Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Groenestraat 4, 6991 GE Rheden: bouwen van een erker aan de zijgevel van de woning (23-3-2022/824951).
– Diepesteeg 42, 6994 CD De Steeg: aanbrengen van spouwmuur- en zolderisolatie bij een rijksmonument (27-3-2022/825312).
– Simon Carmiggelthof 6, 6994 AD De Steeg: verbouwen kantoorpand naar 2 woningen (23-3-2022/824997).
– Patrijslaan 34, 6951 JW Dieren: plaatsen van een dakopbouw op de woning (23-3-2022/825452)

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbeschikking opgesteld.

– Arnhemseweg 7, 6991 DK Rheden: het veranderen van een tankstation (zaaknr. 769660/ODRA 1952144698).

Ter inzage
Het bovengenoemde ontwerpbesluit in het kader van de uitgebreide procedure met de hierop betrekking hebbende documenten ligt ter inzage van donderdag 7 april 2022 tot donderdag 19 mei 2022 in het gemeentehuis te Velp. Wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Zienswijze
Een eventuele zienswijze op het ontwerpbesluit dient u binnen de genoemde periode te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg, onder vermelding van het desbetreffende zaaknummer. U kunt ook uw zienswijze mondeling kenbaar maken binnen de genoemde periode. Voor informatie en een afspraak voor het kenbaar maken van uw mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is [email protected] Beroep tegen het uiteindelijke besluit kan alleen worden ingediend, als er een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbend is bij het uiteindelijke besluit.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 12

– Willemstraat 42 en 44, 6882 KD Velp: transformeren van een pand naar 9 appartementen en plaatsen tuinafscheidingen en bergingen (zaaknr. 816589).

Week 13

– Zutphensestraatweg 38a, 6953 CM Dieren: plaatsen van rolluiken aan de achterzijde van de woning (zaaknr. 820597).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 184,00 voor natuurlijke personen en € 365,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-820397 St. Dorpshuis Rheden.
Activiteit: Ontmoetingsmarkt.
Datum: 14 mei 2022 van 10.00 uur – 14.00 uur.
Plaats: Rheden, Meester B. van Leeuwenplein 3.

Ontheffing: RHD-824449 De Jong Zuurmond.
Activiteit: Nachtwerkzaamheden knooppunt Velperbroek A12.
Datum: 13 t/m 16 mei 2022 tussen 22.00 uur – 05.00 uur.
Reserveweekend: 20 t/m 23 mei tussen 22.00 uur – 05.00 uur.
Plaats: Velp.

Vergunning: RHD-824685.
Activiteit: Koningsspelen basisschoolleerlingen.
Datum: 26 april van 08.30 uur – 13.30 uur.
Plaats: Velp, Daalhuizerpark.

Vergunning: RHD-822267 Stichting Velp voor Oranje.
Activiteit: Koningsdag (diverse activiteiten).
Datum: 27 april 2022 van 10.00 uur – 23.00 uur.
Plaats: Velp, diverse locaties.
Website: www.velpvoororanje.nl

Vergunning: RHD-822238 BIZ centrum Velp.
Activiteit: Braderie.
Datum: 27 april 2022 van 10.00 uur – 17.00 uur.
Plaats: Velp, centrum.
Website: www.veelzijdigvelp.nl

Vergunning: RHD-822563 Rheden voor Oranje.
Activiteit: Vieren Koningsdag.
Datum: 27 april van 10.00 uur -17.00 uur.
Plaats: Rheden, Meester B. van Leeuwenplein.
Website: www.rhedenvoororanje.nl

Vergunning: RHD-824872 Oranjevereniging Ellecom.
Activiteit: Koningsdag (kinderspelen en volleybaltoernooi).
Datum: 27 april 2022 van 08.00 uur – 22.30 uur.
Plaats: Ellecom, Dorpsplein.

Vergunning: RHD-824343 DELTA Fiber Netwerk.
Activiteit: Plaatsen van 10 spandoeken t.b.v. de Glasvezelcampagne.
Datum: 25 maart 2022 tot en met 18 mei 2022.
Plaats: Velp.

Vergunning: RHD-824871 Incluzio.
Activiteit: Eenmalige standplaats vanuit het Vrijwilligerspunt.
Datum: 4 april 2022 en 14 april 2022.
Plaats: Rheden, eenmalig op de weekmarkt, Dorpsplein van 08.30 uur -13.00 uur.
Velp, eenmalig op de weekmarkt, Den Heuvel, van 08.30 uur-13.00 uur.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected]

Kennisgeving voornemen vervaardigen bestemmingsplan Smidsweg 28 te Rheden

Burgemeester en wethouders van Rheden maken op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat het voornemen bestaat om een bestemmingsplan op te stellen voor de Smidsweg 28 te Rheden.

Indicatie inhoud
Het voornemen is om het bestemmingsplan te herzien zodat naast de bestaande woning één extra woning kan worden gerealiseerd aan de Smidsweg 28 te Rheden. Dit met bijbehorende voorzieningen zoals ontsluiting, parkeervoorzieningen, tuinen en groen.

Nog geen stukken ter inzage
Over het voornemen om een bestemmingsplan op te stellen worden geen stukken ter inzage gelegd en wordt geen gelegenheid geboden om zienswijzen naar voren te brengen.

Start procedure
Het te vervaardigen ontwerpbestemmingsplan wordt te zijner tijd gepubliceerd. Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen dan desgewenst zienswijzen worden ingediend.

De Steeg, 6 april 2022

Kennisgeving voornemen vervaardigen bestemmingsplan Harderwijkerweg 4 te Laag-Soeren op

Burgemeester en wethouders van Rheden maken op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat het voornemen bestaat om een bestemmingsplan op te stellen voor de Harderwijkerweg 4 te Laag-Soeren.

Indicatie inhoud
Het voornemen is om het bestemmingsplan te herzien zodat naast de bestaande woning aan de Harderwijkerweg 4 te Laag-Soeren, tevens in de bedrijfsgebouwen twee extra woningen gerealiseerd kunnen worden. Dit met bijbehorende voorzieningen zoals ontsluiting, parkeervoorzieningen, tuinen en groen. het mogelijk is

Nog geen stukken ter inzage
Over het voornemen om een bestemmingsplan op te stellen worden geen stukken ter inzage gelegd en wordt geen gelegenheid geboden om zienswijzen naar voren te brengen.

Start procedure
Het te vervaardigen ontwerpbestemmingsplan wordt te zijner tijd gepubliceerd. Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen dan desgewenst zienswijzen worden ingediend.

De Steeg, 6 april 2022

Kennisgeving voornemen vervaardigen bestemmingsplan Regina van Geunshof tegenover 1 te Ellecom

Burgemeester en wethouders van Rheden maken op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat het voornemen bestaat om een bestemmingsplan op te stellen voor de Regina van Geunshof tegenover 1 te Ellecom.

Indicatie inhoud
Het voornemen is om het bestemmingsplan te herzien zodat op het perceel tegenover nummer 1 aan de Regina van Geunshof een villawoning kan worden gerealiseerd. Dit met bijbehorende voorzieningen zoals ontsluiting, parkeervoorzieningen, tuinen en groen.

Nog geen stukken ter inzage
Over het voornemen om een bestemmingsplan op te stellen worden geen stukken ter inzage gelegd en wordt geen gelegenheid geboden om zienswijzen naar voren te brengen.

Start procedure
Het te vervaardigen ontwerpbestemmingsplan wordt te zijner tijd gepubliceerd. Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen dan desgewenst zienswijzen worden ingediend.

De Steeg, 6 april 2022

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen