Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Da Costalaan en Rozendaalselaan te Velp, Zwarteweg te Rheden, Dalweg te De Steeg, Buitensingel te Dieren en Badhuislaan te Laag-Soeren: kappen van 6 bomen in de gemeente Rheden (6-7-2022/836816).
– Overbeeklaan 3, 6881 HE Velp: realiseren van een bijgebouw (3-7-2022/836351).
– Zuider Parallelweg 13a, 6882 AC Velp: constructief wijzigen van de kelder van de woning (11-7-2022/837187).
– Massenweg 106a, 6991 CT Rheden: plaatsen van een erfafscheiding (30-6-2022/836210).
– IJsselsingel nabij nr. 3 te Rheden: realiseren van een oversteek over De Laak door het plaatsen van een duiker en speelkeien (5-7-2022/836694).
– Havikerwaard 8a, 6994 JD De Steeg: revisievergunning milieu voor zand- en grindinstallatie (12-7-2022/837303).
– Parkweg 27, 6994 CM De Steeg: aanleggen van 3 laadpalen (7-7-2022/836894).
– Zuidlaan te Ellecom: vervangen van een waterwinput pompstation Ellecom (5-7-2022/836705).
– Admiraal Helfrichlaan 89, 6952 GD Dieren: realiseren van 3 nieuwe padelbanen op huidige gravelbanen (4-7-2022/836442).
– Larixhof 2, 6951 MR Dieren: plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (legalisatie) / (11-7-2022/837208).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Karel van Gelderstraat 16, 6882 CH Velp: realiseren van een dakopbouw op de 1e verdieping aan de achterzijde van de woning (zaaknr. 827559).
– De Marke 7, 6951 KM Dieren: bouwen van een loods (zaaknr. 831805).
– Hogestraat 38, 6953 AW Dieren: uitbreiden van een bestaande schuur en plaatsen van zonnepanelen en airco unit (zaaknr. 832978).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze besluiten geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 27

– Pastoor Koenestraat 15, 6881 SW Velp: uitbreiden van de woning aan de achtergevel in twee lagen plus kap (zaaknr. 829850).
– Oranjeweg 107a, 6991 WK Rheden: veranderen en vergroten van een woning en het legaliseren van een overkapping (zaaknr. 829515).
– Molenweg 3, 6953 CS Dieren: plaatsen van een kap op de garage met zonnepanelen (zaaknr. 833337).

Week 28

– Alexanderstraat 46, 6882 BH Velp: vernieuwen van gevelkozijnen (zaaknr. 835401).
– Annastraat 5, 6882 BA Velp: plaatsen van een dakkapel (zaaknr. 834642).
– Rozendaalselaan 8, 6881 LC Velp: plaatsen van een verlicht reclamebord (zaaknr. 832315).
– Akkerstraat 9, 6951 BX Dieren: aanleggen van een inrit (zaaknr. 834769).
– Hogestraat 38, 6953 AW Dieren: uitbreiden van een bestaande schuur en plaatsen van zonnepanelen en airco unit (zaaknr. 832978).
– Zutphensestraatweg 51, 6953 CJ Dieren: vervangen van een bestaande dakkapel (zaaknr. 831472).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 184,00 voor natuurlijke personen en € 365,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Verleende omgevingsvergunning (milieu-activiteit)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is.

– Arnhemseweg 7, 6991 DK Rheden: het veranderen van een tankstation (zaaknr. 769660/kenmerk ODRA 1952144698).

Inzien
Het bovengenoemde besluit in het kader van de uitgebreide procedure met de hierop betrekking hebbende documenten ligt ter inzage van donderdag 21 juli 2022 tot donderdag 1 september 2022 in het gemeentehuis te Velp. Wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911 voor het maken van een afspraak. Voor meer informatie over de beschikking kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Indienen beroepschrift
Belanghebbenden, die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene wet bestuursrecht, binnen bovengenoemde periode, tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank. Het beroepschrift kunt u zenden aan; Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het onderwerp naar voren heeft gebracht. Ook kan, indien er sprake is van spoedeisend belang, een verzoek om voorlopige voorziening, met betrekking tot een besluit waartegen beroep is ingesteld, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U moet dan wel een afschrift van het ingediende beroepschrift bijvoegen.

Meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende meldingen in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Zuider Parallelweg 46 te Dieren: het veranderen van een autobedrijf (zaaknr. 834570/kenmerk ODRA22MA1984).
– Edyweg 64 te Spankeren: melding activiteiten opslag strooizout (zaaknr. 832550/kenmerk ODRA22MA1992).

Inlichtingen
De publicatie van deze meldingen heeft uitsluitend een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-836734 Stichting Bouwburg.
Activiteit: Kindervakantiekamp.
Datum: 29 augustus 2022 tot en met 2 september 2022.
Plaats: Velp, Broekstraat, terrein nabij het ziekenhuis Rijnstate Velp.
Website: www.bouwburg.nl en Social Media zoals Facebook en Instagram.

Vergunning: RHD-832398 Yuverta MBO Velp.
Activiteit: Introductieweek studenten.
Datum: 6-8 september 2022.
Plaats: Velp, Larensteinselaan 26b.
Website: www.yuverta.nl

Vergunning: RHD-836925.
Activiteit: Buurtfeest.
Datum: 3 september 2022.
Plaats: Rheden, Smidsweg (met wegafzetting).

Vergunning: RHD-837051.
Activiteit: Buurtfeest.
Datum: 3 september 2022.
Plaats: Ellecom, Pieperslaan (met wegafzetting).

Vergunning: RHD-873072 Vereniging van Eigenaars Den Heuvel.
Activiteit: viering en opening 50-jarig jubileum Den Heuvel.
Datum: 6 oktober 2022 van 15.00 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Velp, pleintje Den Heuvel en winkelpromenade Velp.

Vergunning: RHD-837075.
Activiteit: Buurtfeest.
Datum: 24 september 2022.
Plaats: Velp, Zaalboslaan (met wegafzetting).

Vergunning: RHD-837277 HSV The Animals.
Activiteit: 60-jarig jubileum.
Datum: 10-11 september 2022.
Plaats: Dieren, Admiraal Helfrichlaan 93.
Website: www.theanimals.nl

Vergunning: RHD-837326 AV Gelre.
Activiteit: Best Living Jutbergtrail.
Datum: 1 oktober 2022.
Plaats: Dieren e.o., Kolonieweg 2a.
Website: www.avgelre.nl

Vergunning: RHD-837377.
Activiteit: Buurtfeest.
Datum: 14 augustus 2022.
Plaats: Velp, Janstraat (met wegafzetting).

Vergunning: RHD-833967 Natuurmonumenten.
Activiteit: Vobulakamp.
Datum: 20 juli t/m 7 augustus 2022.
Plaats: Rheden, Heuvenseweg (terrein beheerderskantoor).

Vergunning: RHD-833969 Natuurmonumenten.
Activiteit: Stookontheffing.
Datum: 20 juli t/m 7 augustus 2022.
Plaats: Rheden, Heuvenseweg (terrein beheerderskantoor).

Vergunning: RHD-837291 Stichting IJsselvallei Boert en Eet Bewust.
Activiteit: fietstocht van boerderij naar boerderij, Boer Bike Bite met lokale producten.
Datum: 11 september 2022.
Plaats: Spankeren, Ellecom, De Steeg.
Website: www.ijsselvalleiboerteneetbewust.nl

Vergunning: RHD-837539.
Activiteit: Buurtfeest.
Datum: 23 juli 2022.
Plaats: Velp, Bogershof.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected]

Niet vaststellen bestemmingsplan Dieren-Zuid, locaties Zutphensestraatweg 20 en 40 gemeente Rheden

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat de gemeenteraad op 26 april 2022 heeft besloten om het bestemmingsplan ‘Dieren-Zuid, locaties Zutphensestraatweg 20 en 40’ niet vast te stellen.

Het bestemmingsplan zag erop toe om het huidige kerkgebouw aan Zutphensestraatweg 20 te slopen en vervolgens op dit perceel een zorgcomplex voor instellingswonen te realiseren, bestaande uit 18 onzelfstandige wooneenheden en 2 gezamenlijke ruimtes.
Op de locatie Zutphensestraatweg 40 was tevens een zorgcomplex beoogd, waarbij werd uitgegaan van behoud van de historische villa met daarbij een nieuwe lagere aanbouw aan de achterzijde. In totaal bevatte deze locatie 24 onzelfstandige wooneenheden.

Plangebied
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de locaties Zutphensestraatweg 20 en 40 te Dieren.

Ter inzage
Het raadsbesluit tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan ‘Dieren-Zuid, locaties Zutphensestraatweg 20 en 40’ ligt vanaf donderdag 21 juli 2022 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.

Het bestemmingsplan kunt u in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen.
U kunt het raadsbesluit inzien bij de Servicebalie in het gemeentehuis in De Steeg.

Beroep
Met ingang van 22 juli 2022 tot en met 1 september 2022 kan beroep worden ingesteld door:
– een belanghebbende die zich niet kan verenigen met het niet vaststellen van het bestemmingsplan.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet op.

Velp, 20 juli 2022

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregelen bekend:

Gehandicaptenparkeerplaatsen
De aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats op de volgende locaties.
I Rheden, Arnhemseweg op het parkeerterrein nabij huisnummer 8-b.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2022-GPP-169 en het zaaknummer is 835135.
II Velp, Onder de Beumkes, tegenover huisnummer 38. Het kenmerk van dit besluit is
RHD2022-GPP-170 en het zaaknummer is 836189.

U kunt de besluiten in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website https://www.officielebekendmakingen.nl.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site worden gepubliceerd.

De besluiten zijn ook zes weken te raadplegen bij het gemeentelijk Servicecentrum in Velp, Overtuin 6, 6881 TT Velp en het gemeentelijk Servicecentrum in Dieren, Ericaplein 5a,
6951 CP Dieren.

De Steeg, 18 juli 2022

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter.
Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt.
Het adres is:
Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 50,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 184,00 voor anderen en € 365,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Concept aanwijzingsbesluit Lijst bijzondere bomen

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het concept aanwijzingsbesluit Lijst bijzondere bomen en de daarbij behorende stukken voor eenieder ter inzage is gelegd.

Inhoud
De Lijst bijzondere bomen wordt iedere vier tot vijf jaar geactualiseerd. Na een oproep onder inwoners en belangenverenigingen zijn voor bijna 200 locaties bomen aangedragen voor plaatsing op de Lijst. Een groot aantal verzoeken is gehonoreerd.

Plaatsing op de Lijst vindt plaats door een aanwijzingsbesluit van het college. Allereerst ontvangen de betreffende boomeigenaren en gebruikers een concept aanwijzingsbesluit en hebben zij zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Naar verwachting neemt het college in oktober 2022 een definitief besluit en worden de definitieve aanwijzingsbesluiten verzonden.

Met deze actualisatie voegen wij bijna 200 bomen toe waarna de totale Lijst gaat bestaan uit ongeveer 8400 bomen (1400 particulier en 7000 gemeente).

Inzage stukken
U kunt het concept aanwijzingsbesluit actualisatie Lijst bijzondere bomen inzien via www.rheden.nl/Inwoners/Wonen_leefomgeving/Bomen.
Dit kan vanaf 20 juli 2022 tot en met 31 augustus 2022 (zes weken). Lukt het u niet om dit document digitaal in te zien, neemt u dan contact op met de heer Janssen via telefoonnummer (026) 49 76 911 of via e-mail [email protected] Samen bespreken wij dan hoe wij u het beste kunnen helpen.
In het gemeentehuis aan de President Kennedylaan 106, 6883 AX te Velp ligt ook een geprint exemplaar. De openingstijden zijn: maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur.

Zienswijzen
Inwoners en andere belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn schriftelijk hun zienswijzen geven op het concept aanwijzingsbesluit actualisatie Lijst bijzondere bomen en deze sturen aan het college van burgemeester en wethouders (t.a.v. afdeling Leefomgeving team Woon- en leefomgeving, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg of via i.janssen[email protected] Ook kan mondeling een zienswijze gegeven worden, via telefoonnummer (026) 49 76 911.
De ingebrachte zienswijzen zullen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming. Zienswijzen die na deze datum worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Vervolg
Na de ter inzage periode zal aan het college een definitief aanwijzingsbesluit actualisatie Lijst bijzondere bomen voorgelegd worden. Zij nemen in oktober 2022 een definitief besluit.

Sluiting Servicecentrum Dieren

Servicecentrum Dieren is gesloten in de periode vanaf 18 juli 2022 t/m 12 augustus 2022. Servicecentrum Velp is in deze periode dagelijks geopend van maandag t/m vrijdag. Openingstijden staan vermeld op: www.rheden.nl.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen