Bekendmakingen gemeente Rheden

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Bogershof 14, 6883 GZ Velp: dichtzetten van een overkapping aan de voorzijde van de woning (25-6-2021/794512).
– Kastanjelaan 12c, 6883 HZ Velp: plaatsen van een dakkapel aan de zijkant van het pand (30-6-2021/795077).
– Groenestraat 42, 6991 GG Rheden: veranderen van een voormalig winkelpand tot praktijkruimten (30-8-2021/801902).
– In de dorpen De Steeg en Ellecom en in het buitengebied van de gemeente Rheden: aanleggen van glasvezel (30-8-2021/ 801915).
– Beimerwaard 2, 6955 JJ Ellecom: plaatsen van een kleine windmolen (1-9-2021/802311).
– Kerkweg 2, 6956 CG Spankeren: plaatsen van een informatiebord aan de Dorpskerk Spankeren (6-9-2021/802795).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Kastanjelaan 12c, 6883 HZ Velp: plaatsen van een dakkapel aan de zijkant van het pand (zaaknr. 795077).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 35

– Van Zwietenlaan 1, 6957 AJ Laag-Soeren: plaatsen van een houten speeltoestel in de tuin (zaaknr. 798452).

Week 36

– Bergweg 78, 6881 LV Velp: doorbreken van een constructieve muur in de woning (zaaknr. 798187).
– Zuider Parallelweg 41, 6882 AG Velp: plaatsen van zonnepanelen op een monumentaal pand (zaaknr. 799551).
– Groenestraat 70, 6991 GH Rheden: aanbrengen van gevelbekleding aan een supermarkt (zaaknr. 795756).
– Willem Barentszstraat 25, 6991 BA Rheden: wijzigen van het kozijn in de voorgevel van de woning (zaaknr. 799642).
– Eikenstraat 3a, 6955 JB Ellecom: bouwen van een padelbaan (zaaknr. 789178).
– Veerstraat 3, 6953 BH Dieren: vervangen van een schuifpui in openslaande deuren met zijlichten (zaaknr. 795502).
– Wilhelminaweg 82, 6951 BR Dieren: aanpassen van de voor- en zijgevels van een winkelpand (zaaknr. 800738).
– Dorpsweg 63, 6956 AN Spankeren: kappen van een slangenden, met oplegging van een herplantplicht (zaaknr. 801995).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 181,00 voor natuurlijke personen en € 360,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-801178.
Activiteit: Buurtfeest.
Datum: 25 september 2021 van 10.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Dieren, trapveldje tussen P. van Anrooylaan en Cornelis Dopperlaan.

Vergunning: RHD-802775 Howden Thomassen Compressors BV.
Activiteit: Open dag voor eigen personeel en gezin.
Datum: 18 september 2021 van 09.00 uur tot 17.00 uur.
Plaats: Rheden, Havelandseweg 8a, Industrieterrein Haveland.
Website: ww.howden.com

Vergunning: RHD-802894.
Activiteit: Viering 100-jarig bestaan van de Amsterdamseschoolwijk Velp.
Datum: 18 september 2021 van 13.00 uur tot 23.00 uur.
Plaats: Velp, Egmondplein.

Vergunning: RHD-799180 Posbankloop.
Activiteit: Posbanktrail.
Datum: 18 september van 10.00 uur – 14.00 uur.
Plaats:` De Steeg, Nationaal Park Veluwezoom.
Website: www.posbanktrail.nl

Vergunning: RHD-803025 Gemeente Rheden.
Activiteit: Erfgoedsymposium.
Datum: 17 september 2021.
Plaats: De Steeg, Landgoed Middachten.

Vergunning: RHD-802933 Selimiye Moskee.
Activiteit: Open dagen.
Datum: 18 en 19 september van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Plaats: Dieren, Enkweg 30a.
Website: www.moskeedieren.nl

Vergunning: RHD-803164 CV De Nölers.
Activiteit: Bingoavond.
Datum: 23 september 2021.
Plaats: Dieren, Café de Tapperij.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected].

1 Ontwerpbestemmingsplan Laag-Soeren, locatie Harderwijkerweg 35 (locatie De Harmonie); 2 Ontwerpbeschikking Hogere grenswaarden Wet geluidhinder; 3 M.e.r. beoordelingsbesluit Laag-Soeren, locatie Harderwijkerweg 35 (locatie De Harmonie) 

1 Ontwerpbestemmingsplan Laag-Soeren, locatie Harderwijkerweg 35 (locatie De Harmonie)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan ‘Laag-Soeren, locatie Harderwijkerweg 35 (locatie De Harmonie)’ en de daarbij behorende stukken voor een ieder ter inzage is gelegd.

Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uit de huidige locatie van De Harmonie en achterliggende tuin aan de Harderwijkerweg 35 in Laag-Soeren. Aan de noordzijde wordt het plangebied door de Professor Huetlaan begrensd. Ten oosten bevinden zich de Harderwijkerweg en woonpercelen. Ten zuiden wordt het plangebied door een zorgvoorziening begrensd. Aan de westzijde bevinden zich agrarische cultuurgronden en woonpercelen.

Inhoud
Het bestemmingsplan beoogt de nieuwbouw van levensloopbestendige woningbouw planologisch mogelijk te maken. Het voornemen voorziet in het realiseren van in totaal 18 woningen, waarvan 6 appartementen, 10 rijwoningen en twee vrijstaande woningen, waarvan één in het te behouden deel van De Harmonie.

Inzage stukken
Vanaf donderdag 16 september tot en met woensdag 27 oktober 2021 kan een ieder de stukken van het ontwerpbestemmingsplan inzien bij de Servicebalie in het Gemeentehuis te De Steeg.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPLS8-ON01.

Zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
U wordt verzocht in uw zienswijze duidelijk het zaaknummer 715802 te vermelden.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Onderstaand zijn de contactgegevens weergegeven.

Maatregelen Corona
Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is. De behandelend ambtenaar is niet altijd aanwezig in het gemeentehuis om eventueel vragen te beantwoorden. Heeft u vragen omtrent dit bestemmingsplan of wilt u een mondelinge zienswijze indienen dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Geerts via [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

2 Ontwerpbeschikking Hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Het college van burgemeester en wethouders heeft een ontwerpbeschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor de ten hoogste toegelaten geluidsbelasting opgesteld, in het kader van het ontwerpbestemmingsplan ‘Laag-Soeren, locatie Harderwijkerweg 35 (locatie De Harmonie)’.

In het ontwerpbestemmingsplan worden 18 woningen gerealiseerd. Om dit bestemmingsplan mogelijk te maken is een hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder noodzakelijk.

Uit akoestisch onderzoek blijkt, dat de geluidbelasting van het wegverkeer van de Harderwijkerweg op de gevel van acht beoogde wooneenheden de streefwaarde overschrijdt. In verband met de overschrijdingen van de streefwaarde kunnen burgemeester en wethouders zogenaamde hogere grenswaarden vaststellen. Het college is voornemens om deze hogere waarden vast te stellen.

Inzage stukken
Vanaf donderdag 16 september tot en met woensdag 27 oktober 2021 kan een ieder de stukken van het ontwerpbeschikking inzien bij de Servicebalie in het Gemeentehuis te De Steeg.

Zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijk kan dat door toezending van een zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
U wordt verzocht in uw zienswijze duidelijk het zaaknummer 803129 te vermelden.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Onderstaand zijn de contactgegevens weergegeven.

Maatregelen Corona
Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is. De behandelend ambtenaar is niet altijd aanwezig in het gemeentehuis om eventueel vragen te beantwoorden. Heeft u vragen of wilt u een mondelinge zienswijze indienen dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Geerts via [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

Beroep
In het algemeen kunnen uitsluitend belanghebbenden die nu schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen tegen de ontwerpbeschikking, te zijner tijd beroep instellen tegen de definitieve beschikking. Volgens de Algemene wet bestuursrecht is een belanghebbende diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

3 M.e.r. beoordelingsbesluit Laag-Soeren, locatie Harderwijkerweg 35 (locatie De Harmonie)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken ingevolge het bepaalde in artikel 7.17,
vijfde lid van de Wet milieubeheer (Wm) het volgende bekend: Ter voorbereiding van de behandeling van een aanvraag om bestemmingsplanherziening voor de herontwikkeling van de Harmonie te Laag-Soeren is een aanmeldingsnotitie bij de gemeente ingediend. De aanmeldingsnotitie is getoetst aan de criteria van artikel 7.17, derde lid van de Wet milieubeheer. Burgemeester en wethouders hebben op 20 juli 2021 besloten dat voor het betreffende initiatief en de locatie geen milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld, omdat geoordeeld is dat de voorgenomen activiteit niet leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen.

Inzage stukken
Het besluit en de aanmeldingsnotitie liggen vanaf donderdag 16 september tot en met woensdag 27 oktober 2021 voor een ieder ter inzage bij de Servicebalie in het Gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen over het besluit, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Geerts via [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

Geen bezwaar en beroep
Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt dit besluit beschouwd als een voorbereidingsbeslissing waartegen geen direct bezwaar of beroep openstaat, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. In eerdere uitspraken heeft de Raad van State geoordeeld dat bijvoorbeeld omwonenden en belangenorganisaties niet als direct belanghebbende worden gezien. Zij kunnen hun reactie omtrent dit beoordelingsbesluit kenbaar maken in het kader van de bestemmingsplanprocedure.

De Steeg, 15 september 2021

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen