Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: gemeente Rheden

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– President Kennedylaan hoek Rijnstraat, Velp: vervangen houten grondkering rondom een vijver (21-11-2023/Z2023-00006780).
– Talingsingel, Velp (VEL01 C 1558): vervangen van een voetgangersbrug (22-11-2023/Z2023-00006787).
– Zutphensestraatweg 28, Velp: kappen van 5 bomen in de achtertuin (27-11-2023/Z2023-00006798).
– Dorpsstraat 51, Rheden: restauratie toegangspoort bij een kerkgebouw (22-11-2023/Z2023-00006783).
– Arnhemsestraatweg naast nr. 10, Dieren: bouwen van een B&B bij Hof te Dieren (22-11-2023/Z2023-00006784).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 48

– Kerkstraat 45, Velp: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. Z2023-00006726).
– Mozartlaan 1, Velp: kappen van een beuk (zaaknr. Z2023-00006779).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 184,00 voor natuurlijke personen en € 365,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Besluit wijzigen maatwerkvoorschriften (aspect milieu)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij een besluit hebben genomen tot het wijzigen van maatwerkvoorschriften, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Het betreft maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

– Gildestraat 3 te Velp: aanpassen maatwerkvoorschrift monstername m.b.t. het lozen van afvalwater (zaaknr. Z2023-00006809/kenmerk ODRA23AB2007; verzenddatum besluit: 22-11-2023).

Bezwaar
Belanghebbenden, die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener; dagtekening (datum); omschrijving van het besluit waartegen het besluit gericht is en de gronden (motivering) van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Voor het opschorten van een besluit, moet u naast een bezwaarschrift ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen naar: de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Deze rechter kan, in spoedeisende gevallen, een dergelijke voorziening treffen. Voor meer informatie over de voorlopige voorziening zie: www.rechtspraak.nl.
Voor meer informatie over bovengenoemde beschikking kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 uur-12.00 uur en 13.00 uur-17.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected].

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-884251 SC Rheden.
Activiteit: Duitse Avond met DJ Fiesta (besloten, alleen voor leden).
Datum: zaterdag 9 december van 17.00 uur tot 00.30 uur.
Plaats: Rheden, IJsselsingel 91.
Website: www.scrheden.nl.

Vergunning: RHD-884288 Dierense Speeltuin Vereniging.
Activiteit: Kerstmarkt.
Datum: 16 december 2023 van 12.00 uur tot 18.00 uur.
Plaats: Dieren, Rode Kruislaan 1.
Website: www.dierensespeeltuin.nl

Vergunning: RHD-884347 Stichting behoud Dorpskerk Ellecom.
Activiteit: Adventsmarkt.
Datum: 9 december 2023 van 14.30 uur tot 17.00 uur.
Plaats: Ellecom, De Friedhof 6.
Website: www.dorpskerkellecom.nl

Vergunning: RHD-884417 Koningin Emmaschool.
Activiteit: Lampionoptocht.
Datum: 21 december 2023 van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Plaats: Dieren, Carolinapark.
Website: www.emmaschooldieren.nl

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Openbare Orde en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected].

Ontwerpbestemmingsplan Rheden 2016, locatie Brinkweg 1

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Rheden 2016, locatie Brinkweg 1’ en de daarbij behorende stukken voor een ieder ter inzage wordt gelegd.

Ligging plangebied
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het voormalig kinderboerderijterrein aan de Brinkweg 1 en het woonwagenkamp aan de IJsselsingel 99-103 te Rheden. De betreffende percelen zijn kadastraal bekend als Rheden, sectie D, nummer 6542 en een gedeelte van nummer 8036.

Inhoud
Het bestemmingsplan beoogt de realisatie van een sociale werkplaats en de uitbreiding van het woonwagenkamp met maximaal 4 wooneenheden. De werkplaats wordt landschappelijk ingepast.

Inzage stukken
Vanaf donderdag 7 december 2023 tot en met woensdag 17 januari 2024 kan een ieder de stukken van het ontwerpbestemmingsplan inzien op de tijdelijke locatie aan de President Kennedylaan 104-108 te Velp. U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘plannen zoeken’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Adres of Plannaam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPRH02-ON01.

Zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
U wordt verzocht in uw zienswijze duidelijk het zaaknummer 810633 te vermelden.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Onderstaand zijn de contactgegevens weergegeven.

Contactgegevens
De behandelend ambtenaar is niet altijd aanwezig in het gemeentehuis om eventueel vragen te beantwoorden. Heeft u vragen omtrent dit bestemmingsplan of wilt u een mondelinge zienswijze indienen dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Geerts via [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

Ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Harderwijkerweg 5 en 7 en Priesnitzlaan 2 en 2A Laag-Soeren

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk Gebied, locatie Harderwijkerweg 5 en 7 en Priesnitzlaan 2 en 2A Laag-Soeren’ en de daarbij behorende stukken voor een ieder ter inzage wordt gelegd.

Ligging plangebied
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bedrijfslocaties aan de Harderwijkerweg 5 en 7 en Priesnitzlaan 2A en de bedrijfswoningen aan de Priesnitzlaan 2 en 2A te Laag-Soeren. De betreffende percelen zijn kadastraal bekend als Dieren, sectie P, nummers 4012, 3460, 5115-5119, 4013, 76 en 78.

Inhoud
Het bestemmingsplan beoogt samenvoeging en vormverandering van de bedrijfsbestemmingsvlakken. Daarnaast worden de woningen aan de Priesnitzlaan bestemd als reguliere woningen. Het geheel wordt landschappelijk ingepast.

Inzage stukken
Vanaf donderdag 7 december 2023 tot en met woensdag 17 januari 2024 kan een ieder de stukken van het ontwerpbestemmingsplan inzien op de tijdelijke locatie aan de President Kennedylaan 104-108 te Velp. U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘plannen zoeken’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Adres of Plannaam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPLG55-ON01.

Zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
U wordt verzocht in uw zienswijze duidelijk het zaaknummer 797520 te vermelden.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Onderstaand zijn de contactgegevens weergegeven.

Contactgegevens
De behandelend ambtenaar is niet altijd aanwezig in het gemeentehuis om eventueel vragen te beantwoorden. Heeft u vragen omtrent dit bestemmingsplan of wilt u een mondelinge zienswijze indienen dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Geerts via [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

Ontwerpbestemmingsplan Veegplan snippergroen 2023

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan snippergroen 2023’ en de daarbij behorende stukken voor een ieder ter inzage is gelegd.

Inhoud
In dit ‘Veegplan snippergroen 2023’ wordt de uitgifte van de verkochte percelen juridisch planologisch geregeld. Het plangebied bestaat uit 36 percelen die verspreid liggen over het hele grondgebied van de gemeente. De afgelopen jaren zijn op verschillende plekken door de gemeente percelen verkocht aan particulieren om te gebruiken waar ze de gronden voor hebben aangekocht. Daarbij is aangegeven door de gemeente dat deze bij gelegenheid de bestemming zal aanpassen.

Inzage stukken
Vanaf donderdag 7 december tot en met woensdag 17 januari 2024 kan een ieder de stukken van het ontwerpbestemmingsplan inzien bij de servicebalie in het tijdelijke gemeentehuis te Velp.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘plannen zoeken’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPHERZ2023-ON01.

Zienswijzen
Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
U wordt verzocht in uw zienswijze duidelijk het zaaknummer 878897 te vermelden.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Onderstaand zijn de contactgegevens weergegeven.

Contactgegevens
De behandelend ambtenaar is niet altijd aanwezig in het gemeentehuis om eventueel vragen te beantwoorden. Heeft u vragen omtrent dit bestemmingsplan of wilt u een mondelinge zienswijze indienen dan kunt u contact opnemen met de heer M. Peters via [email protected] of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

Verkeersbesluit spooroverweg Lentsesteeg

Tussen de Brinkweg en de Lentsesteeg in Rheden ligt een onbeveiligde spooroverweg. Hiervan maakt langzaam verkeer gebruik. Om weggebruikers te beschermen en de veiligheid voor het wegverkeer en treinverkeer te garanderen, sluiten wij deze spooroverweg voor een bepaalde tijd.

De tijdelijke afsluiting is nodig, omdat op deze onbeveiligde overweg in toenemende mate (bijna) ongevallen gebeuren. De gevaarzetting en maatschappelijke impact hiervan is erg groot. Ook bouwt ProRail deze overweg om naar een beveiligde spooroverweg voor langzaam verkeer. Dit met benodigde financiering vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voorwaarde van deze financiering is dat deze onbeveiligde overweg uiterlijk per 31 december 2023 sluit voor alle verkeer.

Voorafgaand aan dit besluit is een ontwerpverkeersbesluit genomen volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure op basis van afdeling 3.4 van de Awb. Hierop zijn zienswijzen binnengekomen. In de bijlage van het verkeersbesluit staat een Reactienota, waarin op deze zienswijzen wordt gereageerd. De uitkomst van deze procedure is dat de tijdelijke afsluiting van de spooroverweg veel korter duurt dan eerst voorzien was, maar nog wel nodig is en bekrachtigd wordt in dit definitieve verkeersbesluit.

Dit verkeersbesluit is van kracht tot het moment dat de door ProRail aan te leggen beveiligde overweg, als onderdeel van de openbare weg, in gebruik is genomen. De huidige planning hiervan is 1 september 2025. Als door onvoorziene of externe factoren deze aanleg geen (tijdige) navolging krijgt, wordt de spooroverweg weer -en met zoveel mogelijk veiligheidsmaatregelen- opengesteld op uiterlijk 31 december 2025.

Het kenmerk van dit verkeersbesluit is RHD2023-VKB-234. Het zaaknummer is 881793.

Wij publiceerden dit besluit op 4 december 2023 op website www.officielebekendmakingen.nl. U kunt het verkeersbesluit raadplegen op bovengenoemd kenmerk.

Als het u niet lukt om het verkeersbesluit digitaal te raadplegen, dan kunt u het verkeersbesluit inzien bij de servicebalie van het gemeentehuis in Velp, President Kennedylaan 106 in Velp. De openingstijden staan vermeld op www.rheden.nl.

Beroep
Bent u een belanghebbende én heeft u tijdig een ontvankelijke zienswijze ingediend op het ontwerpverkeersbesluit afgelopen voorjaar? Alleen dan heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de rechtbank, indien u het niet eens bent met dit verkeersbesluit.

Wilt u in beroep gaan? Stuur dan binnen 6 weken een beroepschrift naar:
De Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

In uw beroepschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent. Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het beroepschrift moet u ondertekenen.

U kunt het beroepschrift digitaal bij de rechtbank indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het indienen van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift heeft geen directe gevolgen voor dit besluit. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland vragen het besluit te schorsen tot op uw beroepschrift is beslist. U kunt hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het beroepschrift te worden overgelegd.

U kunt er ook voor kiezen het beroep- en/of verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht in 2023 bedraagt € 50,00 voor minder draagkrachtige natuurlijke personen in huurtoeslag- en sociale zekerheidszaken, € 184,00 voor overige natuurlijke personen en € 365,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen