College van B en W steunt projectontwikkelaar ten koste van omwonenden

Foto: bewonerscommissie Solaris Johanneshof

DIEREN – Het College van B en W van de gemeente Rheden is voornemens opnieuw een wijziging van het bestemmingsplan met betrekking tot de locaties Zutphensestraatweg 20 en 40 te Dieren in procedure te nemen.

Reeds eerder in 2017 is door de gemeente een poging ondernomen voor deze locaties wijziging aan te brengen, maar het ontwerpbestemmingsplan daarvoor is ingetrokken. Omwonenden hebben bij deze eerdere pogingen reeds uitgebreid aangegeven fel tegen de voorgenomen plannen te zijn.

Zowel in 2017 als nu wordt compleet voorbij gegaan aan de direct betrokken burgers en wordt alleen een formele weg bewandeld om een bestemmingsplan gewijzigd te krijgen. Dit betekent dat omwonenden opnieuw in een bestuurlijke procedure terecht komen om dezelfde plannen als in 2017 te gaan bestrijden,

De wijziging in 2021 is dat de plannen voor de twee locaties aan de Zutphensestraatweg nrs 40(“Johanneshof”) en 20 (“witte kerk”) aan elkaar gekoppeld zijn. Inhoudelijk verandert er naar alle waarschijnlijkheid heel weinig of niets.

Zonder enige vorm van overleg met de buurt is door het College van B en W voor de locatie Johanneshof een intentieovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar/eigenaar van beide locaties; Reinbouw uit Dieren. Op deze manier zijn de omwonenden in de eerste fase compleet gepasseerd en pas veel later geconfronteerd met plannen van een projectontwikkelaar waaraan het College van B en W zich toen al vergaand had gebonden.

De ervaring leert dat dit niet het eerste project in Dieren en breder in de gemeente Rheden is waar te laat of niet met buurtbewoners wordt overlegd en hun belangen op die manier niet op een goede wijze en vooral tijdig worden meegewogen

De gemeente Rheden staat hierin niet alleen. Ook in de gemeente Renkum wordt weinig gedaan met de inbreng van bewoners bij bouwprojecten in deze gemeente, concludeert de Renkumse Rekenkamercommissie. Vaak klinkt de kritiek dat het gemeentebestuur zijn oren te veel laat hangen naar projectontwikkelaars, Bij veel plannen staan initiatiefnemers tegenover de omwonenden en komen er lange bezwarenprocedures, aldus deze commissie.

Terug naar de plannen in Dieren

Op de nog in te vullen vrije plek op de locatie Johanneshof is binnen de huidige regelgeving nog de mogelijkheid 3 vrij staande woningen te realiseren samen met de verbouw van een bestaande villa. Deze mogelijkheid wordt geboden door het huidige bestemmingsplan dat indertijd op uitdrukkelijk verzoek van de projectontwikkelaar (Reinbouw) en na lang wikken en wegen zo is vastgesteld. Met een herbevestiging van de bestemming Wonen in 2013.

Nu is het plan opgevat dit te wijzigen in verbouw van de villa met daaraan gekoppeld een voor deze locatie volumineuze uitbreiding met appartementen voor huisvesting van 24 dementerende ouderen met dementie.

Op bijgaande foto’s (onder bericht) van een maquette is te zien wat een groot effect dit heeft.

De buurtbewoners staan positief tegenover woningen voor ouderen, maar dan wel binnen de afgesproken proporties en met handhaving van de uitgangspunten om een woonbuurtje te creëren. Daarvan is nu geen sprake meer. De zichtlijnen verdwijnen, de verkeersbelasting en parkeerdruk worden aanzienlijk hoger.
De beoogde kwaliteit van de woonomgeving wordt ernstig geweld aangedaan,

De verandering van de bestemming wordt voorgesteld om de commerciële exploitatie van twee kleinschalige, los van elkaar gelegen, projecten wonen met zorg voor mensen met dementie, mogelijk te maken. Als deze exploitatie echter niet slaagt, meer dan een theoretische mogelijkheid, dan zal voor de gebouwen een ander gebruik worden gezocht. De bestemming “maatschappelijk 2” die het College van B en W nu voor ogen heeft, laat dan heel veel toe.

In dat geval kan dus in de gebouwen van alles worden gehuisvest, zonder dat de gemeente of de omwonenden daarop greep hebben. Dat is voor de omwonenden verontrustend, mede gezien wat elders in vergelijkbare gevallen is gebeurd, anderzijds, als geen andere (passende) gebruiker wordt gevonden, is er leegstand en dreigt verpaupering.

De wijze van handelen van het College van B en W frustreert de bewoners in hoge mate.

De gemeente zegt vaak dat de mening van burgers belangrijk is en doet vaak een beroep op participatie. Maar in dit geval is een vergaande afspraak met een projectontwikkelaar gemaakt zonder ook maar iets met de betrokken burgers te overleggen.

Door de bewoners van de Johanneshof is diverse malen zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau gevraagd oog te hebben voor belangen en argumenten van de bewoners.

Daarbij is aangegeven dat het College in strijd handelt met de door de gemeenteraad vastgestelde “Visie op wonen, welzijn en zorg”.
Er wordt afgeweken van de daarin verwoorde uitgangspunten rond; Vraag, Afstemming, Druk op woonomgeving en Planologische inpasbaarheid.
En zeker wordt voorbij gegaan aan het inhoud geven aan Draagvlak in de buurt.

De bewoners doen dan ook met klem een beroep op het College van B en W en de Gemeenteraad van de gemeente Rheden af te zien van verandering van de bestemming en te kiezen voor handhaving van het oorspronkelijke uitgangspunt; “het creëren van een fijne woonbuurt”.

Bewonerscommissie Solaris Johanneshof

Lees ook:

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbriefAdverteren op rheden.nieuws.nl bel dan: Dolf Verschuren voor de prijzen en mogelijkheden 06 – 4025 3846

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden