Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Beekhuizenseweg naast nr. 75 te Velp: bouwen van een woning en aanleggen van een inrit (30-07-2021/798737).
– Larensteinselaan 32, 6882 CZ Velp: bouwen van een dierentehuis (3-8-2021/799117).
– Waldeck Pyrmontlaan 1, 6881 NT Velp: bouwen van een schuur (4-8-2021/799193).
– Zuider Parallelweg 2, 6882 AC Velp: splitsen van een pand in 2 woningen (17-6-2021/793606).
– Willem Barentszstraat 25, 6991 BA Rheden: wijzigen van het kozijn in de voorgevel van de woning (10-8-2021/799642).
– Pasteurstraat nabij nr. 4 te Dieren: kappen van een iep (noodkap) / (10-8-2021/799636).
– Vogelplantsoen 154, 6951 JE Dieren: plaatsen van een vaste trap naar de zolder (9-8-2021/799589).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Zuider Parallelweg 2, 6882 AC Velp: splitsen van een pand in 2 woningen (zaaknr. 793606).
– Hoofdstraat 15, 6994 AB De Steeg: plaatsen van een toilet in het gebouw (zaaknr. 788431).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze besluiten geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Week 31

– Annastraat 37, 6882 BA Velp: aanleggen van een inrit (zaaknr. 798776).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Melding: RHD-795951.
Activiteit: Militaire oefening Kon. Landmacht.
Datum: 30 september t/m 1 oktober.
Plaats: Laag-Soeren (Apeldoorns kanaal).
Website: www.ministerievandefensie.nl

Vergunning: RHD-797332 Stichting Rhevak.
Activiteit: Kindervakantiedorp.
Datum: 23 t/m 27 augustus 2021.
Plaats: Rheden, terrein IJsselsingel.
Website: www.rhevak.nl

Vergunning: RHD-799277.
Activiteit: Buurtfeest.
Datum: 21 augustus van 16.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Velp, Van Kolplein.

Melding: RHD-799807 WV ’t Versnellertje.
Activiteit: Doorkomst bergtoer van Ochten.
Datum: 18 september 2021.
Plaats: Openbare wegen Nationaal Park Veluwezoom.

Melding: RHD-799803 WV RETO.
Activiteit: Doorkomst Airborne klimtoertocht.
Datum: 12 september 2021.
Plaats: Laag-Soeren, Rheden, Nationaal Park Veluwezoom, Velp.
Website: www.reto.nl

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden