Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Kastanjelaan 10b, 6883 HZ Velp: kappen van een treurbeuk (noodkap) / (30-6-2022/836143).
– De Vlashegge 7, 6951 NJ Dieren: plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (29-6-2022/836034).
– Kappersweg 5, 6956 CC Spankeren: veranderen van een agrarisch bedrijf (aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het houden van vleesrunderen) / (31-5-2022/ 832470).
– Viëtorstraat 1, 6953 BR Dieren: plaatsen van zonnepanelen (27-6-2022/835710).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Schonenbergsingel 8a, 6881 NP Velp: bouwen van een woning (zaaknr. 829501).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbeschikking opgesteld.

– Schonenbergsingel 8a, 6881 NP Velp: bouwen van een woning (zaaknr. 829501)

Ter inzage en zienswijzen
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 juli 2022 twee weken ter inzage in het gemeentehuis te Velp. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 27

– Kastanjelaan 10b, 6883 HZ Velp: kappen van een treurbeuk (noodkap), met oplegging van een herplantplicht (zaaknr. 836143).
– Torckstraat 14, 6881 MJ Velp: vergroten van een woning (zaaknr. 829560).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 184,00 voor natuurlijke personen en € 365,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Verleende omgevingsvergunning (milieu)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij een besluit hebben genomen inzake een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is.

– Kappersweg 5, 6956 CC Spankeren: veranderen van een agrarisch bedrijf (omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het houden van vleesrunderen) / (zaaknr. 832470/kenmerk. ODRA22AB1041; verzenddatum besluit 29 juni 2022).

Bezwaar
Belanghebbenden, die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener; dagtekening (datum); omschrijving van het besluit waartegen het besluit gericht is en de gronden (motivering) van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Voor het opschorten van een besluit, moet u naast een bezwaarschrift ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen naar: de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Deze rechter kan, in spoedeisende gevallen, een dergelijke voorziening treffen. Voor meer informatie over de voorlopige voorziening zie: www.rechtspraak.nl.
Voor meer informatie over bovengenoemde beschikking kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is [email protected]

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-835140 SC Rheden.
Activiteit: Slaapmutsen- en familietoernooi.
Datum: 15-17 juli 2022.
Plaats: Rheden.
Website: www.scrheden.nl

Vergunning: RHD-835878 Stichting Rhevak.
Activiteit: Kindervakantiekamp en hutten bouwen.
Datum: 22-26 augustus 2022.
Plaats: Rheden.
Website: www.rhevak.nl

Vergunning: RHD-827464 Dreambouquet4ever.
Activiteit: Zomermarkt.
Datum: 27 augustus 2022 van 09.00 tot 17.00 uur.
Plaats: Dieren, Julius Röntgenlaan.

Vergunning: RHD-822565 WV RETO.
Activiteit: Melding doorkomst wielertoertocht.
Datum: 18 september 2022 tussen 08.30 uur en 13.00 uur.
Plaats: Velp, Rheden, Posbank, De Steeg en Laag-Soeren.
Website: www.reto-arnhem.nl

Vergunning: RHD-532530 Stichting Carolinafestival.
Activiteit: Carolinafestival.
Datum: 2-3 september 2022.
Plaats: Carolinapark in Dieren.
Website: www.carolinafestival.nl

Vergunning: RHD-836677 Stichting Manege De Spreng.
Activiteit: WK Agility.
Datum: 29 augustus 2022 tot en met 5 september 2022.
Plaats: Laag-Soeren.
Website: www.buitensportcentrumdespreng.nl

Vergunning: RHD-836422 Oranjevereniging Ellecom.
Activiteit: Oktoberfeest.
Datum: 30 september 2022 en 1 oktober 2022.
Plaats: Bij de muziektent op het Dorpsplein.
Website: www.oranjeverenigingellecom.nl

Vergunning: RHD-836698 Roncallischool.
Activiteit: Afsluiten schooljaar met wegafzetting.
Datum: 20 juli 2022 van 07.30 uur tot 12.30 uur.
Plaats: Velp.
Website: www.roncallischool.nl

Vergunning: RHD-833958 Matser Café Velp-Zuid.
Activiteit: Livemuziek op terras tijdens Velleper Donderdagen.
Datum: 28 juli 2022 en 4 augustus 2022.
Plaats: Velp, Alexanderstraat 12.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected]

Besluit opleggen maatwerkvoorschriften (aspect milieu)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij een besluit hebben genomen tot het opleggen van maatwerkvoorschriften, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Het betreft maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

– Kappersweg 5 te Spankeren: maatwerkvoorschriften nulsituatie- en eindsituatie bodemonderzoek (zaaknr. 836817/ODRA kenmerk ODRA22AB1145; verzenddatum besluit: 29 juni 2022).

Bezwaar
Belanghebbenden, die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener; dagtekening (datum); omschrijving van het besluit waartegen het besluit gericht is en de gronden (motivering) van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Voor het opschorten van een besluit, moet u naast een bezwaarschrift ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen naar: de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Deze rechter kan, in spoedeisende gevallen, een dergelijke voorziening treffen. Voor meer informatie over de voorlopige voorziening zie: www.rechtspraak.nl.
Voor meer informatie over bovengenoemde beschikking kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Inspraak ontwerp-Afvalstoffenverordening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt bekend op 21 juni 2022 besloten te hebben de ontwerp-Afvalstoffenverordening vast te stellen en dat deze ontwerp-Afvalstoffenverordening vrijgegeven wordt voor inspraak.

Inspraak
U kunt de ontwerp-Afvalstoffenverordening raadplegen via www.overheid.nl. Dit kan vanaf 14 juli 2022 tot en met 25 augustus 2022 (zes weken). Lukt het u niet om dit document digitaal in te zien, neemt u dan contact op met de gemeente via telefoonnummer (026) 49 76 911of via e-mail [email protected]. Samen bespreken wij dan hoe wij u het beste kunnen helpen.

Op het gemeentehuis President Kennedylaan 106, 6883 AX te Velp ligt ook een geprint exemplaar.
De openingstijden zijn:

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
9.00 – 17.00 9.00 – 17.00 9.00 – 17.00 9.00 – 17.00 9.00 – 12.30

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn schriftelijk hun zienswijzen geven op de ontwerp-Afvalstoffenverordening en deze sturen aan het college van burgemeester en wethouders (t.a.v. afdeling Ruimte, team Beleid, Postbus 9110) of via [email protected] Ook kan mondeling een zienswijze gegeven worden, via telefoonnummer (026) 49 76 911.

De ingebrachte zienswijzen zullen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming. Zienswijzen die na deze datum worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Vervolg
Na de ter inzage periode zal de definitieve Afvalstoffenverordening aan de gemeenteraad voor gelegd worden. Zij nemen in november 2022 een definitief besluit.

Sluiting Servicecentrum Dieren

Servicecentrum Dieren is gesloten in de periode vanaf 18 juli 2022 t/m 12 augustus 2022. Servicecentrum Velp is in deze periode dagelijks geopend van maandag t/m vrijdag. Openingstijden staan vermeld op: www.rheden.nl.

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbriefAdverteren op rheden.nieuws.nl bel dan: Dolf Verschuren voor de prijzen en mogelijkheden 06 – 4025 3846.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen