alternatieve inzameling is voorlopig op maandag en woensdag, met uitzondering van enkele feestdagen.
Omdat Suez overdag inzamelt, moet u de papiercontainer vóór 07.30 uur aan de weg zetten. Zoals gebruikelijk mag u ook dozen met oud papier of gebundeld oud papier aanbieden. Zorgt u er wel voor dat de dozen/bundels niet te zwaar zijn.

Tijdelijk inzamelschema
Locatie Ophaaldagen
Velp-Noord Woensdag 28 april
(ten noorden van spoorlijn)

Velp-Zuid Woensdag 14 april
(ten zuiden van spoorlijn)

Rheden Zaterdag 3 april

De Steeg, Ellecom Maandag 26 april

Oud-Dieren, Dieren-Midden Maandag 19 april

Dieren-Noord, Laag-Soeren, Maandag 12 april
Spankeren

Een overzicht leest u ook op www.rheden.nl/papierinzameling.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden